THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1. Điều kiện tham gia

 • Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải đều có thể đăng ký trở thành hội viên của chương trình.
 • Khách hàng đăng ký hội viên của chương trình thông qua ứng dụng Be.
 • Khách hàng khi đăng ký thành công Hội Viên sẽ trở thành Thành viên của chương trình beLoyalty.

2. Hạng Hội Viên

a) Hạng Thành viên
Khách hàng đăng ký tham gia Chương trình thành công sẽ trở thành Thành viên.

b) Hạng Bạc

(i) Tiêu chí xét hạng:Đạt từ 5.000 bePoint đến dưới 15.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe.
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác.

c) Hạng Vàng

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 15.000 bePoint đến dưới 40.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành ưu đãi đặc biệt hàng tháng.

d) Hạng Bạch Kim

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 40.000 bePoint đến dưới 115.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc quyền từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng tháng;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng quý;
 • Nhận các quyền lợi đặc quyền từ Đối tác.
 • Nhận quà tặng từ beGroup vào ngày sinh nhật.

e) Hạng Kim Cương

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 115.000 bePoint trở lên.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc quyền từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng tháng;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng quý;
 • Miễn phí tham gia các sự kiện được tại trợ bởi beGroup;
 • Đặc quyền ưu đãi dịch vụ be dành riêng cho hạng thành viên Kim cương.
 • Nhận quà tặng từ beGroup vào ngày sinh nhật.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế chương trình khách hàng thường xuyên (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) quy định quyền và nghĩa vụ của Hội viên tham gia chương trình khách hàng thường xuyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với (i) Khách hàng là người sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần BE GROUP thông qua ứng dụng Be có đăng ký tham gia và đáp ứng các điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên và (ii) các đối tác của chương trình khách hàng thường xuyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

a) “BE GROUP” có nghĩa là Công ty Cổ phần BE GROUP.
b) “Ứng dụng Be có nghĩa là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi BE GROUP.
c) “beLoyalty” có nghĩalà chương trình khách hàng thường xuyên của BE GROUP được xây dựng và phát triển trên cơ sở các dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng Be.
d) “Đối Tác” là doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng hợp tác nhằm cung cấp những quyền, lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên.
e) “Hội Viên” có nghĩa là cá nhân đã đăng ký và hoàn tất thủ tục tham gia chương trình beLoyalty.
f) “Hạng Hội Viên” có nghĩa là danh hiệu xếp hạng dành cho Hội Viên khi tham gia beLoyalty và được xét trên các tiêu chí của beLoyalty để được hưởng các quyền, lợi ích và ưu đãi khác nhau. Mỗi Hạng Hội Viên sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng thuộc hạng mức đó.
g) “bePoint” có nghĩa là đơn vị tính điểm của chương trình beLoyalty.
h) “Tài khoản beLoyalty” có nghĩa là tài khoản định danh Hội Viên, chứa đựng các thông tin Hội Viên (họ tên, số CMND/CCCD; năm sinh) ghi nhận điểm bePoint mà Hội Viên đã tích lũy được; lịch sử các giao dịch đổi điểm bePoint và các thông tin cần thiết khác.
i) “Điểm Tích Lũy” có nghĩa là điểm bePoint Hội Viên tích lũy được mà chưa bị sử dụng để đổi lợi ích, ưu đãi và còn hạn sử dụng.
j) “Điểm Xét Hạng” có nghĩa là tổng điểm bePoint của Hội viên đã được quy đổi thành công từ giá (cước) vận tải trong một kỳ xét hạng.
k) “Kỳ Xét Hạng” có nghĩa là khoảng thời gian mỗi 06 (sáu) tháng. Một năm có hai (2) Kỳ Xét Hạng bao gồm: Kỳ đầu tiên từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/06;  Kỳ thứ hai từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/12.
l) “Ưu Đãi” có nghĩa là ưu đãi giảm giá hoặc các lợi ích khác theo từng Hạng Hội Viên được hưởng hoặc đổi điểm bePoint.

Điều 4. Đăng ký tham gia chương trình beLoyalty

 1. Điều kiện đăng ký Hội Viên
  Để trở thành Hội Viên chương trình beLoyalty, khách hàng cần tải và đăng ký tài khoản ứng dụng Be. beGroup sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin để định danh Hội Viên (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh).
 2. Hội Viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu duy nhất của tài khoản ứng dụng Be.
 3. Hội viên chịu trách nhiệm cho việc cung cấp, cập nhật thông tin (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh), đảm bảo tất cả các thông tin cung cấp để đăng ký tài khoản ứng dụng Be và đăng ký Hội Viên là chính xác, đầy đủ. Nếu bất cứ thông tin Hội Viên cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, Hội Viên có thể không nhận được (các) quyền lợi, ưu đãi của chương trình.

Điều 5. Hạng Hội Viên và Quy trình xét Hạng Hội Viên

a) Khi tham gia Chương trình beLoyalty, khách hàng sẽ trở thành Thành viên của chương trình. Căn cứ vào Điểm Xét Hạng của Hội Viên trong Kỳ Xét Hạng mà Hội Viên sẽ được xếp thành các hạng khác nhau. Hạng Hội Viên bao gồm các hạng: Hạng Thành Viên, Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim và Hạng Kim Cương.
b) Tại thời điểm bắt đầu chương trình (ngày 16/12/2019), nếu Hội viên đã sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng be trước đó, Hội viên sẽ được xếp hạng dựa trên tất cả các chuyến đi của Hội viên kể từ ngày 01/7/2019 tính đến hết ngày 08/12/2019.. Kể từ thời điểm bắt đầu chương trình, Hội Viên được hưởng quyền lợi của Hạng tương ứng và tham gia tích điểm để xét hạng vào các kỳ tiếp theo.
c) Mỗi khi sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng Be, Hội Viên sẽ nhận được điểm bePoint. Khi Điểm Xét Hạng của Hội Viên đạt mốc tối thiểu theo tiêu chí xét hạng của Hạng Hội Viên cao hơn, Hội Viên sẽ được nâng hạng và nhận được những quyền, lợi ích và ưu đãi dành cho nhóm Hạng Hội Viên đó. Hội viên có thể kiểm tra Hạng hội viên của mình bằng cách xem qua mục beLoyalty trên ứng dụng Be.
d) Tại ngày cuối cùng của Kỳ Xét Hạng, Hội Viên sẽ được xác định Hạng Hội Viên trong kỳ tiếp theo dựa trên Điểm Xét Hạng.

Điều 6. Tỷ lệ quy đổi điểm bePoint

1. Với mỗi cuốc (chuyến) xe thành công, điểm bePoint của Hội Viên sẽ được tính bằng cách quy đổi trực tiếp từ Giá (cước) vận tải sau khi trừ đi (các) giá trị khuyến mại (nếu có) có cuốc xe đó.

Ví dụ:
Hội Viên hạng Bạch Kim thông qua ứng dụng Be, đặt và sử dụng thành công cuốc xe beCar với tổng cước vận tải là 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT. Trong đó, Hội viên sử dụng mã giảm giá 20% cước vận tải nên số tiền Hội Viên thanh toán thực tế là:
90.000 đồng – (20% * 90.000 đồng) = 72.000 đồng.

Như vậy, Hội viên phải thanh toán cước vận tải thực tế sau khuyến mại là 72.000 đồng. đối chiếu Bảng tỷ lệ quy đổi nêu trên, điểm bePoint mà Hội Viên nhận được sau cuốc xe beCar này là:
2% * 72.000 đồng = 1.440 bePoint

2. Điểm bePoint sau khi được quy đổi của Hội viên sẽ được hệ thống tự động cộng tăng vào tài khoản beLoyaltycủa Hội Viên nhanh nhất và trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm cuốc xe hoàn thành.

3. Quy định về điểm bePoint

 • Giá (cước) vận tải để tính điểm bePoint đã bao gồm thuế GTGT và sẽ không bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi; các phụ phí khác, và các ưu đãi, giảm giá khác.
 • Điểm bePoint chỉ duy nhất được quy đổi từ các cuốc xe như quy định tại khoản 1 Điều này. Đối với các cuốc xe beRental, cước vận tải của các cuốc xe này không có giá trị quy đổi điểm bePoint.
 • Điểm bePoint của Hội Viên không được bán, thừa kế, cho vay, cho mượn; không được ủy quyền cho bên thứ ba bất kỳ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ quyền sở hữu; không được dùng để thực hiện các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, thương mại của Hội Viên hoặc bên thứ ba bất kỳ, đồng thời điểm bePoint không có giá trị quy đổi thành tiền.
 • Đối với những cuốc (chuyến) đi không thành công hoặc gian lận sẽ không được cộng điểm.
 • Hội viên có thể được cộng thêm điểm vào tài khoản từ các chương trình ưu đãi/ khuyến mại tặng điểm của BE GROUP đã được thông báo trước.
 • Hội viên có thể được tặng điểm thiện chí trong một số trường hợp khiếu nại đã được giải quyết và xác định do lỗi của BE GROUP.

Điều 7. Đổi Điểm Tích Lũy

1. Tùy vào từng Hạng Hội Viên, các lợi ích và ưu đãi sẽ được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: ưu đãi và lợi ích được cung cấp từ BE GROUP; ưu đãi và lợi ích từ Đối Tác.

2. Để sử dụng Điểm Tích Luỹ để “Đổi điểm thành cuốc xe thưởng”, Hội Viên thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thực hiện thao tác đặt chuyến xe với các dịch vụ đặt chuyến xe nội thành, giao hàng.

 • Bước 2: Ở mục chọn hình thức thanh toán, lựa chọn “Quy đổi bằng điểm bePoint”

 • Bước 3: Điểm bePoint sẽ được trừ tương ứng với số tiền được trả cho chuyến đi.

Số điểm bePoint được sử dụng để đổi lợi ích, ưu đãi sẽ được trừ đi tương ứng từ tổng điểm bePoint của Hội viên được quy đổi.

3. Trọng phạm vi giới hạn của chương trình:

Hội viên, ngoài các điều khoản điều kiện của Quy chế này, phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện của các Ưu đãi do bên cung cấp Ưu đãi đó quy định.

beGroup sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Hội Viên không thể đổi thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do các Đối Tác ngừng hợp tác tham gia chương trình; hoặc do thay đổi hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; hoặc do thay đổi chính sách trả thưởng của các đối tác chương trình; hoặc do các lý do khác tùy từng điểm được beGroup công bố.

Không chịu trách nhiệm và giải quyết đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc Hội Viên sử dụng điểm bePont đổi và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Đối Tác.

Điều 8. Thời hạn sử dụng của điểm

Điểm bePoint mà Hội viên được quy đổi từ cước vận tải trong một Kỳ Xét Hạng (“Kỳ T”) sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của Kỳ Xét Hạng tiếp theo (“Kỳ T+1”).

Điều 9. Quy định về Ưu đãi

 • Ưu Đãi được đổi từ điểm bePoint sẽ được sử dụng theo các điều kiện của Ưu đãi đó.
 • Ưu Đãi được đổi từ điểm bePoint tùy thuộc vào sự sẵn có của sản phẩm/ dịch vụ/ nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Điều 10. Vi phạm Quy chế Chương trình beLoyalty

 1. Các hành vi vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn:
  a) Có những hành động gây thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại về uy tín, thương hiệu) cho Chương trình beLoyalty, BE GROUP, hoặc các đối tác của BE GROUP.
  b) Có những hành động xúc phạm, hành hung nhân viên hoặc đối tác BE GROUP.
  c) Hội viên thực hiện chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp Hạng Hội viên, Điểm tích lũy khi chưa được sự chấp thuận của BE GROUP.
  d) Hội viên vi phạm các quy định, quy chế và các điều khoản, điều kiện sử dụng quy định tại Be – Ứng dụng gọi xe Việt hoặc trên ứng dụng Be.
  e) Có những hành động khác mà BE GROUP cho rằng đã vi phạm Quy chế Chương trình.
 2. BE GROUP sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng điểm khi phát hiện ra Hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm Quy chế Chương trình hoặc hủy bỏ số điểm tích lũy đã được cộng, hạ Hạng Hội viên, đóng tài khoản Hội viên khi xác định được số điểm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống hoặc vi phạm các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Chấm dứt tư cách Hội Viên

1. Các trường hợp chấm dứt:

a) Hội viên không còn nhu cầu tham gia chương trình và gửi yêu cầu chấm dứt tư cách Hội viên cho beGroup qua ứng dụng be.

b) Hội viên qua đời, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

c) Do hội viên vi phạm quy định pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định, các điều khoản và điều kiện được beGroup công bố tịa website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt

d) Khi Chương trình khách hàng thường xuyên này chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

e) Hội Viên không cung cấp đúng, đầy đủ các thông tin bắt buộc của Hội Viên (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh).

f) Các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo quyết định/yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các bước thực hiện chấm dứt:

a) Chấm dứt bởi Hội viên:

Cách 1: Hội viên gửi yêu cầu chấm dứt qua email được beGroup công bố trên website trong từng thời kỳ.

Cách 2: Gửi yêu cầu chấm dứt qua Ứng dụng be:

 • Bước 1: Chọn beLoyalty trong thanh menu của Ứng dụng be.
 • Bước 2: Chọn mục “Chấm dứt” và bấm xác nhận “Đồng ý” để gửi yêu cầu chấm dứt tư cách Hội viên.
 • Bước 3: Thông qua yêu cầu của Hội viên, beGroup sẽ xem xét và chấm dứt tư cách Hội viên của Hội viên.

b) Chấm dứt bởi beGroup: beGroup sẽ gửi thông báo cho Hội viên thông qua ứng dụng be.

3. Hậu quả chấm dứt:

Trong mọi trường hợp chấm dứt tư cách Hội viên, các điểm thưởng, thứ hạng (Thành viên, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương) và các đặc quyền liên quan sẽ bị mất và không thể khôi phục, đồng thời beGroup sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bồi thường, bồi hoàn hay bất kỳ trách nhiệm nào đối với điểm bePoint, các ưu đãi, lợi ích mà cá nhân chấm dứt tư cách Hội Viên chưa sử dụng tính đến thời điểm chấm dứt tư cách Hội Viên. Trường hợp có thể đăng ký tham gia chương trình trở lại, điểm số bePoint sẽ được tính lại từ đầu.

Điều 12. Miễn trách nhiệm của BE GROUP

BE GROUP không chịu trách nhiệm đối với Hội viên trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp như sau:

 • Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của BE GROUP.
 • Khi tài khoản Be bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin do lỗi của Hội viên dẫn đến mất mát hoặc điểm bePoint được sử dụng không đúng mục đíc của Hội viên mà Hội viên khoản không kịp thời thông báo cho BE GROUP.
 • BE GROUP không thể chuyển điểm bePoint/ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của BE GROUP.
 • Do Hội viên vi phạm quy định pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định, các điều khoản và điều kiện được BE GROUP công bố tại website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt
 • Trong trường hợp bất khả kháng khác theo quy định pháp luật.

Điều 13. Điều khoản chung

 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, Quy chế và các chính sách khác được công bố trên website Be – Ứng dụng gọi xe Việt có thể được sửa đổi/điều chỉnh/tạm ngưng/chấm dứt theo quyết định riêng của BE GROUP và sẽ (có hoặc không) thông báo trước.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các Điều Khoản và Điều Kiện này và các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo của Be liên quan đến Quy chế Chương trình beLoyalty thì Quy chế Chương trình beLoyalty này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Hội viên tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc Hội viên được hưởng các lợi ích từ chương trình.
 • Hội viên chịu trách nhiệm về các chuyến đi/ dịch vụ thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản). Hội viên cần cảnh giác với các email rác, lừa đảo và không chia sẻ thông tin tài khoản với tài khoản mail tới từ các địa chỉ trái phép.
 • Giải quyết tranh chấp: Quy chế này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Khi Hội viên truy cập và sử dụng website / Ứng dụng Be (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến) cam kết đã đọc và hiểu rằng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của Quy chế này./.