TIÊU CHÍ “TỔNG THU KHÁCH” ÁP DỤNG CHO TÀI XẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Thứ năm, 19/11/2020 06:50 (GMT+7)

Chào mừng Quý Tài xế đã quay lại với #be. 

Phân hạng Tài xế Be thân thiết trong Quý 01/2021 của Tài xế được tính dựa trên Tổng thu khách  Tài xế tích lũy được tính đến hết ngày 31/12/2020bên cạnh việc thỏa mãn các tỷ lệ hoạt động theo quy định. 

Tiêu chí về Tổng thu khách cần thiết để đạt phân hạng trong Quý tiếp theo cụ thể như sau: 

* Các mức “Tổng thu khách”  thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 

* Các tiêu chí “Tổng thu khách” chỉ áp dụng cho các Tài xế nhận được tin nhắn từ Be.