I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế Dịch vụ Giao hàng này (còn gọi là: “Điều khoản sử dụng”) là Thỏa thuận pháp lý giữa các bên: Khách hàng có nhu cầu và sử dụng dịch vụ, các Đối tác tham gia hợp tác kinh doanh (Đơn vị vận tải và/hoặc Lái xe) và Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “beGroup”) khi Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ và Lái xe (Tài xế) chấp nhận cung cấp Dịch vụ Giao hàng thông qua ứng dụng Be.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ Giao hàng này, Khách hàng, Lái xe đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này là nội dung không tách rời của Quy chế Quản lý hoạt động Sàn TMĐT Be (sau đây gọi tắt là Quy chế Sàn TMĐT Be), Điều khoản sử dụng chung đã được beGroup công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt và ứng dụng Be.

Những nội dung quy định trong Điều khoản sử dụng này khác với Quy chế Sàn TMĐT Be và Điều khoản sử dụng chung thì có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo Quy chế Sàn TMĐT Be, Điều khoản sử dụng chung và quy định của pháp luật. Trường hợp các bên có Thỏa thuận riêng (song phương) mà khác với Điều khoản sử dụng này thì Thỏa thuận riêng có giá trị ưu tiên áp dụng.

2. Định nghĩa

Trong phạm vi Điều khoản sử dụng này, trừ trường hợp ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

 • Dịch vụ Giao hàng là dịch vụ giao, nhận vận chuyển hàng hóa được kết nối dịch vụ giữa Khách hàng và Tài xế thông qua ứng dụng Be (được gọi tắt là: “beDelivery” hay “Dịch vụ”).
 • Khách hàng được hiểu là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Giao hàng để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác – Sau đây gọi là “Khách Hàng” hoặc “Bên sử dụng dịch vụ”.
 • Điều kiện tham gia giao dịch: Khách hàng là cá nhân; người đại diện cho Khách hàng là thương nhân, tổ chức; Người nhận chỉ được tham gia giao kết và thực hiện giao dịch cung cấp Dịch vụ theo Quy chế này khi có đủ các điều kiện sau: (i) đã đủ 18 tuổi trở lên; và (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng, người đại diện Khách hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện này, trừ trường hợp có người đại diện theo pháp luật của Khách hàng đồng ý và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 • Hợp đồng dịch vụ là thỏa thuận giữa Khách hàng và BE GROUP trong việc cung cấp Dịch vụ theo nhu cầu của Khách hàng được kết nối và giao kết hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng Be bằng việc Khách Hàng khởi tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên ứng dụng Be (“Yêu Cầu” hoặc “Đơn hàng””) và được xem là được giao kết ký kết kể từ thời điểm Lái xe đại diện cho Be Group đã nhận được Hàng gửi theo Đơn hàng trên ứng dụng Be.
 • Điều kiện Dịch vụ là các yêu cầu, quy định của BE GROUP theo Điều khoản sử dụng này, Quy chế Sàn TMĐT Be hoặc các thông báo của BE GROUP gửi đến Khách hàng liên quan đến các Dịch vụ thông qua ứng dụng Be và/hoặc các hình thức thông báo khác quy định trong Quy chế Sàn TMĐT Be, trong Hợp đồng dịch vụ đã ký kết giữa các bên.
 • Lịch trình chuyến xe là hành trình được xác định bởi điểm đi (điểm nhận hàng), điểm đến/các điểm đến (trả hàng); thời điểm bắt đầu, kết thúc từng chuyến xe theo nhu giao hàng từng Đơn hàng của Khách hàng được kết nối qua ứng dụng Be.
 • Hàng gửi bao gồm gói, kiên hàng hoá, tài sản hợp pháp, hợp lệ được chấp nhận, vận chuyển và phát giao cho Người nhận thông qua qua dịch vụ beDelivery.
 • Người gửi là thương nhân, tổ chức, cá nhân có đề xuất Hàng gửi đặt dịch vụ qua ứng dụng Be và/hoặc qua Hệ thống quản lý giao dịch của BE GROUP (nếu có).
 • Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về Người nhận trên Phiếu gửi/Đơn hàng hoặc được Người gửi nhập trên thông tin của ứng dụng Be.
 • Phiếu gửi là chứng từ giao dịch có chứa đựng các thông tin: Logo của BE GROUP (thương hiệu “beDelivery”), loại Hàng gửi, thời gian gửi, thời gian giao dự kiến; thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại của Người gửi, Người nhận và các thông tin cần thiết khác. Phiếu gửi này được thể hiện dưới dạng giấy (viết tay) hoặc Phiếu điện tử hiển thị trên ứng dụng Be có giá trị pháp lý chứng cứ về giao nhận Hàng gửi, là phụ lục của Hợp đồng dịch vụ.
 • Cước dịch vụ là chi phí dịch vụ được tính trên từng Đơn hàng mà BE GROUP đã thực hiện dịch vụ cho Khách hàng bao gồm chi phí giao nhận, cước vận tải (tiền công lái xe, tiền nhiên liệu, tiền khấu hao xe) do BE GROUP quyết định và công bố trong từng thời kỳ được hiển thị trên ứng dụng Be và/hoặc Hệ thống quản lý giao dịch khác. Cước dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành; nhưng chưa bao gồm các phí, phụ phí khác (nếu có).
 • Hệ thống quản lý giao dịch là phần mềm ứng dụng mà BE GROUP cung cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp để quản lý, theo dõi thực hiện các Đơn hàng, đối soát số liệu, đối soát cước phí, … giữa các bên liên quan.
 • Đơn hàng là yêu cầu cung cấp Dịch vụ được Khách hàng khởi tạo và BE GROUP thông qua Tài xế chấp nhận cung cấp dịch vụ qua ứng dụng Be và/hoặc Hệ thống quản lý giao dịch (nếu có) ghi nhận các thông tin về người gửi, người nhận, hàng gửi, và thông tin về Lịch trình chuyến xe; cước phí, phụ phí, có giá trị chứng cứ về việc xác lập và thực hiện Dịch vụ giữa các bên.
 • Đơn hàng hợp lệ là đơn hàng được khởi tạo bởi Khách hàng, xác nhận trên ứng dụng Be theo đúng quy trình giao dịch do BE GROUP công bố, đồng thời không có yếu tố gian lận, giả mạo, các hành vi có tính chất tường tự, hành vi vi phạm pháp luật đối với giao dịch.
 • Thông tin người nhận là các thông tin về họ tên, điện thoại, địa chỉ của Người nhận.
 • Thời gian toàn trình của Hàng gửi là khoảng thời gian được tính từ khi Hàng gửi được chấp nhận cho đến khi Hàng gửi được phát cho Người nhận.
 • Dịch vụ khai giá là dịch vụ cộng thêm sử dụng cùng với các dịch vụ bưu chính chuyển phát khi gửi bưu gửi để được đảm bảo nội dung bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, khách hàng sẽ được bồi thường theo giá trị.

3. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp trong phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà BE GROUP có đăng ký kinh doanh và đã có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Phạm vi cung cấp dịch vụ cụ thể trong từng thời kỳ, BE GROUP sẽ thông báo trên ứng dụng Be trước khi thực hiện theo quy định.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ

Từ 6 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút và 7 (bảy) ngày trong một tuần trừ ngày nghỉ Tết, lễ theo quy định. Trường hợp có thay đổi, BE GROUP sẽ thông báo trên ứng dụng Be trước khi thực hiện.

II. QUY TRÌNH ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MỘT ĐIỂM DỪNG

1. Quy trình dịch vụ giao hàng một điểm dừng

a) Quy trình dành cho Khách hàng
Để sử dụng Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng, Người gửi thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin đơn hàng

Khách hàng truy cập ứng dụng Be, nhập đầy đủ thông tin Người gửi và Người nhận, số tiền COD (nếu có số tiền thu hộ).

Bước 2: Nhập mã khuyến mại và chọn người thanh toán

Khách hàng nhập mã khuyến mại (nếu có) để được khấu trừ vào Cước dịch vụ. Đối với chuyến đi chỉ có 01 điểm dừng, khách hàng có thể chọn tùy chọn “Người nhận trả phí giao hàng”.

Bước 3: Đặt giao hàng

Khách hàng chọn Đặt xe để được hệ thống tìm kiếm Tài xế. Khi Khách hàng nhấp chọn Đặt xe, Khách hàng đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng dịch vụ.

Trạng thái 1: Chờ để có tài xế.

Trạng thái 2: Nếu không có Tài xế nhận Đơn hàng, màn hình sẽ quay lại màn hình đặt xe, Khách hàng có thể đặt dịch vụ giao hàng tiếp hoặc thoát khỏi ứng dụng nếu không muốn tiếp tục.

Sau khi Khách hàng chọn được Tài xế, màn hình ứng dụng Be hiển thị các thông tin chính bao gồm: Họ tên Tài xế, biển số xe, Cước dịch vụ dự kiến, phương thức thanh toán, thời gian và khoảng cách quãng đường dự kiến, Người gửi, địa điểm nhận hàng gửi, Người nhận …

Bước 4: Thanh toán cước dịch vụ và giao hàng cho Tài xế

Sau khi Khách hàng thanh toán Cước dịch vụ, các phụ phí (nếu có) và giao hàng gửi cho Tài xế. Kể từ thời điểm này hợp đồng cung cấp dịch vụ được xác lập. Tài xế sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chuyến đi”, tạm ứng trước tiền COD cho Người gửi (nếu có số tiền thu hộ); thực hiện vận chuyển hàng đến điểm đến để giao hàng cho Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng trên ứng dụng. Giao diện của ứng dụng Be sẽ chuyển sang trạng thái trong chuyến đi.

Bước 5: Kết thúc đơn hàng và đánh giá

Sau khi Tài xế thu tiền COD từ Người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao Hàng gửi cho Người nhận, Khách hàng đánh giá, phản hồi về chất lượng dịch vụ. Qua đó, Trung tâm điều hành của BE GROUP sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.

b) Quy trình dành cho Tài xế
Để tham gia cung cấp Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng, Tài xế thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký cung cấp dịch vụ
Đối với Tài xế đăng ký mới ứng dụng : khi Tài xế Be chọn dịch vụ “beBike” sẽ có thêm một lựa chọn, tham gia cung cấp dịch vụ “beDelivery”.Sau khi kích hoạt dịch vụ giao hàng “beDelivery”, Tài xế có thể nhận được Đơn hàng (chuyến xe giao hàng).
Đối với Tài xế đã đăng ký ứng dụng Be: Đối với các tài xế đang chạy beBike, nếu Tài xế muốn tham gia chỉ cần vào “Hồ sơ” chọn thêm dịch vụ “beDelivery”

Nếu tài xế không muốn tham gia dịch vụ giao hàng “beDelivery” có thể vào “Hồ sơ” để tắt nhận dịch vụ này.

Bước 2: Tiếp nhận thông tin đơn hàng

Khi khách hàng khởi tạo Đơn hàng cung cấp dịch vụ giao hàng trên ứng dụng Be, Hệ thống sẽ gửi thông tin Đơn hàng đến ứng dụng Be của Tài xế, bao gồm: thông tin Người gửi, Người nhận, số tiền COD (nếu có).

Bước 3: Chấp nhận đơn hàng

Sau khi Tài xế “Đồng ý nhận chuyến/Đơn hàng” sẽ di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin hiển thị trên ứng dụng.

Bước 4: Tiếp nhận Hàng gửi

Khi đến địa điểm nhận hàng gửi, Tài xế chọn tính năng “Tôi đã đến nơi” để thông báo cho Người gửi chuẩn bị giao hàng và có trách nhiệm liên hệ, đợi khách hàng ít nhất 05 phút tại điểm nhận hàng.

Bước 5

Khi Tài xế nhận hàng gửi từ Khách hàng, tạm ứng tiền COD cho Khách hàng (nếu có số tiền thu hộ), Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng Be 03 (ba) hình ảnh của 03 (ba) bề mặt khác nhau của kiện hàng/gói hàng để xác nhận việc giao nhận hàng thành công. Các hình ảnh này sẽ được lưu trữ tự động trên hệ thống ứng dụng Be và được sử dụng, có giá trị chứng cứ để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh về giao nhận hàng giữa các bên liên quan.

Bước 6: Thu cước dịch vụ và bắt đầu chuyến đi

Tài xế có thể xem thông tin chi tiết điểm giao hàng, thông tin COD tạm ứng, cước vận chuyển … Sau khi thu cước vận chuyển và tạm ứng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ) cho Người gửi theo thông tin trên ứng dụng Be, Tài xế nhấn “Bắt đầu giao hàng” và di chuyển đến điểm giao.

Bước 7: Giao hàng cho Người nhận

Nếu liên hệ được và gặp được Người nhận, Tài xế xác định đúng Người nhận theo chỉ định trên ứng dụng thì tiến hành thu tiền COD từ người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao hàng cho Người nhận. Sau đó sẽ thao tác: xác nhận “Đã giao hàng”.

Tài xế xác nhận lại lần nữa việc đã giao hàng thành công bằng cách bấm vào nút “Đã giao”.

Nếu không liên hệ được Người nhận, Tài xế chọn “Giao thất bại” và Chọn lý do giao hàng thất bại.

Tài xế và Người gửi sẽ liên hệ với nhau để thống nhất việc hoàn trả hàng về cho Người gửi.

Bước 8: Kết thúc chuyến đi và đánh giá

Sau khi Tài xế hoàn thành việc giao hàng, tài xế đánh giá, phản hồi chuyến giao hàng.

2. Quy trình dịch vụ giao hàng nhiều điểm dừng

a) Quy trình dành cho Khách hàng

Để sử dụng Dịch vụ Giao hàng nhiều điểm dừng, Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin đơn hàng

Khách hàng truy cập ứng dụng Be, nhập đầy đủ thông tin Người gửi, những Người nhận và số tiền COD của mỗi Người nhận (nếu có số tiền thu hộ).

Khách hàng chọn Thêm người nhận và nhập đầy đủ thông tin Người nhận cho các điểm dừng tiếp theo (Tối đa 10 điểm dừng và tổng COD không quá 3.000.000 đồng).

Bước 2: Nhập mã khuyến mại

Khách hàng nhập mã khuyến mại (nếu có) để được khấu trừ vào Cước dịch vụ. Đối với chuyến đi chỉ có 01 điểm dừng, khách hàng có thể chọn tùy chọn “Người nhận trả phí giao hàng”.

Bước 3: Kiểm tra và sắp xếp đơn hàng

Khách Hàng có thể sử dụng tính năng (Thay đổi lộ trình) để di chuyển, thay đổi hoặc xóa bớt các điểm dừng để có chi phí hợp lý nhất, sau đó nhấn xác nhận để hệ thống hiển thị màn hình Đặt giao hàng.

Bước 4: Đặt giao hàng

Khách hàng chọn Đặt xe để được hệ thống tìm kiếm Tài xế. Khi Khách hàng nhấp chọn Đặt xe, Khách hàng đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng dịch vụ.

Màn hình tìm tài xế cho chuyến đi: xảy ra một trong trạng thái:

Trạng thái 1: Chờ để có tài xế.

Trạng thái 2: Nếu không có Tài xế nhận Đơn hàng, màn hình sẽ quay lại màn hình đặt xe, Khách hàng có thể đặt dịch vụ giao hàng tiếp hoặc thoát khỏi ứng dụng nếu không muốn tiếp tục.

Sau khi Khách hàng chọn được Tài xế, màn hình ứng dụng Be hiển thị các thông tin chính bao gồm: Họ tên Tài xế, biển số xe, Cước dịch vụ dự kiến, phương thức thanh toán, thời gian và khoảng cách quãng đường dự kiến, Người gửi, địa điểm nhận hàng gửi, Người nhận …

Bước 5: Thanh toán cước dịch vụ và giao hàng cho Tài xế

Sau khi Khách hàng thanh toán Cước dịch vụ, các phụ phí (nếu có) và giao hàng gửi cho Tài xế. Kể từ thời điểm này hợp đồng cung cấp dịch vụ được xác lập. Tài xế sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chuyến đi”, tạm ứng trước tiền COD cho Người gửi (nếu có số tiền thu hộ); thực hiện vận chuyển hàng đến điểm đến để giao hàng cho từng Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng trên ứng dụng Be. Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng dựa theo màu sắc biểu tượng (Điểm dừng mặc định: màu vàng; Giao hàng thành công: màu xanh; Giao hàng thất bại: màu đỏ).

Bước 6: Kết thúc đơn hàng và đánh giá

Sau khi Tài xế thu tiền COD từ từng Người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao Hàng gửi cho từng Người nhận, Khách hàng đánh giá, phản hồi về chất lượng dịch vụ. Qua đó, Trung tâm điều hành của Be Group sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.

b) Quy trình dành cho tài xế

Bước 1: Tiếp nhận thông tin đơn hàng

Khi khách hàng khởi tạo Đơn hàng cung cấp dịch vụ giao hàng trên ứng dụng Be, Hệ thống sẽ gửi thông tin Đơn hàng đến ứng dụng Be của Tài xế; màn hình ứng dụng Be sẽ hiện hiện các thông tin: tổng điểm dừng; tổng khoảng cách; tổng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ).

Bước 2: Chấp nhận đơn hàng

Sau khi Tài xế “Đồng ý nhận chuyến/Đơn hàng” sẽ di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin hiển thị trên ứng dụng Be.

Bước 3: Kiểm tra, tiếp nhận hàng gửi

Khi đến địa điểm nhận hàng gửi, Tài xế chọn tính năng “Tôi đã đến nơi” để thông báo cho Người gửi chuẩn bị giao hàng và có trách nhiệm liên hệ, đợi khách hàng ít nhất 05 phút tại điểm nhận hàng.

Tài xế có thể kiểm tra chi tiết Đơn hàng cùng các điểm giao hàng và Người nhận hàng.

Khi Tài xế nhận hàng gửi từ Khách hàng, tạm ứng tiền COD cho Khách hàng (nếu có số tiền thu hộ), Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng be 03 (ba) hình ảnh của 03 (ba) bề mặt khác nhau của các kiện hàng/gói hàng để xác nhận việc giao nhận hàng thành công. Các hình ảnh này sẽ được lưu trữ tự động trên hệ thống ứng dụng be và được sử dụng, có giá trị chứng cứ để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh về giao nhận hàng giữa các bên liên quan.

Sau khi Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng, chế độ xem bản đồ sẽ xuất hiện

Bước 4: Thu cước dịch vụ và bắt đầu chuyến đi

Tài xế có thể xem thông tin chi tiết điểm giao hàng, thông tin COD tạm ứng, cước vận chuyển … Sau khi thu cước vận chuyển và tạm ứng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ) cho Người gửi theo thông tin trên ứng dụng Be, Tài xế nhấn “Bắt đầu giao hàng” và di chuyển đến các điểm giao hàng.

Bước 5: Sắp xếp điểm dừng

Tài xế có thể chọn xem toàn bộ các điểm dừng và sắp xếp lại các điểm dừng theo thứ tự mong muốn hoặc bắt đầu giao hàng theo thứ tự Người gửi sắp xếp.

Bước 6: Giao hàng cho Người nhận

Tài xế thực hiện vận chuyển hàng đến các điểm đến để giao hàng cho từng Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng được hiển thị trên ứng dụng Be.

Sau khi Tài xế bắt đầu chuyển đi và cập nhật trạng thái đơn hàng, hệ thống sẽ cập nhật biểu tượng theo màu sắc quy định:

 • Điểm dừng mặc định: màu vàng
 • Giao hàng thành công: màu xanh
 • Giao hàng thất bại: màu đỏ

Trong quá trình giao hàng, sau khi kết thúc 1 điểm dừng, Tài xế có thể chọn điểm giao tiếp theo bằng cách di chuyển các điểm dừng trên màn hình ứng dụng.

Bước 7: Chụp hình khi kết thúc chuyến đi và đánh giá

7.1. Tài xế tiến hành giao hàng như bình thường, khi đến điểm giao hàng, chọn Đã giao hàng

7.2 Màn hình Xác nhận giao hàng sẽ xuất hiện, Tài xế phải chụp hình món hàng để kết thúc chuyến

7.3 Chụp hình món hàng, click on Submit.

7.4 Sau khi đã submit, kiểm tra thông tin và chọn Xác nhận giao hàng

7.5a Đối với đơn hàng một điểm giao hàng

· Sau khi nhấn Xác nhận giao hàng, chuyển đến màn hình Receipt/Rating & end trip

7.5b Đối với đơn hàng nhiều điểm giao hàng

· Sau khi nhấn Xác nhận giao hàng, chuyển đến màn hình giao hàng của điểm tiếp theo.

· Màn hình Receipt/Rating & end trip sẽ được skip đến khi điểm giao hàng cuối cùng hoàn thành

Lưu ý: trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng có thu tiền (COD) và Tài xế ứng trước (“Giao hàng ứng tiền trước”), Khách hàng phải thực hiện KYC theo quy trình xác thực thông tin Khách hàng như quy định của beGroup.

3. Một Lệnh đặt chuyến xe (một giao dịch) có thể không thực hiện thành công vì nhiều lý do, tài khoản hay thẻ của Khách hàng có thể bị ghi nợ mà không có một Xác nhận đặt chuyến xe thành công tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ, Khách hàng hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Be Group hoặc gửi thông tin phản hồi thông qua ứng dụng Be để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành thực hiện Lệnh đặt chuyến xe mới.

4. Chính sách hỗ trợ quay đầu trả hàng đối với Tài xế

Giai đoạn hiện nay chưa áp dụng chính sách hỗ trợ tài xế trong trường hợp hàng giao thất bại. Cước phí phát sinh cho việc chở hàng trả lại cho Khách hàng và thời gian thực hiện do Tài xế và Khách hàng tự thỏa thuận.

III. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần BE GROUP cùng Đối tác Tài xế không ngừng nỗ lục nhằm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng như sau:

 • Tiện lợi: Sẵn sàng vận chuyển hàng gửi tới bất kì đâu trong phạm vi cung cấp dịch vụ được thông báo.
 • Nhanh chóng: Kết nối với Tài xế gần với bạn nhất thông qua ứng dụng.
 • An toàn: Bạn có thể theo dõi Đơn hàng và lịch trình chuyến hàng mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng.
 • Chuyên nghiệp: Giao hàng nội thành, đúng thời gian cam kết theo lộ trình chuyến hàng đã đặt.

IV. CƯỚC DỊCH VỤ, PHỤ THU, THU CHI HỘ VÀ THANH TOÁN

1. Cước dịch vụ

Cước dịch vụ được tính theo đơn giá cho từng ki lô mét của tổng quãng đường vận chuyển hàng và được hiển thị thông qua ứng dụng Be. Cước dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí thuê xe, tiền nhiên liệu, tiền công Tài xế cho giao nhận, vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để chuyển phát Hàng gửi nhưng không bao gồm bảo hiểm tổn thất hàng gửi, phí dịch vụ giá trị gia tăng khác được cung cấp cho khách hàng.

Các dịch vụ giá trị gia tăng: đóng gói, kiểm hàng, thu hộ tiền khi giao hàng (COD) … nếu được cung cấp bởi BE GROUP và giá phí dịch vụ cụ thể sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cước dịch vụ áp dụng hiện nay sẽ không tăng trong khung giờ cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp, áp dụng khoản phụ thu do nhu cầu cao trong giờ cao điểm, phụ thu cung cấp dịch vụ trong các ngày nghỉ, ngày lễ, phụ thu khác sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ giao hàng giao hàng nhiều điểm dừng, giao hàng tạm ứng thu hộ (COD – Cash on delivery) hiện nay chỉ áp dụng với Khách hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết hợp đồng hợp tác với BE GROUP. Đối với Khách hàng khác, khi triển khai dịch vụ này sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương thức thanh toán

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán Cước dịch vụ bằng thẻ ngân hàng, tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán hợp lệ khác hiển thị trên ứng dụng Be.

Việc thanh toán phải được Khách hàng thực hiện trước khi giao hàng cho Tài xế để chuyển phát đến Người nhận.

Dịch vụ thanh toán sau hiện nay chỉ áp dụng với Khách hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết hợp đồng hợp tác với BE GROUP. Đối với Khách hàng khác, khi triển khai dịch vụ này sẽ được Be Group thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thu chi hộ

Số tiền thu chi hộ tối đa trong trường hợp Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng và Dịch vụ Giao hàng nhiều điểm dừng tối đa là 1.000.000 đồng/1 đơn hàng (Một triệu đồng trên một đơn hàng).

Tài xế tạm ứng tiền COD cho Người gửi và nhận lại số tiền có giá trị tương ứng từ Người nhận.

Phụ phí thu chi hộ sẽ được áp dụng là: 5.000 đồng/1 đơn hàng với giá trị thu chi hộ từ 200.000 đồng – 1.000.000 đồng; dưới 200.000 đồng: không áp dụng phụ phí. Phụ phí có thể thay đổi, tùy từng thời điểm Be Group thông báo trước.

V. THAY ĐỔI, HỦY ĐƠN HÀNG, CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

1. Thay đổi Lệnh đặt Đơn hàng

Không áp dụng chính sách thay đổi Lệnh đặt Đơn hàng sau khi Lệnh đặt Đơn hàng đã thành công và Tài xế đã nhận Hàng gửi, bắt đầu cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be.

2. Hủy Lệnh đặt Đơn hàng

a) Hủy lệnh đặt đơn hàng bởi Khách hàng: Khách hàng có quyền thực hiện hủy Đơn hàng đã đặt trước khi bàn giao hàng gửi cho Tài xế.

b) Hủy đơn hàng bởi Tài xế:

Tài xế có quyền thực hiện hủy Đơn hàng đã nhận trước khi nhận Hàng gửi từ Khách hành.

Tài xế có quyền từ chối nhận Hàng gửi, hủy Đơn hàng đã nhận nếu Hàng gửi quá kích cỡ, quá trọng lương; phát hiện hàng gửi thuộc loại hàng hóa cấm lưu thông, hạn chế lưu thông, chuyển phát theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chính sách hoàn trả cước phí

Không áp dụng chính sách hoàn trả cước phi đối với Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã giao hàng, Tài xế đã nhận hàng và Khách hàng thanh toán cước phí.

4. Quy định về gửi giữ Hàng gửi trường không có người nhận

Trường hợp Hàng gửi đã được chuyển đến địa điểm giao hàng đúng thời hạn nhưng không có bên nhận hàng thì Be Group có thể gửi kiện/gói hàng đó tại nơi nhận gửi giữ. Khách hàng hoặc người thứ ba được Khách hàng chỉ định nhận hàng gửi phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

5. Quy định về xử lý Hàng không có người nhận

Đối với Hàng gửi mà Người nhận từ chối nhận và Khách hàng cũng từ chối nhận lại hoặc không thể hoàn trả cho Khách hàng, các bên đồng ý rằng hàng gửi này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý hàng gửi không có người nhận.

6. Quy định về hoàn trả Hàng gửi khi giao hàng không thành công

Hàng gửi sẽ được chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của Khách hàng tối đa 01 lần. Đối với trường hợp Hàng gửi Người nhận không nhận hàng, không thể liên lạc với Người nhận hoặc các trường hợp khác mà Hàng gửi không thể được chuyển phát tới Người nhận, Be Group sẽ thông báo với Khách hàng và Khách hàng phải thanh toán thêm chi phí căn cứ với thỏa thuận riêng với Tài xế để được hoàn trả lại Hàng gửi. Mức đối đa chi phí phát sinh phải trong giới hạn Be Group quy định (nếu có).

VI. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG GỬI

1. Quy định về kích thước và trọng lượng

 • Trong mọi trường hợp, hàng gửi (kiện hàng, gói, túi hàng) phải có trọng lượng kể cả bao bì dưới 20 kg, kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 50 x 50 x 50cm.
 • BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi vượt quá kích thước, trọng lượng quy định tại mục này.

2. Quy định về đóng gói Hàng gửi

Khách hàng phải cam đoan và chịu trách nhiệm bằng chi phí của mình bảo đảm rằng Kiện hàng đã được chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp và ghi chú một cách đầy đủ và phù hợp; việc chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, dán nhãn và ghi chú đó là phù hợp với bất kỳ tính chất, đặc thù ảnh hưởng đến Kiện hàng với điều kiện Kiện hàng sau khi được đóng gói có thể xếp trên xe gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc đường, không kéo lê Kiện hàng trên mặt đường và không cản trở việc điều khiển xe; có thể gây mất an toàn giao thông cho lái xe.

Cho phép Tài xế mở và kiểm tra gói hàng, đồng thời Người gửi cung cấp cho Tài xế các thông tin, tài liệu để chứng mình giá trị hàng hóa. Thao tác này nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng quy định vận chuyển.

3. Quy định về hàng hóa, tài sản cấm gửi thuộc một trong các trường hợp sau

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các loại pháo.
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái.
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền; Tiền giả các loại.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu.
 • Hàng gửi có chứa vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 • Các hàng hóa, tài sản do hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội mà có.
 • Hàng hóa, tài sản có mục đích gửi để tẩu tán; trốn tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành; để thực hiện hành vi phạm tội; vi phạm pháp luật.
 • Sạc dự phòng, điện thoại, máy tính bảng, Linh kiện điện tử… hoặc các thiết bị điện tử có kèm pin.
 • Các loại gel (kem dưỡng, mỹ phẩm) có thể tích trên 50ml.
 • Chất lỏng: nước các loại – thể tích trên 500ml.
 • Các loại bánh kem tươi
 • Các loại vật phẩm hàng hóa khác mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ.

Lưu ý: BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi thuộc các trường hợp quy định tại mục này.

4. Quy định về hàng hóa, tài sản ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của BE GROUP thuộc một trong các trường hợp sau:

Các Hàng hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), gồm:

 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Giống cây trồng – vật nuôi.
 • Sinh vật sống.
 • Thủy sản.
 • Khoáng sản.
 • Phụ gia thực phẩm.
 • Hàng đông lạnh.
 • Phế liệu.
 • Nguyên liệu thuốc lá.
 • Xăng, dầu các loại.
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp).
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao.
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép).
 • Các loại hàng hóa khác hạn chế lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi thuộc các trường hợp quy định tại mục này.

5. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: BE GROUP và Tài xế sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vằ các trách nhiệm pháp lý khác đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi BE GROUP trong các trường hợp hàng gửi, tài sản gửi thuộc các trường hợp quy đinh tại Khoản 3, 4 Mục VI trên đây. Trong trường hợp này, Khách hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp tài xế có câu kết, thông đồng với Khách hàng để nhận và vận chuyển Hàng gửi, tài sản gửi thuộc các trường hợp quy đinh tại Khoản 3, 4 Mục VI thì Tài xế thừa nhận và đồng ý rằng: Be Group sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm khác. Trong trường hợp này, Tài xế và Khách hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

VII. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Bồi thường thiệt hại bởi BE GROUP

BE GROUP sẽ là bên đại diện cho Tài xế bồi thường cho Khách hàng khi có thiệt hại xảy ra theo quy định dưới đây.

a) Nguyên tắc bồi thường:

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với đối với Hàng gửi cho Khách hàng trong cung cấp Dịch vụ theo các nguyên tắc như sau:

 • BE GROUP chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng trong Trường hợp Hàng gửi thực hiện theo Đơn hàng hợp lệ mà bị mất, thất lạc, hư hỏng xảy ra trong quá trình BE GROUP cung ứng Dịch vụ lỗi của BE GROUP và/hoặc lỗi của Tài xế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Khách hàng.
 • Trách nhiệm của BE GROUP chỉ giới hạn trong thiệt hại, tổn thất trực tiếp, thực tế gây ra cho hoặc liên quan trực tiếp đến Hàng gửi và Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ hợp lệ, liên quan, đúng thời hạn theo quy định này làm cơ sở cho đề nghị bồi thường của mình.
 • Trường hợp Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng một phần thì BE GROUP có trách nhiệm bồi thường phần giá trị tương ứng của Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng đó.
 • BE GROUP được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp quy định tại Mục VIII dưới đây.

b) Quy định về dịch vụ khai giá

 • Không chấp nhận các bưu gửi khai giá có nội dung là vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, chứng khoán và séc.
 • Điều kiện về khối lượng, kích thước bưu gửi khai giá được thực hiện theo quy định của BE GROUP áp dụng cho các loại bưu gửi tương ứng.
 • Đối với bưu gửi là vật phẩm hàng hóa, giá trị khai có thể là một phần hoặc toàn bộ nhưng không được vượt quá giá trị thực tế và mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi khai giá như sau:
  • Nôi dung bưu gửi là giấy tờ, tài liệu: 5.000.000 đồng.
  • Nội dung bưu gửi là hàng hóa: 20.000.000 đồng.
 • Trường hợp bưu gửi là hàng hóa đã chịu thuế, người gửi được quyền khai thêm số tiền thuế đã nộp.
 • Đối với các bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu, giá trị khai là các chi phí cho việc thiết lập các giấy tờ, tài liệu đó, không kể chi phí nghiên cứu và các chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào để thay thế, tái tạo và khôi phục lại chúng, nhưng không được vượt quá mức tối đa như quy định.
 • Phí dịch vụ khai giá sẽ được thông báo trên ứng dụng Be trước khi áp dụng.

c) Mức bồi thường trong các trường hợp cụ thể
* Trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch vụ khai giá:

 • Hàng gửi là hàng hóa và có đầy đủ Hóa đơn, khi bị mất, thất lạc:
  • Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.
  • Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp hợp pháp, hợp lệ (“Hóa đơn”) tương ứng với lượng Hàng gửi được giao nhận, vận chuyển bị thiệt hại và dựa trên biên bản/phiếu gửi (nếu có) và/hoặc thông tin ghi nhận trên ứng dụng be khi bàn giao hàng, tài sản giữa Khách hàng và Tài xế của BE GROUP.
  • Khoản tiền bồi thường BE GROUP trả cho Khách hàng sẽ bằng giá trị hàng gửi, bưu gửi. Nếu giá trị hàng gửi, bưu gửi cao hơn giá trị khai giá thì khoản tiền bồi thường sẽ bằng giá trị khai giá. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
 • Hiện nay, Dịch vụ khai giá chưa triển khai. Khi triển khai dịch vụ này, sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Mức bồi thường Trường hợp Hàng gửi là hàng hóa và có đầy đủ Hóa đơn, khi bị hư hỏng: Khoản tiền bồi thường hàng hư hỏng sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Hàng gửi cụ thể được xác định như sau: Khoản tiền BT hư hỏng = Khoản tiền BT mất hàng x (nhân với) mức đền bù.
  • Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo quy định tại Mục VII trên đây.
  • Mức bồi thường hàng hóa hư hỏng quy định cụ thể trong bảng sau:

 • Trường hợp Hàng gửi là hàng hóa bị mất mát/hư hỏng nhưng Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn thì mức bồi thường là 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

* Trường hợp Khách hàng Không sử dụng Dịch vụ khai giá:

 • Trong mọi trường hợp xảy ra mất mát hoặc thất lạc đền bù 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.
 • Trong trường hợp hư hỏng hàng hóa giá trị đền bù không quá 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

* Bồi thường thiệt hại trong trường hợp Đơn hàng hợp lệ có Hàng gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác, khi bị bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường BE GROUP sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 03 ba lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

d) Trình tự xem xét xử lý như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Đơn hàng xảy ra hư hỏng, mất Hàng gửi, Khách hàng phải cung cấp cho BE GROUP Hóa đơn, chứng cứ hợp lệ, liên quan đến Hàng đã gửi (sau đây gọi tắt là: “Hồ sơ”).
 • Quá thời hạn 07 ngày trên mà Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Hồ sơ hoặc không đến làm việc trong thời hạn theo thông báo của BE GROUP thì việc bồi thường sẽ bị từ chối giải quyết.
 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Khách hàng, BE GROUP sẽ thông báo kết quả giải quyết bồi thường cho khách hàng.
 • Nếu yêu cầu của Khách hàng đủ điều kiện bồi thường theo quy định trên đây, BE GROUP sẽ thanh toán tiền bồi thường cho Khách hàng trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bồi thường.

* Phương thức thanh toán tiền bồi thường: Việc thanh toán tiền bồi thường sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Khách hàng ghi nhận trong hồ sơ yêu cầu bồi thường của Khách hàng.

2. Trách nhiệm bồi thường của Tài xế làm hư hỏng, làm mất, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng cho BE GROUP

Trong trường hợp Tài xế làm hư hỏng, làm mất, chiếm dụng, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng dẫn đến BE GROUP phải bồi thường cho Khách hàng theo quy định tại Khoản 1 Mục VII trên đây thì Be Group có quyền yêu cần Tài xế bồi thường cho BE GROUP với số tiền đã bồi thường cho Khách hàng cộng với các chi phí BE GROUP chi trả cho việc giải quyết vụ việc bồi thường.

VIII. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO BE GROUP, TÀI XẾ

Bằng việc chấp thuận các Điều khoản sử dụng này, Khách hàng đồng ý rằng BE GROUP và Tài xế sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đền bù, bồi thường bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Các trường hợp quy định tại Khoản 5 Mục VI trên đây.
 2. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Điều khoản sử dụng và hoặc Hợp đồng (nếu có) của Khách hàng và/hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng gửi.
 3. Khách hàng không chứng minh được việc gửi và hư hỏng Hàng gửi là do lỗi của Be Group và/hoặc Tài xế.
 4. Hàng gửi đã được giao và Người nhận không có ý kiến khi nhận hàng.
 5. Hàng gửi thuộc hàng cấm, hạn chế lưu thông, kinh doanh; hàng gửi không có Hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tạm giữ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 6. Hàng gửi thuộc danh mục cấm, hạn chế lưu thông, kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.
 7. Khách hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng gửi dẫn đến việc Hàng gửi bị hư hỏng.
 8. Kiện hàng được Khách hàng tự đóng gói không an toàn, là nguyên nhân dẫn đến Kiện hàng bị bể vỡ, hư hỏng.
 9. Hàng gửi không được Khách hàng đóng gói, bao bọc cẩn thận, đúng quy cách.
 10. Hàng gửi vận chuyển vượt quá kích thước, trọng lượng quy định hoặc ngoài thời gian, phạm vi Be Group cung ứng Dịch vụ.
 11. Hàng gửi không hợp pháp, hợp lệ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan xử lý đến hàng gửi bao gồm nhưng không hạn chế gồm phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy.
 12. Khách hàng chỉ định Người nhận là người chưa đủ 18 tuổi hoặc là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiệ hành.
 13. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Hợp đồng ký kết giữa các bên (nếu có) và theo quy định pháp luật hiện hành.
 14. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng thì Be Group được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.
 15. Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc chậm trễ/hư hỏng/thất lạc tài liệu, hàng hóa gây ra.
 16. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BE GROUP

 1. BE GROUP cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với các tiêu chuẩn dịch vụ như đã công bố tại quy định này.
 2. BE GROUP được miễn trừ trách nhiệm theo Mục VIII trên đây.
 3. BE GROUP được từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
  • Hàng (tài sản) gửi của Khách hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.
  • Địa chỉ giao/nhận Kiện/gói hàng nằm ngoài phạm vi cung ứng dịch vụ của BE GROUP.
  • Thông tin Kiện/gói hàng và/hoặc Thông tin Người nhận/Người gửi không đầy đủ, không chính xác, không rõ ràng.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên.
 4. Quyền cụ thể của BE GROUP:
  • Yêu cầu Khách hàng cho kiểm tra Hàng gửi trong trường hợp có dấu hiệu cho thấy Hàng gửi không đúng, đủ tiêu chuẩn, nghi ngờ hàng cấm, hàng gian lận thương mại hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Từ chối bồi thường trong trường hợp Khách hàng khai sai nội dung hàng gửi.
  • Từ chối cung ứng Dịch vụ trong trường hợp:
  • Khách hàng vi phạm pháp luật liên quan.
  • Hàng gửi thuộc danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Địa chỉ giao/nhận hàng gửi nằm ngoài phạm vi cung ứng Dịch vụ.
  • Thông tin Hàng gửi và/hoặc Thông tin người nhận/người gửi không rõ ràng.
  • Sử dụng thông tin giao dịch giữa Khách hàng nhằm quảng bá cho thương hiệu, uy tín của BE GROUP, trừ trường hợp Khách hàng từ chối bằng văn bản.
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 5. Nghĩa vụ của BE GROUP:
  • Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về dịch vụ cung ứng, cước dịch vụ đã cung ứng cho Khách hàng và Tài xế.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ đã cam kết với Khách hàng.
  • Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định tại Quy chế này.
  • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về dịch vụ của Khách hàng.
  • Chuyển hoàn kiện, gói hàng hóa để trả lại cho Khách hàng khi không phát được cho người nhận, trừ trường hợp Khách hàng có yêu cầu khác.
  • Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng theo quy định.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TÀI XẾ

 1. Tài xế cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với các tiêu chuẩn dịch vụ như đã công bố tại quy định này.
 2. Tài xế sẽ được hỗ trợ bồi hoàn 100% cho các đơn hàng giao hàng cho dịch vụ beDelivery có thu hộ COD và be đi chợ trong trường hợp rủi ro bị lừa đảo
 3. Tài xế được miễn trừ trách nhiệm theo Mục VIII trên đây.
 4. Tài xế được từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
  • Hàng (tài sản) gửi của Khách hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.
  • Địa chỉ giao/nhận Kiện/gói hàng nằm ngoài phạm vi cung ứng dịch vụ của BE GROUP.
  • Thông tin Kiện/gói hàng và/hoặc Thông tin Người nhận/Người gửi không đầy đủ, không chính xác, không rõ ràng.
  • Yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng trái quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tài xế cam kết tuân thủ Quy định về đảm bảo chất lượng dịch vụ được áp dụng đối với Đối tác Tài xế tham gia cung cấp dịch vụ giao hàng; Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu các chế tài do BE GROUP công bố trong từng thời kỳ.
 6. Trong trường hợp Tài xế làm hỏng, làm mất, hủy hoại Hàng gửi của Khách hàng thì phải bồi thường cho BE GROUP và Khách hàng theo quy định về bồi thường theo Quy chế này. Tùy từng trường hợp cụ thể, BE GROUP có toàn quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn tài khoản ứng dụng be của Tài xế.
 7. Trường hợp Tài xế chiếm dụng, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng trái pháp luật, sẽ phải bồi thường cho BE GROUP và Khách hàng theo quy định tại Quy chế này. Tùy từng trường hợp cụ thể, BE GROUP có toàn quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn tài khoản ứng dụng be của Tài xế. Đồng thời, BE GROUP có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
 8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế Sàn TMĐT BE, hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết và quy định của pháp luật.

XI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn giao dịch; cung cấp đầy đủ, xác thực, kịp thời các thông tin theo yêu cầu khi đăng ký sử dụng ứng dụng be và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Hoàn toàn chịu trách nhiệm và gánh chịu thiệt hại xảy ra nếu không thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu này.
 2. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống ứng dụng be.
 3. Khách hàng không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch vụ.
 4. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp của Hàng gửi và đảm bảo có đầy đủ quyền sở hữu hoặc được ủy quyền từ người có quyền sở hữu đối với hàng gửi.
 5. Khách hàng sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật khi yêu cầu thực hiện Dịch vụ và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm làm việc với cơ quan nhà nước liên quan đến hàng gửi.
 6. Khách hàng không được tạo yêu cầu cung cấp dịch vụ sau đó không đồng ý sử dụng dịch vụ sau khi Tài xế đã đến địa điểm theo thỏa thuận.
 7. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cước phí dịch vụ và các khoản phí khác theo như đã thỏa thuận.
 8. Khách hàng phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính xác thực và đầy đủ của thông tin khai báo theo yêu cầu trên ứng dụng be (bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa, thông tin Người gửi).
 9. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nghĩa vụ pháp lý khác (nếu có) liên quan đến Hàng gửi bao gồm nhưng không hạn chế gồm phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy…
 10. Trong trường hợp Khách hàng có hành vi vi phạm hoặc BE GROUP có căn cứ nghi ngờ Khách hàng vi phạm các quy định của BE GROUP, BE GROUP có quyền ngay lập tức khóa tài khoản ứng dụng be của Khách hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Khách hàng phải hoàn trả lại khoản tiền COD mà Tài xế đã tạm ứng (nếu có) cho Tài xế hoặc beGroup, thanh toán các khoản cước phí phát sinh và chịu các trách nhiệm theo quy định của pháp luật
 11. Quyền của Khách hàng:
  • Được quyền yêu cầu BE GROUP cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến toàn bộ quy trình cung ứng Dịch vụ.
  • Được BE GROUP đảm bảo bí mật thông tin, an toàn đối với hàng gửi trong quá trình giao hàng theo qui định của Pháp luật.
  • Được quyền yêu cầu BE GROUP giải quyết khiếu nại hợp lệ về Dịch vụ cung ứng đã sử dụng theo pháp luật hiện hành.
  • Được BE GROUP bồi thường thiệt hại theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
 12. Nghĩa vụ cụ thể của Khách hàng:
  • Bố trí, sắp xếp nhân viên thực hiện việc đối soát cước phí đảm bảo đúng thời hạn theo thỏa thuận.
  • Tuyệt đối không gửi vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu hành.
  • Phối hợp với BE GROUP thực hiện việc kiểm tra nội dung của Hàng gửi (nếu có).
  • Cung cấp đầy đủ và hợp lệ hóa đơn, chứng từ của Hàng gửi cho BE GROUP khi gửi hàng hóa hoặc khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước, trước pháp luật về nội dung Hàng gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của Hàng gửi.
  • Thanh toán dầy đủ phí dịch vụ cho BE GROUP.
  • Cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn liên quan đến Hàng gửi; thông tin liên quan đến Người gửi, người nhận trên Hàng gửi.
  • Trường hợp Khách hàng gửi hàng theo hình thức người nhận hàng thanh toán, Khách hàng cam kết thanh toán cho BE GROUP cước phí vận chuyển, phí dịch vụ này nếu người nhận khước từ thanh toán.
  • Khách hàng có trách nhiệm làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp hàng gửi bị thu giữ do thiếu chứng từ hoặc cần làm rõ chứng từ và hàng hóa; Thực hiện nộp phạt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
  • Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người nhận mà Khách hàng cung cấp cho BE GROUP. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin Người nhận hoặc hàng gửi không đúng yêu cầu của Người nhận do lỗi của Khách hàng thì Khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết với người nhận, đồng thời BE GROUP vẫn tính Cước phí Dịch vụ đối với Đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.
  • Không được câu kết với Tài xế dưới mọi hình thức nhằm chiếm đoạt tài sản của BE GROUP và/hoặc gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của BE GROUP.
 13. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

XII. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 1. Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch vụ, Khách hàng có thể sử dụng một trong các phương thức sau để được giải quyết:
  • Liên hệ thông qua tổng đài 1900 232345
  • Email: [email protected]
  • Phản ánh qua ứng dụng Be.
 2. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:
  • Sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc việc giao/nhận đối với khiếu nại về việc mất Hàng gửi.
  • Một (01) tháng, kể từ ngày Hàng gửi được phát cho Người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng gửi.
 3. Thời hạn giải quyết khiếu nại: BE GROUP sẽ giải quyết khiếu nại trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 4. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:
  • Trường hợp Khách hàng khiếu nại về thái độ của Tài xế, BE GROUP sẽ góp ý, trao đổi lại với Tài xế và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của BE GROUP.
  • Trường hợp Khách hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng gửi, BE GROUP sẽ giải quyết theo trình tự các bước sau đây:
   • Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự việc
    Khi phát sinh sự việc về việc mất, hư hỏng hoặc làm thất thoát Hàng gửi, Tài xế của BE GROUP sẽ chụp hình, giữ nguyên hiện trạng và tiến hành lập Biên bản ghi nhận sự việc với Người nhận. Nội dung Biên bản ghi rõ: Thông tin về Hàng gửi; Người gửi; Người nhận; Địa điểm; Ngày, tháng, năm chấp nhận vận chuyển hàng; Mô tả chi tiết thực trạng của Hàng gửi tại thời điểm phát sinh sự việc. Tài xế sẽ niêm phong Hàng gửi và ký xác nhận cùng với người chứng kiến. Hàng gửi sẽ được đóng gói, niêm phong nguyên trạng. Biên bản được gửi cho bộ phận CSKH của BE GROUP và Khách hàng mỗi bên một (01) bản. Tài xế cập nhật tình trạng trên ứng dụng be để Khách hàng được biết.
   • Bước 2: Chuyển thông tin sự việc đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”)
    Ngay sau khi lập Biên bản, Tài xế liên hệ ngay bộ phận CSKH của BE GROUP qua tổng đài 1900 232345, thông báo mã đơn hàng, tình trạng đơn hàng và thực trạng của Hàng gửi; Bộ phận CSKH cập nhật thông tin do Tài xế gửi hoặc tiếp nhận trực tiếp từ Khách hàng qua tổng đài.
   • Bước 3: Bộ phận CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng
    Căn cứ thông tin nhận được, bộ phận CSKH sẽ gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Khách hàng thông báo sự việc, đồng thời thông báo về trách nhiệm của BE GROUP về việc thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định tại Quy chế này.
   • Bước 4: BE GROUP thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo cam kết
    Sau khi đạt được sự thống nhất giữa hai bên, BE GROUP tiến hành bồi thường thiệt hại với điều kiện Khách hàng đã thực hiện đủ và đúng quy trình mà BE GROUP đã quy định, hướng dẫn. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào nếu Khách hàng không làm đúng quy định, hướng dẫn của BE GROUP. Thời hạn bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo Quy chế này hoặc Hợp đồng đã ký kết của hai bên (nếu có).
 5. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 6. Trách nhiệm các bên trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp
  •  BE GROUP tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.
  • Tài xế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ văn bản/giấy tờ/thông tin xác thực liên quan đến sự việc tranh chấp, khiếu nại cho BE GROUP. BE GROUP sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến giao dịch và làm trung gian để hòa giải theo Quy chế Sàn TMĐT BE.
  • Trong trường giao dịch phát sinh tranh chấp, khiếu nại nghiêm trọng mà lỗi thuộc về Tài xế, BE GROUP có quyền áp dụng các biện pháp khuyến cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tùy theo tính chất vụ việc và mức độ của sai phạm của Tài xế.

XIII. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

 1. Quy định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử www.be.com.vn và ứng dụng Be.
 2.  BE GROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Điều khoản sử dụng này và công bố qua ứng dụng be, website của BE GROUP ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi.
 3. Khách hàng, Tài xế cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản sử dụng này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm. Điều khoản sử dụng này được công bố tại website: www.be.com.vn.

 

Hướng dẫn Xác thực KYC khách hàng dành cho Tài xế beDelivery

Khi có yêu cầu nhận gửi hàng dưới hình thức giao hàng ứng tiền trước (COD) từ Khách hàng thông qua ứng dụng be, Tài xế tiếp nhận yêu cầu giao hàng và thực hiện các bước để xác thực KYC Khách hàng như hướng dẫn.

KYC (“Know Your Customer” hay “Nhận Biết Thông Tin Khách Hàng”) là quá trình xác minh danh tính và thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ beDelivery. Việc xác minh được thực hiện bằng (các) cách thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn: ảnh chụp chân dung; ảnh chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân; căn cước công dân); hộ chiếu (passport); giấy phép lái xe.

Khi có yêu cầu nhận gửi hàng dưới hình thức giao hàng ứng tiền trước từ Khách hàng thông qua ứng dụng be, Tài xế tiếp nhận yêu cầu giao hàng và thực hiện các bước để xác thực KYC Khách hàng như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu giao hàng

Tài xế chấp nhận chuyến và lấy hàng tại địa điểm nhận hàng như bình thường. Sau khi tài xế chọn vào chức năng “Tôi đã đến nơi” hoặc hệ thống sẽ tự động thông báo, tiếp đó sẽ chuyển tới màn hình của người gửi hàng, Tài xế chọn vào chức năng “Xác nhận người gửi” để tiếp tục giao hàng hoặc hủy đơn hàng (nếu có)

Bước 2: Tiến hành xác thực thông tin người gửi

Sau khi tài xế chọn “Xác thực người gửi”, ứng dụng be sẽ hiển thị gồm có các thông tin của người gửi đã cập nhập lên trước đó cho Tài xế kiểm tra. Nếu các thông tin người gửi chính xác, Tài xế lựa chọn “Thông tin chính xác” được hiển thị bằng hình ảnh trên màn hình của App và tiếp tục nhận đơn và tiến hành giao hàng.

Nếu người gửi cập nhập thông tin không chính xác, thì lựa chọn “Không chính xác” hiển thị trên ứng dụng be.

Sau khi lựa chọn chức năng “Không Chính Xác” thì Tài xế sẽ lựa chọn 1 trong những lựa chọn sau:

1. Tiếp tục giao hàng: màn hình ứng dụng be của Tài xế sẽ được điều chuyển tới màn hình Chụp ảnh và tiếp tục nhận đơn và đi giao hàng như bình thường.

Lưu ý: Nếu trường hợp này vẫn giao hàng thành công thì trạng thái của người gửi vẫn sẽ thể hiện là chờ xác thực thông tin cho những tài xế kế tiếp.

2. Không, hủy đơn hàng: trong trường hợp này, Tài xế được kết thúc chuyến ngay lập tức và quay lại màn hình chính sẽ hiển thị là “Đơn hàng đã bị hủy“:

Lưu ý:

– Tự động bổ sung thông tin có lý do cho chuyến giao hàng không thành công là “Thông tin không chính xác” thì sẽ không bị tính vào tỷ lệ hủy đơn hàng.

– Tài xế không muốn ghi lý do thì sẽ lựa chọn vào chức năng Quay Lại và Hủy Đơn hàng như bình thường

 1. I. QUY ĐỊNH CHUNG

 2. 1. Quy định sản phẩm beFlight này được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi tắt là: “Be Group”).
 3. 2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung Quy định này để phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh và bổ sung. Be Group sẽ niêm yết các thông báo thay đổi, điều chỉnh và bổ sung tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng Be. Vì vậy, Người dùng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.
 4. 3. Quy định này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: be.com.vn. Những nội dung nào không được quy định tại Quy định này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be và quy định của pháp luật liên quan. Bằng việc sử dụng sản phẩm beFlight trên ứng dụng Be, người dùng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.
 5. 4. Các định nghĩa và diễn giải
 • Dịch vụ đặt vé máy bay/ Dịch vụ beFlight/ Dịch vụ là dịch vụ đặt vé máy bay của các Hãng hàng không thông qua ứng dụng Be.
 • là vé điện tử xác nhận hành trình do Hãng hàng không hoặc đại diện theo ủy quyền của Hãng hàng không cung cấp cho người mua Vé, trong đó có tên Hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến bay và các thông báo khác cho hành trình.
 • Người dùng là bất kỳ người nào đã đăng ký tài khoản truy cập và được Be Group chấp thuận cho sử dụng ứng dụng Be khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Be Group.
 • Hành khách là bất kỳ người nào, trừ thành viên tổ bay, được chuyên chở trên chuyến bay với sự chấp thuận của Hãng hàng không.
 • Doanh nghiệp vận chuyển hàng không/ Hãng hàng không là các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh chuyển hàng không dân dụng tại Việt Nam có hợp tác giao cho Be Group làm đại lý bán vé trên cơ sở hợp đồng, bao gồm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, … Hãng hàng không có hợp tác với Be Group sẽ hiển thị, công bố trên ứng dụng Be trong từng thời kỳ.
 • Giá Vé/ Giá cước vận chuyển là giá được Hãng hàng không công bố và được hiển thị trên ứng dụng Be cho Người dùng từng thời điểm mua Vé.
 • Điều lệ vận chuyển là điều lệ vận chuyển của các Hãng hàng không ban hành, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, là bộ phận cấu thành hợp đồng vận chuyển hàng không giữa Hãng hàng không và Hành khách.
 • Giao dịch là giao dịch đặt mua Vé trên ứng dụng Be.
 • Giao dịch hợp lệ là Giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình đặt Vé do Be Group công bố, không có yếu tố gian lận, giả mạo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Giao dịch thành công là Giao dịch hợp lệ, Người dùng đã thanh toán và Be Group đã gửi xác nhận thanh toán và Vé cho Người dùng.
 1. II. QUY TRÌNH ĐẶT VÉ

Để mua Vé, Người dùng thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1. Truy cập ứng dụng Be

Người dùng sử dụng tài khoản để truy cập vào ứng dụng Be. Tại giao diện màn hình ứng dụng, Người dùng chọn tính năng “Vé máy bay” để bắt đầu thực hiện đặt Vé.

 

Bước 2. Tìm chuyến bay

Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu: điểm khởi hành, điểm đến, ngày đi, ngày về (nếu chuyến bay khứ hồi), các thông tin khác (nếu có), sau đó chọn “Tìm chuyến bay” để tìm chuyến bay phù hợp.

 

Bước 3: Chọn chuyến bay

Màn hình ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các chuyến bay theo thông tin tìm kiếm chuyến bay Người dùng đã cung cấp. Người dùng xem và lựa chọn chuyến bay phù hợp.

 

Bước 4: Kiểm tra thông tin đặt Vé

Sau khi Người dùng chọn chuyến bay phù hợp, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị tóm tắt thông tin chuyến bay: ngày giờ khởi hành, điểm khởi hành, điểm đến, Hãng hàng không, tổng số tiền, các thông tin khác (nếu có) để Người dùng kiểm tra lại và chọn “Tiếp tục” để xác nhận hành trình.

Bước 5: Nhập thông tin Hành khách

Người dùng nhập đầy đủ, chính xác thông tin Hành khách và chọn “Tiếp tục” để xác nhận thông tin Hành khách. Nếu có từ hai Hành khách trở lên, Người dùng cần nhập đầy đủ, chính xác thông tin của từng Hành khách.

Bước 6: Chọn tiện ích

Người dùng có thể lựa chọn bổ sung thêm các tiện ích như: thêm Hành lý ký gửi, thêm suất ăn, chọn chỗ ngồi, ưu tiên làm thủ tục, … sau đó chọn “Tiếp tục” để xác nhận thêm tiện ích. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng các tiện ích, Người dùng vui lòng không chọn tiện ích và chọn “Tiếp tục” để bỏ qua.

Bước 7: Xác nhận thông tin và tiến hành thanh toán

Màn hình ứng dụng hiển thị toàn bộ thông tin chuyến bay, thông tin Hành khách, tổng số tiền để Người dụng kiểm tra lại các thông tin và tiến hành thanh toán. Người dùng có thể chọn phương thức thanh toán, nhập mã khuyến mãi (nếu có) và yêu cầu xuất hóa đơn tài chính.

Bước 8: Hoàn thành giao dịch và xuất Vé

Sau khi Người dùng thanh toán thành công sẽ được nhận thông báo đặt vé thành công qua ứng dụng Be và Vé sẽ được xuất và gửi cho Người dùng qua email.

Kết thúc quy trình đặt Vé.

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Phí Dịch vụ và thanh toán

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Người dùng sẽ chi trả thêm khoản phí cho Be Group (“Phí Dịch vụ”). Trừ khí có quy định khác đi, giá cả hiện thị trên ứng dụng Be khi Người dùng đặt Vé và thanh toán là giá đã bao gồm Giá Vé và Phí Dịch vụ.

Người dùng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán hiển thị trên ứng dụng Be. Bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí giao dịch ngân hàng phải trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ được tính cho Người dùng và nếu có sự thiếu hụt trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó Be Group có thể thông báo qua email về khoản thiếu hụt đó để Người dùng thanh toán bổ sung cho Be Group.

Trong trường hợp Người dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, Be Group có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền Người dùng đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi Be Group trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người dùng theo các thủ tục do Be Group quy định. Khi có thắc mắc về Dịch vụ, Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Be Group trong thời gian làm việc do Be Group quy định. Đối với các yêu cầu hoàn vé khác, tùy thuộc vào quyền lợi thuộc về Người dùng, cũng như chính sách của Be Group và Hãng hàng không, Be Group trước tiên sẽ kiểm tra tra và xác minh mã đặt chỗ trước khi hoàn lại số tiền mà Người dùng đã trả, trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào Be Group ghi nhận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phụ phí xử lý và quản lý, phí thanh toán ngân hàng, phí thanh toán ví điện tử, phí thẻ tín dụng, v.v.. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do Khách hàng thanh toán số tiền không chính xác.

 1. Thông tin, dữ liệu Người dùng và Hành khách

Bằng việc đặt Vé trên ứng dụng Be, Người dùng đồng ý cung cấp cho Be Group các thông tin, dữ liệu của Người dùng, Hành khách bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, năm sinh, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, giới tính để Be Group xử lý giao dịch.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ các thông tin, dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp cho Be Group khi thực hiện Giao dịch.

Người dùng chấp thuận tuân thủ các quy định tại Chính sách bảo mật được Be Group ban hành, sửa đổi, bổ sung và công bố từng thời kỳ.

 1. Trách nhiệm của Người dùng
 • Cung cấp đúng, đủ, trung thực và chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu như quy định tại Khoản 2 Mục III này.
 • Đọc, hiểu rõ và tuân thủ Điều lệ vận của Hãng hàng không trước khi thực hiện đặt Vé trên ứng dụng Be.
 • Tuân thủ các quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử của Be Group được ban hành, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ.
 • Tạo và tự quản lý tài khoản truy cập ứng dụng Be. Thừa nhận và đồng ý rằng, bất kỳ Giao dịch đặt Vé nào được thực hiện trên ứng dụng Be đều được nhân danh và thực hiện bởi Người dùng.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của Hãng hàng không và của pháp luật hiện hành có liên quan.
 1. Trách nhiệm của Be Group
 • Đảm bảo cung cấp Dịch vụ cẩn trọng, trung thực cho Người dùng.
 • Sau khi Người dùng thực hiện Giao dịch thành công, tiến hành xuất Vé cho Người dùng theo đúng các thông tin, dữ liệu Người dùng cung cấp trên ứng dụng Be.
 • Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của Người dùng liên quan đến Dịch vụ, trừ các yêu cầu, thắc mắc khiếu nại của Người dùng liên quan đến thay đổi thông tin Vé, hoàn trả Vé và hoặc các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Hãng Hàng không.
 • Xuất hóa đơn tài chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
 1. Các trường hợp miễn trách nhiệm

Be Group được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau:

 • Các khiếu nại, khiếu kiện, mất mát, chi phí và tổn thất gây ra bởi sự chậm trễ hay thực hiện
 • Các tổn thất gây ra do Be Group không cung cấp Dịch vụ vì: (i) không thể truy cập hay phối kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, mạng lưới, người sử dụng dịch vụ hay các nguồn thông tin qua mạng Internet; (ii) lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của Be Group hay (iii) các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.
 • Các tổn thất trực tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, hay tổn thất do pháp luật quy định đối với Người dùng vì bất kỳ nguyên nhân nào mà không phải do lỗi của Be Group cho dù đã được thông báo về những tổn thất đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) chi phí cho việc thay thế hàng hóa/dịch vụ, (ii) tổn thất hay trách nhiệm gây ra từ các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Be Group hoặc từ những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các tổn thất liên quan đến mất cắp thông tin, dữ liệu do lỗi của Người dùng.
 • Dịch vụ được cung cấp bao gồm cả khả năng truyền dữ liệu qua các hệ thống không thuộc Be Group, bao gồm dịch vụ của nhà nước và tư nhân. Việc sử dụng hệ thống khác để truyền dữ liệu phải được sự chấp nhận của các bên có liên quan và phải tuân theo các qui định áp dụng cho các hệ thống đó. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm về việc xin cấp phép hay việc vi phạm các quy định đó.
 • Các tổn thất liên quan đến các giao dịch giả mạo phát sinh từ tài khoản truy cập ứng dụng Be của Người dùng; các tổn thất liên quan đến các giao dịch bị tra soát khiếu nại và không thu hồi được tiền từ Hãng hàng không và/hoặc các đơn vị có liên quan.
 1. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN VÉ, HOÀN TRẢ VÉ

 2. Thay đổi Vé

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vé như: ngày giờ khởi hành, điểm đi, điểm đến, tên Hành khách phải được thông báo và được xử lý giải quyết của Hãng Hàng không. Do vậy Người dùng hoặc Hành khách vui lòng liên hệ tổng đài của Hãng Hàng không để được giải quyết. Trường hợp cần hỗ trợ thay đổi thông tin Vé, Người dùng có thể liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng của Be Group để được trợ giúp cung cấp thông tin.

Việc thay đổi Vé có thể làm phát sinh các khoản chi phí theo quy định của Hãng hàng không. Khi đó, Người dùng hoặc người được Người dùng ủy quyền phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh đó cho Hãng hàng không. Be Group có thể thu hộ khoản chi phí phát sinh nếu được Hãng hàng không ủy quyền.

 1. Chính sách hoàn trả Vé

Việc hoàn trả Vé được thực hiện theo quy định của Hãng hàng không ban hành từng thời điểm. Trong mọi trường hợp, Hãng hàng không là người quyết định cuối cùng giao dịch của Người dùng có được hoàn trả hay không.

Be Group chỉ có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho Người dùng sau khi có yêu cầu hợp lệ của Hãng hàng không. Trường hợp cần hỗ trợ hoàn trả Vé, Người dùng có thể liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng của Be Group để được trợ giúp cung cấp thông tin.

 1. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC
 2. 1. Quy định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử be.com.vn và ứng dụng Be.
 3. 2. Be Group bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Quy định này này và công bố qua ứng dụng Be, website của Be Group trước khi áp dụng những thay đổi.
 4. 3. Người dùng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Quy định này này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm./.

IV. Điều khoản và Điều kiện từ Hãng Hàng không

 1. Vietnam Airlines: 

 

 

 

 

 1. Bamboo:
 1. Vietjet:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều khoản chương trình beGAME (sau đây gọi là: “Điều khoản beGame” hoặc “Điều khoản”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là: “Be Group”).

2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung Điều khoản để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh và bổ sung. Be Group sẽ niêm yết các thông báo thay đổi, điều chỉnh và bổ sung tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng be. Vì vậy Quý Khách hàng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.

3. Các điều khoản và điều kiện này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: www.be.com.vn. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT be và quy định của pháp luật. Bằng việc sử dụng tính năng beGame, Quý Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.

II- ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích

Nhằm mục đích gia tăng trải nghiệm của Bạn khi sử dụng ứng dụng be, Be Group triển khai tính năng mới beGame trên ứng dụng be từ ngày 15/09/2020. Khi sử dụng tính năng beGame, bạn có thể nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Be Group và/hoặc các đối tác hợp tác của Be Group.

2. Đối tượng và các thức tham gia

a. Đối tượng tham gia: tất cả các Bạn đã tải và đăng ký thành công tài khoản ứng dụng be.

b. Cách thức tham gia:

Để trải nghiệm tính năng beGame:

– Bước 1: Vào Ứng dụng be, chọn mục “beGame”

– Bước 2: Trải nghiệm game và tận hưởng niềm vui. Cách chơi:

 • Chọn phương tiện tham gia cho chặng đua (beCar hoặc beBike).

 • Tránh chướng ngại vật và dành thật nhiều điểm trên chặng.

– Bước 3: Nhận kết quả beGame và cách thức nhận giải.

Bạn có thể trải nghiệm tính năng beGame không giới hạn lượt chơi và thời gian chơi. Bạn có thể tham gia mọi lúc trong suốt thời gian chương trình diễn ra. Tổng số điểm của tất cả các lượt chơi trong ngày của người chơi sẽ được lưu lại.

3. Giải thưởng

Be Group sẽ công bố danh sách top 3 người chơi đạt số điểm cao nhất mỗi ngày. Giải thưởng là những phần quà có giá trị sẽ được dành cho những người có trải nghiệm tính năng beGame đạt xếp hạng cao nhất. Cơ cấu giải thưởng và những phần quà sẽ được Be Group thông báo trên ứng dụng be và/hoặc trên website www.be.com.vn để những người tham gia trải nghiệm được biết.

4. Cách thức nhận thưởng

a. Vào cuối mỗi ngày, hệ thống sẽ tổng hợp danh sách người chơi trúng thưởng và hiển thị kết quả vào 00:00 ngày hôm sau.

b. Phần thưởng sẽ được gửi vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” trong danh mục Khuyến mại trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo đạt giải và người chơi trúng thưởng nhấp vào nút “Nhận giải”. Vui lòng xem thêm chi tiết Điều kiện và Điều khoản áp dụng của từng mã ưu đãi trước khi sử dụng.

5. Quy định tham gia trải nghiệm beGame nhận thưởng

a. Chương trình chỉ áp dụng trên ứng dụng be phiên bản mới nhất.

b. Trường hợp không có Bạn trúng giải thưởng đặc biệt trong ngày, giải đặc biệt sẽ không được cộng dồn vào ngày hôm sau.

c. Giải thưởng của Chương trình không được mua bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cầm cố hay làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào và không có giá trị quy đổi thành tiền.

d. Giải thưởng dưới dạng mã ưu đãi sẽ được trao cho Bạn trúng thưởng sau khi Be Group hoàn thành các kiểm tra liên quan, bao gồm kiểm tra phát hiện gian lận đối với những người tham gia. Be Group có quyền từ chối trao giải cho bất kỳ cá nhân nào không cung cấp các giấy tờ chứng thực cá nhân và/hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch gian lận nào trong quá trình diễn ra chương trình.

e. Bằng việc tham gia chương trình này, Bạn đồng ý cung cấp các thông tin, dữ liệu cá nhân cho Be Group đồng thời tuân thủ các quy định tại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được Be Group ban hành và công bố tại website: Be | Quy chế hoạt động

f. Khi trao thưởng, Be Group có thể yêu cầu Bạn xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc các thông tin khác hoặc thực hiện các biện pháp xác minh khác để xác nhận danh tính người nhận thưởng, nhằm mục đích tránh các trường hợp gian lận.

g. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ khiếu nại nào từ Bạn, từ bên thứ ba hoặc từ bất kỳ tổn thất nào, bao gồm hoặc không giới hạn, mất lợi nhuận, mất kỳ vọng, thiệt hại do bị trừng phạt, các tổn thất gián tiếp, đặc biệt, vô tình hoặc các khiếu nại liên quan trực tiếp, gián tiếp, qua bên thứ ba, là hệ quả hoặc liên quan đến chương trình này.

h. Be Group có thể thay đổi một số điều khoản và điều kiện áp dụng cho chương trình này tại từng thời điểm để hạn chế gian lận và bảo vệ quyền lợi người tham gia.

i. Bạn, cam kết không sử dụng tính năng beGame vào bất kỳ mục đích nào vi phạm các quy định cấm, nghiêm cấm của pháp luật.

j. Be Group bảo lưu quyền hủy các giải thưởng và Bạn ra khỏi chương trình nếu có bằng chứng chứng minh Bạn gian lận khi tham gia beGame.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Điều Khoản này được công bố vào ngày 09/09/2020 và có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử Be – Ứng dụng gọi xe Việt và ứng dụng be.

2. Tùy từng thời điểm và theo quyết định của Be Group, Be Group bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nội dung Điều khoản và công bố qua ứng dụng be, website của Be Group trước khi áp dụng những thay đổi. Bằng việc tiếp tục sử dụng tính năng beGame, Bạn đã chấp thuận với những nội dung Điều khoản được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó.

3. Bạn và các bên liên quan trước khi sử dụng tính năng beGame cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản dịch vụ beTaxi này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Quy chế Sản phẩm beTaxi hay Điều khoản Dịch vụ beTaxi này quy định việc cung cấp dịch vụ kết nối giữa Khách hàng với Lái xe, phương tiện về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi thông qua phần mềm ứng dụng Be (beTaxi) để đặt xe, hủy chuyến và tính cước theo quãng đường xác định trên bản đồ số (tắt là: “Dịch vụ beTaxi”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ beTaxi, bên tham gia cung cấp dịch vụ bao gồm: Đơn vị vận tải taxi (doanh nghiệp/HTX và/hoặc chi nhánh trực thuộc có giấy phép kinh doanh vận tải taxi) ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với BE GROUP, Lái xe trực tiếp cung cấp dịch vụ và Khách hàng sử dụng dịch vụ đồng ý và tuân thủ các quy định của Điều khoản Dịch vụ beTaxi này.

1.2 Điều khoản Dịch vụ beTaxi này là nội dung không tách rời của Quy Chế Quản Lý Hoạt Động Ứng dụng Be, các chính sách, điều khoản điều kiện đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: https://www.be.com.vn. Những nội dung quy định trong Điều khoản Dịch vụ beTaxi này khác với Quy chế hoạt động ứng dụng Be và các chính sách, điều khoản điều kiện thì các nội dung của Điều khoản Dịch vụ beTaxi này có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản Dịch vụ beTaxi này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động ứng dụng Be, các chính sách, điều khoản điều kiện và quy định của pháp luật.

1.3 Các định nghĩa:

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (bao gồm cả người lái xe) để vận chuyển hành khách theo lịch trình và hành trình do hành khách yêu cầu; sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi và kết nối trực tiếp với hành khách thông qua phương tiện điện tử là ứng dụng Be

Đơn vị vận tải taxi là Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi còn hiệu lực; được BE GROUP lựa chọn ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải taxi kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be.

Hành trình chạy xe là đường đi của phương tiện trên một tuyến đường cụ thể, được xác định bởi điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng, đỗ trên tuyến.

Lịch trình chạy xe là thời gian xe chạy kể từ khi xe xuất phát đến khi kết thúc hành trình, trong đó có xác định mốc thời gian tương ứng với một số vị trí nhất định trên hành trình chạy xe.

Trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe là việc tổ chức hoặc cá nhân giao nhiệm vụ cho lái xe điều khiển phương tiện để thực hiện vận chuyển hành khách, hàng hoá thông qua phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Giao nhiệm vụ cho lái xe điều khiển phương tiện để thực hiện vận chuyển thông qua phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng be) là việc Đơn vị vận tải taxi và/hoặc BE GROUP sử dụng ứng dụng Be để tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng, lựa chọn phương tiện, lái xe phù hợp, chuyển thông tin về yêu cầu vận chuyển cho người lái xe điều khiển phương tiện thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

Quyết định giá cước vận tải là việc Đơn vị vận tải taxi và/hoặc BE GROUP xác định giá cước vận tải để thông tin cho khách hàng hoặc trực tiếp thoả thuận với khách hàng để thống nhất mức giá trước khi thực hiện vận chuyển.

1.4. Phương tiện vận chuyển (xe taxi) là: xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (bao gồm cả người lái xe) đủ điều kiện kinh doanh taxi của Đơn vị vận tải taxi có hợp tác kinh doanh với BE GROUP hoặc của BE GROUP theo quy định của pháp luật hiện hành. Lái xe và Đơn vị vận tải taxi có trách nhiệm duy trì phương tiện đủ điều kiện kinh doanh taxi khi tham gia cung cấp dịch vụ theo Quy chế này. Trong giai đoạn hiện nay, Dịch vụ beTaxi được cung cấp với loại xe 4 chỗ ngồi (beTaxi 4 chỗ) và 07 chỗ ngồi (beTaxi 7 chỗ). Loại phương tiện có tải trọng khác có thể thay đổi trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện thực tế và được BE GROUP công bố trước khi áp dụng.

1.5. Lái xe taxi là người đủ điều kiện hành nghề kinh doanh taxi theo quy định của pháp luật hiện hành của Đơn vị vận tải taxi tham gia hợp tác kinh doanh với BE GROUP và được BE GROUP chấp thuận cho kết nối sử dụng ứng dụng Be. Lái xe và Đơn vị vận tải taxi có trách nhiệm duy trì đủ điều kiện hành nghề lái xe taxi khi tham gia cung cấp dịch vụ theo Quy chế này.

1.6. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ taxi áp dụng theo Quy chế này là Tiêu chuẩn chất lượng do Đơn vị vận tải taxi tham gia hợp tác kinh doanh với BE GROUP xây dựng, công bố hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành để áp dụng đối với Lái xe, phương tiện khi cung cấp dịch vụ vận tải với Khách hàng.

1.7. BE GROUP có quyền khóa có thời hạn hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản ứng dụng Be của Lái xe khi phát hiện phương tiện xe taxi và/hoặc Lái xe không đủ điều kiện kinh doanh taxi theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.8. Phạm vi cung cấp dịch vụ: Trong giai đoạn hiện nay, Dịch vụ beTaxi được cung cấp trong phạm vi địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi mà BE GROUP có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Địa giới hành chính cung cấp Dịch vụ beTaxi cụ thể có thể mở rộng, thay đổi trong từng thời kỳ theo yêu cầu của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và được BE GROUP công bố trước khi áp dụng.

II. CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1. Cung cấp dịch vụ dành cho lái xe

Để cung cấp Dịch vụ beTaxi, Lái xe đã đăng ký tài khoản ứng dụng Be thực hiện theo quy trình sau :

– Bước 1: Đăng nhập tài khoản ứng dụng beDriver.

– Bước 2: Chọn loại hình dịch vụ (mở tính năng) beTaxi

– Bước 3: Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ từ Khách hàng

– Bước 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ (nhận chuyến)

– Bước 5: Kết thúc chuyến đi

2.2. Sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng

Để sử dụng Dịch vụ beTaxi, Khách hàng đã đăng ký tài khoản ứng dụng Be thực hiện theo quy trình sau:

– Bước 1: Đăng nhập tài khoản ứng dụng Be.

– Bước 2: Chọn loại hình dịch vụ beTaxi và nhập điểm đi, điểm đến của hành trình mong muốn để đặt xe

– Bước 3: Xem chi tiết chuyến đi để biết thông tin hành trình

– Bước 4: Sử dụng dịch vụ

– Bước 5: Kết thúc chuyến đi và đánh giá chất lượng dịch vụ

III. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

3.1. Giá Dịch vụ, các khoản phụ phí

a) Giá Dịch vụ beTaxi bao gồm Giá cước taxi và các chi phí khác Khách hàng phải trả cho chuyến xe quy định như sau:

– Giá cước taxi được tính tiền theo kilômét (km) và giá cước tính tiền cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách; Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số do Khách hàng đã lựa chọn điểm đi, điểm đến và được thể hiện trên ứng dụng Be.

– Giá cước taxi đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

– Giá cước taxi chưa bao gồm các chi phí khác như: phí cầu, đường, phà, bến bãi, … do bên thứ ba thu; khoản khách hàng chi khuyến khích lái xe (tiền típ); chi phí nền tảng do BE GROUP/Đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng thu; các khoản phụ phí khác được khách hàng thanh toán theo thực tế sử dụng theo thông báo trên ứng dụng Be trước hoặc khi kết thúc từng chuyến xe.

– Giá Dịch vụ được thông báo trên ứng dụng Be và/hoặc các hình thức thông báo khác cho Khách hàng được biết khi thực hiện lệnh đặt xe (lệnh yêu cầu dịch vụ). Bằng việc đồng ý cung cấp dịch vụ (đối với Lái xe) và sử dụng dịch vụ (đối với Khách hàng), Lái xe và Khách hàng đồng ý cung cấp/sử dụng dịch vụ theo giá Dịch vụ beTaxi hiển thị trên ứng dụng Be.

– Thông tin giá cước trên ứng dụng Be và giá cước trên đồng hồ taxi met (đồng hồ được lắp đặt trên xe taxi) có thể khác nhau, khi dịch vụ được yêu cầu bởi Khách hàng và Lái xe đồng ý cung cấp dịch vụ. Giá Dịch vụ đã được hiển thị thông báo trên ứng dụng Be cho cả khách hàng và lái xe được biết trước khi đồng ý sử dụng/cung cấp dịch vụ; Khách hàng sẽ thanh toán giá Dịch vụ theo giá thông báo trên ứng dụng Be.

– Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ giá Dịch vụ được hiển thị trên ứng dụng Be và các khoản chi phí khác (nếu có) khi kết thúc mỗi chuyến xe.

b) Bảng giá Dịch vụ gồm: bảng giá cước tính tiền theo kilômét (km), giá cước tính tiền cho thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả phải được niêm yết trong xe theo quy định hiện hành.

c) Giá Dịch vụ beTaxi sẽ được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng cung cấp dịch vụ và đáp ứng nhu cầu dịch vụ của Khách hàng tùy từng thời điểm. Giá Dịch vụ có thể thay đổi phù hợp phụ thuộc vào Giá cước taxi tùy từng thời kỳ của Đơn vị vận tải taxi đã được thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và/hoặc theo thông báo của Be Group trước khi áp dụng.

d) Phương thức tính tiền Cước taxi của từng Đơn vị vận tải taxi tham gia hợp tác kinh doanh với BE GROUP áp dụng đối với Khách hàng là phương thức tính cước đã được thực hiện thủ tục thông báo hợp lệ đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh taxi cho Đơn vị vận tải taxi.

e) Việc thay đổi giá Dịch vụ sẽ được thông báo trước khi áp dụng.

3.2. Lái xe taxi, tùy vào điều kiện vận hành, quản lý phương tiện, lái xe của Đơn vị vận tải taxi sẽ sử dụng một hoặc nhiều lái xe để điều khiển một phương tiện vào mỗi ca kinh doanh (24 giờ) khác nhau. Vì vậy, vào những ca kinh doanh khác nhau có thể do lái xe khác nhau điều khiển phương tiện, tuy nhiên các lái xe này là các lái xe được quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt bởi Đơn vị vận tải taxi và do đơn Đơn vị vận tải taxi giới thiệu với BE GROUP để tham gia cung cấp Dịch vụ beTaxi. Trường hợp lái xe, phương tiện hiển thị trên ứng dụng Be khác đi so với thực tế, khách hàng vui lòng liên hệ với Đơn vị vận tải taxi /BE GROUP để biết thêm thông tin và được giải đáp thắc mắc liên quan nếu có.

3.3. Đơn vị vận tải taxi (đơn vị trực tiếp quản lý kinh doanh đối với phương tiện, lái xe) có trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đến: (i) bảo đảm phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia lưu thông và cung cấp dịch vụ taxi; (ii) ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động (lái xe) theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm hiện hành và theo thỏa thuận giữa Đơn vị vận tải với Lái xe; (iii) bảo đảm các quyền lợi của hành khách theo quy định của pháp luật; (iv) tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe, cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe của đơn vị theo quy định; (v) bảo đảm lái xe đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, được đào tạo cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng, bảo đảm chất lượng dịch do lái xe cung cấp và chịu trách nhiệm đối với các phát sinh bồi thường thiệt hại do phương tiện, lái xe do Đơn vị vận tải taxi quản lý; (vi) các trách nhiệm khác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đơn vị vận tải taxi và BE GROUP và/hoặc pháp luật có liên quan.

3.4. BE GROUP (bao gồm cả giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ, tư vấn của BE GROUP) được miễn trừ trách nhiệm và không bị phương hại từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi hoặc cam kết sai nào của Đơn vị vận tải taxi và/hoặc gây ra bởi phương tiện và/hoặc Lái xe, hoặc sự vi phạm bất kỳ sự cam kết hay bảo đảm nào của Đơn vị vận tải taxi và/hoặc Lái xe; hay các hệ quả từ việc cơ quan Nhà nước yêu cầu.

3.5. Ngoài các quy định tại Điều khoản Dịch vụ beTaxi này, Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hoặc Lái xe cung cấp dịch vụ phải tuân theo các quy định về dịch vụ khác do Đơn vị vận tải taxi ban hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

4.1. Điều Khoản Dịch vụ beTaxi này được công bố vào ngày 15/7/2020 và có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử www.be.com.vn và ứng dụng Be.

4.2. Tùy từng thời điểm và theo quyết định của BE GROUP, BE GROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nội dung Điều khoản Dịch vụ beTaxi và công bố qua ứng dụng Be, website của BE GROUP trước khi áp dụng những thay đổi. Bằng việc tiếp tục cung cấp/sử dụng Dịch vụ beTaxi, Đơn vị vận tải taxi, Lái xe và Khách hàng đã chấp thuận với những nội dung Điều khoản Dịch vụ beTaxi được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó.

4.3. Đơn vị vận tải taxi, Lái xe và Khách hàng cam kết tuân thủ Điều khoản Dịch vụ beTaxi này, quy chế hoạt động ứng dụng be và các chính sách, điều khoản điều kiện do BE GROUP ban hành tùy từng thời điểm tại website: www.be.com.vn và các quy định pháp luật liên quan.

4.4. Đơn vị vận tải taxi, Lái xe và Khách hàng và các bên liên quan trước khi sử dụng Dịch vụ beTaxi cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản dịch vụ beTaxi này.

I. Quy định chung

be Đi Chợ là một dịch vụ đặc biệt của beDelivery, được cung cấp thông qua ứng dụng be, cung cấp dịch vụ mua hộ và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã mua hộ từ người bán đến cho khách hàng là người mua bằng xe mô tô và xe gắn máy.

Điều khoản dịch vụ be Đi Chợ này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BEGROUP công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt. Những nội dung quy định trong điều khoản dịch vụ be Đi Chợ này khác với Quy chế Sàn TMĐT be và Điều Khoản Sử Dụng Chung thì các nội dung của Điều Khoản dịch vụ Thuê theo giờ này có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại điều khoản dịch vụ be Đi Chợ này thì áp dụng theo Quy chế Sàn TMĐT be và Điều khoản sử dụng chung và quy định của pháp luật hoặc theo Thỏa thuận riêng đã giao kết giữa các bên. Bằng việc sử dụng và cung cấp dịch vụ be Đi Chợ, Khách hàng, Tài xế đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với điều khoản dịch vụ thuê xe theo giờ này.

Tùy từng thời điểm và theo quyết định của BEGROUP, BEGROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Điều Khoản Thuê theo giờ và công bố qua ứng dụng be, website của BEGROUP ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi.

Khách hàng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều Khoản Thuê theo giờ này, Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BEGROUP công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt trước mỗi khi sử dụng dịch vụ.

2. Sử dụng và cung cấp dịch vụ

a) Đối với khách hàng

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ be Đi Chợ, Khách hàng thực hiện các bước sau:

– Chọn biểu tượng “be Đi Chợ”

– Đọc và xác nhận các điều khoản sử dụng trên ứng dụng.

– Nhập điểm cần mua hàng.

– Click “Thêm” để ghi chú các sản phẩm cần tài xế mua hộ

– Đồng ý với mức cước phí

– Bấm “Đặt giao hàng

b) Đối với tài xế

– Tài xế sẽ nhận được chuyến be Đi Chợ nếu đã bật “beDelivery” trong phần hồ sơ trên ứng dụng be.

– Khi có yêu cầu dịch vụ, Tài xế click “Đồng ý nhận chuyến”.

– Đọc và xác nhận các điều khoản sử dụng trên ứng dụng be.

– Di chuyển đến điểm cần mua hàng

– Mua đúng theo nội dung mà khách hàng ghi chú

– Chụp lại hình ảnh bill/ hóa đơn bán lẻ và hình ảnh các sản phẩm đã mua trước khi bắt đầu chuyến đi

– Trong trường hợp giá trị mua hộ lớn hơn 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), tài xế có quyền bỏ bớt các sản phẩm cuối trong danh sách để đảm bảo giá trị mua hộ luôn có giá trị tối đa là 1.000.000 đồng

– Thực hiện giao hàng như 1 chuyến beDelivery.

3. Lưu ý khi sử dụng và cung cấp dịch vụ

a) Đối với tài xế

– Luôn luôn liên hệ xác nhận lại với Khách hàng về đơn hàng trước khi tiến hành mua hộ

– Chỉ nên nhận các điểm mua có thể xuất được bill/hóa đơn bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng có thương hiệu…

– Chỉ mua đúng theo nội dung mà khách hàng ghi chú trên đơn hàng

– Giữ lại bill/hóa đơn bán lẻ để giao kèm với hàng hóa và thu lại đúng số tiền trên bill.

– Đảm bảo gói hàng nguyên vẹn và đầy đủ theo như hóa đơn, trường hợp tài xế làm thất lạc, hư hỏng thì tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

b) Đối với khách hàng

– Be Đi Chợ áp dụng đối với hình thức thanh toán cước (phí) vận chuyển là thẻ và tiền mặt.

– Chọn các điểm bán hàng có thể xuất được bill/ hóa đơn bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng có thương hiệu, … để tài xế dễ dàng thực hiện và rõ ràng trong việc thanh toán.

– Ưu tiên ghi chú các sản phẩm thực sự cần thiết trước vì tài xế có thể bỏ bớt các mục từ cuối lên để đảm bảo giá trị mua hộ tối đa không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Thanh toán đúng giá trị theo bill/ hóa đơn bán lẻ mà tài xế đưa lại khi giao hàng.

– Giữ liên lạc để tài xế có thể trao đổi trực tiếp trong quá trình mua hộ.

– Do nhu cầu thị trường có thể có 1 số mặt hàng tài xế không thể mua được thì Tài xế được quyền bỏ qua hạng mục này.

c) Lưu ý khác

Địa điểm mua hàng hóa có thể thay đổi do nhiều lý do khác nhau (ví dụ: cửa hàng/siêu thị đóng cửa, không còn hoạt động; hàng hóa cần mua không có, không đảm bảo chất lượng, …) sẽ làm thay đổi giá cước dịch vụ. Do đó, khách hàng và tài xế hiểu rằng, trong trường hợp thay đổi địa điểm mua hàng, khách hàng và Tài xế sẽ thỏa thuận các khoản chi phí phát sinh và phương thức thanh toán (nếu có). Trường hợp hai Bên không thỏa thuận được, Tài xế được quyền hủy đơn hàng với điều kiện đã thông báo rõ cho khách hàng và ghi rõ lý do vào phần nhập nội dung lý do hủy đơn hàng trên ứng dụng be trước khi thực hiện hủy đơn hàng.

Quy định về hàng hóa mua hộ và vận chuyển tuân theo quy định tại Điều 3 và 4 Mục VI. Quy định về hàng gửi của Quy chế dịch vụ beDelivery (nội dung chi tiết tại: Be | Quy chế hoạt động).

4. Giá dịch vụ

Dịch vụ be Đi Chợ sẽ được áp dụng theo bảng giá dịch vụ như sau:

 • Phí vận chuyển 2 km đầu tiên: 14.500 đồng 1 km tiếp theo: 5.500 đồng

 • Phí mua hộ: 15.000 đồng

Thời gian giao hàng Tổng thời gian vận chuyển và mua hộ hàng hóa để hoàn thành đơn hàng không quá 120 phút kể từ lúc xác nhận đơn hàng.

Phí vận chuyển và Phí mua hộ sẽ được hiển thị trên ứng dụng be để khác hàng và Tài xế được biết. Phí vận chuyển và Phí mua hộ sẽ được BEGROUP thực hiện khấu trừ ngay khi Tài xế xác nhận đơn hàng để cung cấp dịch vụ mua hộ.

Đối với giá trị hàng hóa mua hộ: Khách hàng thanh toán trực tiếp cho Tài xế khi Tài xế hoàn thành giao đơn hàng.

5. Chính sách bồi thường

BEGROUP sẽ đại diện cho Tài xế bồi thường cho Khách hàng khi có thiệt hại xảy ra theo quy định dưới đây.

a) Nguyên tắc bồi thường:

theo quy định nội dung nguyên tắc bồi thường tại Mục VII. 1. a) của Quy chế dịch vụ beDelivery (nội dung chi tiết tại: Be | Quy chế hoạt động).

b) Mức bồi thường:

– Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.

– Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp hợp pháp, hợp lệ (“Hóa đơn”) tương ứng với lượng Hàng gửi được giao nhận, vận chuyển bị thiệt hại và dựa trên biên bản/phiếu gửi (nếu có) và/hoặc thông tin ghi nhận trên ứng dụng be khi bàn giao hàng, tài sản giữa Khách hàng và Tài xế của BEGROUP.

– Khoản tiền bồi thường BE GROUP trả cho Khách hàng sẽ bằng giá trị hàng gửi, bưu gửi. Nếu giá trị hàng gửi, bưu gửi cao hơn giá trị khai giá thì khoản tiền bồi thường sẽ bằng giá trị khai giá. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

6. Thay đổi, hủy đơn hàng và chính sách hoàn trả

a) Không áp dụng chính sách thay đổi Lệnh đặt Đơn hàng sau khi Lệnh đặt Đơn hàng đã thành công và Tài xế đã bắt đầu cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng be.

b) Hủy đơn hàng:

Các trường hợp hủy đơn hàng bao gồm:

– Trường hợp khách hàng hủy bỏ đơn hàng trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Tài xế đã tiếp nhận đơn hàng để xử lý, khách hàng vẫn phải chịu phí mua hộ và phí vận chuyển hiển thị trên ứng dụng be. BEGROUP sẽ thực hiện khấu trừ các khoản tiền này từ thẻ thanh toán của khách hàng.

– Trường hợp hủy đơn hàng bởi BEGROUP và/hoặc Tài xế do lỗi của khách hàng, khách hàng vẫn phải chịu phí mua hộ và phí vận chuyển hiển thị trên ứng dụng be. BEGROUP sẽ thực hiện khấu trừ các khoản tiền này từ thẻ thanh toán của khách hàng.

– Trường hợp đơn hàng bị hủy do lỗi của Tài xế hoặc BEGROUP, phí mua hộ và phí vận chuyển sẽ được hoàn trả lại khách hàng.

c) Quy định và giao hàng không có người nhận

Trường hợp hàng hóa đã được chuyển đến địa điểm giao hàng nhưng không có bên nhận hàng và Tài xế đã thực iện liên lạc bằng số điện thoại cho khách hàng ít nhất 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 5 (năm) phút mà vẫn không liên hệ được người nhận hàng hóa, thì khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh về việc Tài xế phải tạm giữ hàng hóa và/hoặc giao lại hàng hóa cho khách hàng. Để hiểu rõ, trong trường hợp này, BEGROUP

và Tài xế không chịu trách nhiệm việc hàng hóa bị hư hỏng, thiệt hại, sụt giảm giá trị, không còn giá trị sử dụng, … do việc hao mòn tự nhiên hoặc không được bảo quản đúng cách, …

7. Miễn trừ và giới hạn trách nhiệm

Tài xế thực hiện mua hàng hóa theo yêu cầu của Khách hàng và nhận hàng hóa từ người bán, do đó, Khách hàng đồng ý và cam rằng, trong mọi trường hợp, sẽ miễn trừ cho BEGROUP và Tài xế bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến chất lượng hàng hóa được mua hộ và vận chuyển cho khách hàng, bao gồm nhưng giới hạn: vệ sinh an toàn thực phẩm;hàng hóa không đúng nhãn hiệu; hàng hóa bị hư, lỗi do nhà sản xuất/người bán và các trường hợp khác theo quy định tại Mục VIII. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm cho BEGROUP và Tài xế của Quy chế dịch vụ beDelivery (nội dung chi tiết tại: Be | Quy chế hoạt động).

BEGROUP sẽ không tiếp nhận với các trường hợp mà tài xế cập nhập sai trạng thái đơn hàng (Ví dụ: Giao hàng thất bại nhưng kết thúc là Giao hàng thành công hoặc ngược lại, …)

BEGROUP sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn và yêu cầu tài xế bồi thường tiệt hại đối với tài xế cố tình thực hiện các hành vi gian lận khi cung cấp dịch vụ be Đi Chợ.

BEGROUP sẽ không tiếp nhận các đơn hàng GIAO KHÔNG THÀNH CÔNG tại các địa điểm, văn phòng của BEGROUP, do đó tài xế và khách hàng có thể thương lượng thời gian, địa điểm phù hợp để giao lại đơn hàng và khách hàng phải thanh toán cho tài xế thêm các khoản phát sinh nếu có.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Điều khoản dịch vụ Be đi tỉnh này (điều khoản dịch vụ beRental cũ) là thỏa thuận pháp lý giữa các bên gồm: Khách hàng có nhu cầu và sử dụng dịch vụ, các Đối tác hợp tác kinh doanh với BE GROUP (Đơn vị vận tải và Lái xe) và Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “BE GROUP”) khi Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ và Lái xe chấp nhận cung cấp dịch vụ Be đi tỉnh thông qua ứng dụng Be (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản be đi tỉnh”).

1.2 Bằng việc sử dụng dịch vụ Be đi tỉnh, Khách hàng, Tài xế đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với Điều Khoản Be đi tỉnh này.

1.3 Điều Khoản Be đi tỉnh này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt. Những nội dung quy định trong Điều Khoản Be đi tỉnh này khác với Quy chế Sàn TMĐT Be và Điều khoản sử dụng chung thì các nội dung của Điều Khoản be đi tỉnh này có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại Điều Khoản Be đi tỉnh này thì áp dụng theo Quy chế Sàn TMĐT Be và Điều khoản sử dụng chung và quy định của pháp luật hoặc theo Thỏa thuận riêng đã giao kết giữa các bên.

1.4 Trong phạm vi Điều Khoản Be đi tỉnh này, trừ trường hợp ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

 • “Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ vận tải” là dịch vụ vận tải hành khách bằng hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe mô tô, xe gắn máy thông qua ứng dụng Be.
 • “Be đi tỉnh” là dịch vụ vận tải có điểm đi từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này đến điểm đến thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Be đi tỉnh bao gồm be đi Tỉnh một chiều và Be đi tỉnh hai chiều.
 • “be đi tỉnh một chiều” là dịch vụ vận tải có hành trình vận chuyển một chiều bắt đầu từ điểm đi và kết thúc tại điểm đến.
 • “be đi tỉnh hai chiều” là dịch vụ vận tải có hành trình vận chuyển hai chiều gồm chiều đi đến và chiều trở về, trong đó chiều đi đến bắt đầu từ điểm đi và kết thúc tại điểm đến và chiều trở về là chiều di chuyển ngược lại với chiều đi đến.
 • “Điểm đi” là điểm bắt đầu của một chiều vận chuyển.
 • “Điểm đến” là điểm kết thúc của một chiều vận chuyển.
 • “Hành trình vận chuyển” là hành trình được xác định bởi (các) điểm đi, điểm dừng, điểm đến; thời điểm bắt đầu, thời điểm dừng, thời điểm kết thúc chuyến xe theo nhu cầu di chuyển của Khách hàng được xác định qua ứng dụng Be trên cơ sở thông tin được yêu cầu bởi Khách hàng.
 • “Hợp đồng vận tải” là các thỏa thuận giữa Bên cung cấp dịch vụ vận tải mà Lái xe làm đại diện và Khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ vận tải theo yêu cầu của Khách hàng được kết nối và giao kết hợp đồng hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng Be.
 • “Điều kiện vận chuyển” là các yêu cầu, quy định của BE GROUP thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận tải, bao gồm các thông tin hiển thị trên ứng dụng Be và/hoặc trong Điều Khoản Be đi tỉnh này và/hoặc các hình thức công bố khác đến Khách hàng.

1.5 Dịch vụ cung cấp trong phạm vi hành trình vận chuyển có điểm đi là các địa điểm thuộc địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi mà BE GROUP có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Phạm vi cung cấp dịch vụ cụ thể trong từng thời kỳ, BE GROUP sẽ thông báo trên ứng dụng Be trước khi thực hiện theo quy định.

II. CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1 Quy trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ Be đi tỉnh, Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ “Be đi tỉnh

Khách hàng truy cập ứng dụng Be, tại màn hình giao diện của ứng dụng, Khách hàng lựa chọn mục “Đi tỉnh”.

Bước 2: Nhập Điểm đón / Điểm đến

Khách hàng thực hiện nhập thông tin Điểm đón và Điểm đến của hành trình vận chuyển.

Bước 3: Xác nhận yêu cầu dịch vụ

Sau khi Khách hàng nhập thông tin điểm đi và điểm đến, hệ thống sẽ tính toán giá cước ước tính của chuyến đi. Khách hàng tham khảo giá cước và tiếp tục lựa chọn loại phương tiện di chuyển phù hợp, đồng thời lựa chọn loại chuyến đi “1 chiều” (be đi tỉnh một chiều) hoặc “2 chiều” (be đi tỉnh hai chiều”) theo nhu cầu của Khách hàng.

Lưu ý: Khi Khách hàng sử dụng Be đi tỉnh hai chiều, Khách hàng nhập thêm thông tin thời gian chờ để thực hiện chuyến trở về. Nếu thời gian chờ nhiều hơn 4 (bốn) tiếng Khách hàng nhấn vào mục “Tùy chọn” hiển thị trên ứng dụng Be và chọn điều chỉnh về ngày và thời gian bắt đầu chuyến trở về và chọn “Xác nhận”.

Bước 4: Nhập mã khuyến mại

Tùy vào từng thời điểm và theo quyết định của BE GROUP, (các) chương trình khuyến mại sẽ được BE GROUP cung cấp và thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng Be [tại thanh tiêu đề của ứng dụng Be, Khách hàng vào mục “Khuyến mại” để xem các mã Khuyến mại (nếu có)]. Trường hợp có mã khuyến mại, Khách hàng lựa chọn (hoặc nhập) mã khuyến mại phù hợp (nếu có) để sử dụng.

Bước 5: Yêu cầu dịch vụ (Đặt xe)

Sau khi thực hiện các bước cung cấp thông tin yêu cầu dịch vụ, Khách hàng thực hiện yêu cầu dịch vụ bằng việc lựa chọn “Đặt xe” trên ứng dụng Be.

Hệ thống sẽ xử lý và giao diện ứng dụng Be sẽ chuyển sang trạng thái tìm lái xe cho chuyến đi.

Bước 6: Sử dụng dịch vụ

Sau khi lái xe tiếp nhận cung cấp dịch vụ, Khách hàng lên xe, Lái xe sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chiều đi”. Giao diện của ứng dụng Be của Khách hàng sẽ chuyển sang trạng thái đang trong chuyến đi.

Đối với chuyến đi 2 chiều, khi Khách hàng bắt đầu chiều trở về và lái xe chọn “Bắt đầu chiều về”, ứng dụng Be sẽ tự động tính thời gian chờ thực tế từ lúc “Kết thúc chiều đi đến” đến thời điểm “Bắt đầu chiều về”. Màn hình ứng dụng sẽ hiển thị chi tiết thời gian đã chờ.

Bước 7: Kết thúc chuyến đi và đánh giá

Sau khi hoàn thành chuyến đi, màn hình ứng dụng Be hiển thị thông tin chi tiết hành trình vận chuyển bao gồm một số thông tin: tổng số tiền cần thanh toán, thời gian di chuyển, thời gian chờ và tổng quãng đường Khách hàng di chuyển:

Khách hàng đánh giá, phản hồi chất lượng dịch vụ được cung cấp, qua đó, BE GROUP sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe đối với Khách hàng.

2.2

Một lệnh Đặt chuyến xe (một yêu cầu Dịch vụ) của Khách hàng có thể không thực hiện thành công vì nhiều lý do, tài khoản của Khách hàng có thể bị ghi nợ mà không có một Xác nhận đặt chuyến xe thành công tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ, Khách hàng hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của BE GROUP hoặc gửi thông tin phản hồi thông qua ứng dụng Be để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành thực hiện Lệnh đặt chuyến xe mới.

III. THAY ĐỔI, HỦY LỆNH ĐẶT XE

3.1 Thay đổi lệnh đặt xe

Không áp dụng chính sách thay đổi lệnh Đặt chuyến sau khi lệnh Đặt xe đã được lái xe tiếp nhận cung cấp dịch vụ thành công.

3.2 Hủy lệnh đặt chuyến xe

 • Hủy Lệnh đặt chuyến bởi Khách hàng: Khách hàng có quyền thực hiện lệnh Hủy chuyến xe đã đặt qua ứng dụng Be với điều kiện trước thời điểm Lái xe bắt đầu cung cấp dịch vụ (trước thời điểm thực hiện bắt đầu chuyến đi). Để hủy chuyến, tại giao diện ứng dụng Be, Khách hàng bấm vào mục tùy chọn “Hủy chuyến” để chuyển giao diện, sau đó chọn lý do hủy chuyến và bấm “Hủy chuyến” để thực hiện hủy chuyến đi.
 • Hủy Lệnh đặt chuyến bởi BE GROUP và/hoặc Lái xe: Trường hợp BE GROUP và/hoặc Lái xe hủy lệnh đặt xe, màn hình ứng dụng Be sẽ hiển thị thông báo chuyến đi của Khách hàng bị hủy để Khách hàng được biết. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bằng cách thực hiện lại yêu cầu dịch vụ mới như quy tình cung cấp và sử dụng dịch vụ nêu tại mục II trên.

IV. CƯỚC VẬN TẢI, PHỤ PHÍ VÀ THANH TOÁN

4.1 Cước vận tải

Cước dịch vụ vận tải được tính theo đơn giá cho từng ki lô mét và thời gian di chuyển của tổng quãng đường di chuyển và được hiển thị thông qua ứng dụng Be (sau đây gọi là “Cước vận tải”).

Đơn giá tính cước vận tải được BE GROUP công bố tại đường link Be | Dịch vụ vận chuyển. Khách hàng truy cập đường link để tham khảo đơn giá chi tiết. Tùy từng thời điểm và theo quyết định của BE GROUP, BE GROUP bảo lưu các quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: thông báo, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, …) đối với đơn giá tính cước vận tải.

Cước dịch vụ vận tải hiển thị trên ứng dụng Be khi Khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải là giá ước tính. Cước dịch vụ vận tải có thể phát sinh tăng căn cứ vào quãng đường di chuyển thực tế mà Khách hàng yêu cầu và Lái xe chấp thuận. Cước vận tải phát sinh tăng do di chuyển ngoài hành trình vận chuyển ban đầu theo yêu cầu của Khách hàng do Khách hàng và Lái xe thỏa thuận theo khung giá của BE GROUP công bố trong từng thời kỳ hoặc do Khách hàng và Lái xe tự thỏa thuận và được cộng vào chi phí cuối cùng khách hàng phải thanh toán thực tế khi kết thúc chuyến xe.

Đơn giá tính cước dịch vụ đã bao gồm chi phí thuê xe, tiền nhiên liệu, tiền công Lái xe, phí thời gian di chuyển và phí thời gian chờ; và trong mọi trường hợp, đơn giá tính cước vận tải chưa bao gồm các khoản phụ phí quy định tại khoản 4.2 Mục này. Phụ phí do Khách hàng thực hiện chi trả theo thực tế sử dụng của Khách hàng cho Lái xe.

Điểu hiểu rõ, phí thời gian di chuyển và phí thời gian chờ [phí thời gian chờ được tính đối với khoảng thời gian Lái xe chờ để thực hiện chiều trở về của dịch vụ Be đi tỉnh hai chiều (tính từ lúc kết thúc chiều đi đến cho đến lúc bắt đầu chuyển đi chiều trở về)] sẽ được hệ thống tự động tính toán theo thời gian thực tế Khách hàng sử dụng dịch vụ và hiển thị trên ứng dụng Be để Lái xe và Khách hàng được biết.

4.2 Các Phụ phí khác

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, các khoản phụ phí phát sinh do Khách hàng chi trả theo thực tế sử dụng của Khách hàng cho Lái xe bao gồm nhưng không giới hạn: cầu đường, phà, bến bãi.
 • Phụ phí cầu đường, phà, bến bãi sẽ căn cứ thực tế vào mức phải chi trả thực tế phát sinh.
 • Các khoản phụ phí khác (nếu có) sẽ được áp dụng (i) theo công bố của BE GROUP tùy từng thời kỳ thông qua website và/hoặc thông qua ứng dụng Be của Khách hàng trước khi áp dụng hoặc (ii) theo thỏa thuận trực tiếp của Khách hàng và Lái xe khi dịch vụ được cung cấp/sử dụng.
 • Tùy vào từng thời điểm và theo quyết định của BE GROUP, BE GROUP bảo lưu các quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: thông báo, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, …) đối với đơn giá tính (các) phụ phí, trừ Phụ phí cầu đường, phà, bến bãi.

4.3 Thanh toán cước dịch vụ vận tải và các khoản phụ phí

Quy trình thanh toán cước dịch vụ vận tải như quy định tại Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be được công bố tại website: Be | Quy chế hoạt động

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán cước dịch vụ vận tải bằng và (các) Phụ phí bằng Tiền mặt hoặc bằng hình thức Công ty (do doanh nghiệp chi trả đối với tài khoản quản lý của Doanh nghiệp).

Đối với các khoản Phụ phí, số tiền thanh toán đối đa được nhập thông qua tính năng phụ phí trên ứng dụng Be là 1.000.000 VND (Một triệu đồng). Trường hợp tổng số tiền (các) Phụ phí nhiều hơn mức 1.000.000 VND (Một triệu đồng) thì Khách hàng phải thực hiện chi trả bằng tiền mặt trực tiếp cho lái xe.

V. THAY ĐỔI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, tùy từng trường hợp và điều kiện thực tế, phương tiện vận chuyển có thể được thay đổi. Phương tiện vận chuyển thay thế có số ghế ngồi và các điều kiện sử dụng tương đương phương tiện được thay thế.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, trường hợp phương tiện sử dụng để vận chuyển bị hư hỏng và/hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất khả kháng khác dẫn đến việc cung cấp dịch vụ không thể tiếp tục thực hiện theo Lịch trình chuyến xe đã xác lập, tùy từng trường hợp cụ thể:

 • Khách hàng có thể chờ để khắc phục sửa chữa xe (nếu có thể) và không bị tính phụ phí thời gian chờ; hoặc
 • Khách hàng chọn hủy chuyến xe bằng cách liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng của BE GROUP. Cước vận tải có thể được tính dựa trên dịch vụ đã được Khách hàng sử dụng thực tế. Trong trường hợp này, BE GROUP không bố trí phương tiện thay thế.

VI. QUY ĐỊNH HÀNH LÝ

6.1 Mỗi Khách hàng được miễn cước hành lý mang theo với kích thước một kiện/túi/gói/va li/đồ vật không có bất cứ chiều nào quá 100 cm (Một trăm centimet) và cân nặng không quá 30 kg (Ba mươi kilogam), đồng thời thỏa mãn các điều kiện không gian để hành lý của phương tiện (khoang chứa đồ) có thể chứa, không quá tải trọng xe cho phép và không vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đối với xe chở khách, đảm bảo nguyên tắc an toàn giao thông. Phụ phí đối với hành lý mang theo quá khổ và/hoặc quá tải có thể được áp dụng.

6.2 Hành khách có trách nhiệm tự bảo quản hành lý, tài sản mang theo. BE GROUP và Lái xe không trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thiếu hụt hành lý/tài sản Khách hàng mang theo trước/trong/sau hành trình vận chuyển.

6.3 Hành khách cam kết, hành lý, tài sản mang theo không thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa không được phép vận chuyển trên xe chở khách theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ, mọi hành vi vi phạm của Khách hàng liên quan tới hành lý/tài sản mang theo sẽ do Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định về hành lý mang theo, Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho BE GROUP và/hoặc Lái xe phải gánh chịu.

6.4 BE GROUP và/hoặc Lái xe có quyền yêu cầu kiểm tra hành lý mang theo của Khách hàng nếu nghi ngờ hành lý mang theo đó quá khổ/quá tải hoặc thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa không được phép vận chuyển trên xe chở khách theo quy định của pháp luật. Để tránh hiểu nhầm, việc yêu cầu và/hoặc thực hiện việc kiểm tra hành lý mang theo của Khách hàng không đồng nghĩa với việc BE GROUP và/hoặc Lái xe phải chịu trách nhiệm đối với hành lý mang theo của Khách hàng, trong mọi trường hợp, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành lý mang theo quy định tại Mục VI này.

6.5 Lái xe có quyền từ chối vận chuyển nếu Khách hàng không tuân thủ quy định tại Mục VI này.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

7.1 Các bên (BE GROUP, Đối tác, Khách hàng) cam kết tuân thủ đầy đủ Điều Khoản be đi tỉnh này, Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

7.2 BE GROUP và Đối tác (Đơn vị vận tải, Lái xe) cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng:

 • Phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia lưu thông theo quy định của pháp luật; được bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Lái xe đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, có kinh nghiệm vận chuyển hành khách; được đào tạo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển.

7.3 BE GROUP và/hoặc lái xe có quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

 • Hành lý, vật dụng, tài sản mang theo của Hành khách thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Khách hàng yêu cầu lái xe vận chuyển quá số người quy định; đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm; chạy vượt quá tốc độ cho phép; vận chuyển người đang bị truy nã; các yêu cầu khác có thể gây mất an toàn giao thông và mọi hành vi vi phạm pháp luật khác.

7.4 Để hiểu rõ, Be đi tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ vận tải như định nghĩa nêu tại khoản 2 Mục I Quy chế này, tuy nhiên, trong trường hợp Khách hàng thực hiện yêu cầu sử dụng Be đi tỉnh thông qua ứng dụng Be có điểm đi và điểm đến trong phạm vi cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì mặc nhiên được hiểu rằng, Khách hàng đã chấp thuận và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Quy chế này.

VIII. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

8.1 Điều Khoản Be đi tỉnh này được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 12/12/2019 và có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử Be – Ứng dụng gọi xe Việt và ứng dụng Be.

8.2 Tùy từng thời điểm và theo quyết định của BE GROUP, BE GROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Điều Khoản be đi tỉnh và công bố qua ứng dụng Be, website của BE GROUP ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi.

8.3 Khách hàng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều Khoản Be đi tỉnh này, Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Be, các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được BE GROUP công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt trước mỗi khi sử dụng dịch vụ.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1. Điều kiện tham gia

 • Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải đều có thể đăng ký trở thành hội viên của chương trình.
 • Khách hàng đăng ký hội viên của chương trình thông qua ứng dụng Be.
 • Khách hàng khi đăng ký thành công Hội Viên sẽ trở thành Thành viên của chương trình beLoyalty.

2. Hạng Hội Viên

a) Hạng Thành viên
Khách hàng đăng ký tham gia Chương trình thành công sẽ trở thành Thành viên.

b) Hạng Bạc

(i) Tiêu chí xét hạng:Đạt từ 5.000 bePoint đến dưới 15.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe.
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác.

c) Hạng Vàng

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 15.000 bePoint đến dưới 40.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành ưu đãi đặc biệt hàng tháng.

d) Hạng Bạch Kim

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 40.000 bePoint đến dưới 115.000 bePoint.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc quyền từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng tháng;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng quý;
 • Nhận các quyền lợi đặc quyền từ Đối tác.
 • Nhận quà tặng từ beGroup vào ngày sinh nhật.

e) Hạng Kim Cương

(i) Tiêu chí xét hạng: Đạt từ 115.000 bePoint trở lên.

(ii) Lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên bao gồm:

 • Đổi điểm thành ưu đãi giảm giá cuốc xe;
 • Đổi điểm thành cuốc xe thưởng (tỷ lệ quy đổi: 1,000 bePoint = 1,000 VND của cuốc xe)
 • Đổi điểm thành các ưu đãi từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc quyền từ Đối tác;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng tháng;
 • Đổi điểm thành các ưu đãi đặc biệt hàng quý;
 • Miễn phí tham gia các sự kiện được tại trợ bởi beGroup;
 • Đặc quyền ưu đãi dịch vụ be dành riêng cho hạng thành viên Kim cương.
 • Nhận quà tặng từ beGroup vào ngày sinh nhật.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế chương trình khách hàng thường xuyên (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) quy định quyền và nghĩa vụ của Hội viên tham gia chương trình khách hàng thường xuyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với (i) Khách hàng là người sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần BE GROUP thông qua ứng dụng Be có đăng ký tham gia và đáp ứng các điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên và (ii) các đối tác của chương trình khách hàng thường xuyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

a) “BE GROUP” có nghĩa là Công ty Cổ phần BE GROUP.
b) “Ứng dụng Be có nghĩa là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi BE GROUP.
c) “beLoyalty” có nghĩalà chương trình khách hàng thường xuyên của BE GROUP được xây dựng và phát triển trên cơ sở các dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng Be.
d) “Đối Tác” là doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ký kết hợp đồng hợp tác nhằm cung cấp những quyền, lợi ích và ưu đãi cho Hội Viên.
e) “Hội Viên” có nghĩa là cá nhân đã đăng ký và hoàn tất thủ tục tham gia chương trình beLoyalty.
f) “Hạng Hội Viên” có nghĩa là danh hiệu xếp hạng dành cho Hội Viên khi tham gia beLoyalty và được xét trên các tiêu chí của beLoyalty để được hưởng các quyền, lợi ích và ưu đãi khác nhau. Mỗi Hạng Hội Viên sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng thuộc hạng mức đó.
g) “bePoint” có nghĩa là đơn vị tính điểm của chương trình beLoyalty.
h) “Tài khoản beLoyalty” có nghĩa là tài khoản định danh Hội Viên, chứa đựng các thông tin Hội Viên (họ tên, số CMND/CCCD; năm sinh) ghi nhận điểm bePoint mà Hội Viên đã tích lũy được; lịch sử các giao dịch đổi điểm bePoint và các thông tin cần thiết khác.
i) “Điểm Tích Lũy” có nghĩa là điểm bePoint Hội Viên tích lũy được mà chưa bị sử dụng để đổi lợi ích, ưu đãi và còn hạn sử dụng.
j) “Điểm Xét Hạng” có nghĩa là tổng điểm bePoint của Hội viên đã được quy đổi thành công từ giá (cước) vận tải trong một kỳ xét hạng.
k) “Kỳ Xét Hạng” có nghĩa là khoảng thời gian mỗi 06 (sáu) tháng. Một năm có hai (2) Kỳ Xét Hạng bao gồm: Kỳ đầu tiên từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/06;  Kỳ thứ hai từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/12.
l) “Ưu Đãi” có nghĩa là ưu đãi giảm giá hoặc các lợi ích khác theo từng Hạng Hội Viên được hưởng hoặc đổi điểm bePoint.

Điều 4. Đăng ký tham gia chương trình beLoyalty

 1. Điều kiện đăng ký Hội Viên
  Để trở thành Hội Viên chương trình beLoyalty, khách hàng cần tải và đăng ký tài khoản ứng dụng Be. beGroup sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin để định danh Hội Viên (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh).
 2. Hội Viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu duy nhất của tài khoản ứng dụng Be.
 3. Hội viên chịu trách nhiệm cho việc cung cấp, cập nhật thông tin (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh), đảm bảo tất cả các thông tin cung cấp để đăng ký tài khoản ứng dụng Be và đăng ký Hội Viên là chính xác, đầy đủ. Nếu bất cứ thông tin Hội Viên cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, Hội Viên có thể không nhận được (các) quyền lợi, ưu đãi của chương trình.

Điều 5. Hạng Hội Viên và Quy trình xét Hạng Hội Viên

a) Khi tham gia Chương trình beLoyalty, khách hàng sẽ trở thành Thành viên của chương trình. Căn cứ vào Điểm Xét Hạng của Hội Viên trong Kỳ Xét Hạng mà Hội Viên sẽ được xếp thành các hạng khác nhau. Hạng Hội Viên bao gồm các hạng: Hạng Thành Viên, Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim và Hạng Kim Cương.
b) Tại thời điểm bắt đầu chương trình (ngày 16/12/2019), nếu Hội viên đã sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng be trước đó, Hội viên sẽ được xếp hạng dựa trên tất cả các chuyến đi của Hội viên kể từ ngày 01/7/2019 tính đến hết ngày 08/12/2019.. Kể từ thời điểm bắt đầu chương trình, Hội Viên được hưởng quyền lợi của Hạng tương ứng và tham gia tích điểm để xét hạng vào các kỳ tiếp theo.
c) Mỗi khi sử dụng dịch vụ thông qua ứng dụng Be, Hội Viên sẽ nhận được điểm bePoint. Khi Điểm Xét Hạng của Hội Viên đạt mốc tối thiểu theo tiêu chí xét hạng của Hạng Hội Viên cao hơn, Hội Viên sẽ được nâng hạng và nhận được những quyền, lợi ích và ưu đãi dành cho nhóm Hạng Hội Viên đó. Hội viên có thể kiểm tra Hạng hội viên của mình bằng cách xem qua mục beLoyalty trên ứng dụng Be.
d) Tại ngày cuối cùng của Kỳ Xét Hạng, Hội Viên sẽ được xác định Hạng Hội Viên trong kỳ tiếp theo dựa trên Điểm Xét Hạng.

Điều 6. Tỷ lệ quy đổi điểm bePoint

1. Với mỗi cuốc (chuyến) xe thành công, điểm bePoint của Hội Viên sẽ được tính bằng cách quy đổi trực tiếp từ Giá (cước) vận tải sau khi trừ đi (các) giá trị khuyến mại (nếu có) có cuốc xe đó.

Ví dụ:
Hội Viên hạng Bạch Kim thông qua ứng dụng Be, đặt và sử dụng thành công cuốc xe beCar với tổng cước vận tải là 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT. Trong đó, Hội viên sử dụng mã giảm giá 20% cước vận tải nên số tiền Hội Viên thanh toán thực tế là:
90.000 đồng – (20% * 90.000 đồng) = 72.000 đồng.

Như vậy, Hội viên phải thanh toán cước vận tải thực tế sau khuyến mại là 72.000 đồng. đối chiếu Bảng tỷ lệ quy đổi nêu trên, điểm bePoint mà Hội Viên nhận được sau cuốc xe beCar này là:
2% * 72.000 đồng = 1.440 bePoint

2. Điểm bePoint sau khi được quy đổi của Hội viên sẽ được hệ thống tự động cộng tăng vào tài khoản beLoyaltycủa Hội Viên nhanh nhất và trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm cuốc xe hoàn thành.

3. Quy định về điểm bePoint

 • Giá (cước) vận tải để tính điểm bePoint đã bao gồm thuế GTGT và sẽ không bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi; các phụ phí khác, và các ưu đãi, giảm giá khác.
 • Điểm bePoint chỉ duy nhất được quy đổi từ các cuốc xe như quy định tại khoản 1 Điều này. Đối với các cuốc xe beRental, cước vận tải của các cuốc xe này không có giá trị quy đổi điểm bePoint.
 • Điểm bePoint của Hội Viên không được bán, thừa kế, cho vay, cho mượn; không được ủy quyền cho bên thứ ba bất kỳ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ quyền sở hữu; không được dùng để thực hiện các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, thương mại của Hội Viên hoặc bên thứ ba bất kỳ, đồng thời điểm bePoint không có giá trị quy đổi thành tiền.
 • Đối với những cuốc (chuyến) đi không thành công hoặc gian lận sẽ không được cộng điểm.
 • Hội viên có thể được cộng thêm điểm vào tài khoản từ các chương trình ưu đãi/ khuyến mại tặng điểm của BE GROUP đã được thông báo trước.
 • Hội viên có thể được tặng điểm thiện chí trong một số trường hợp khiếu nại đã được giải quyết và xác định do lỗi của BE GROUP.

Điều 7. Đổi Điểm Tích Lũy

1. Tùy vào từng Hạng Hội Viên, các lợi ích và ưu đãi sẽ được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: ưu đãi và lợi ích được cung cấp từ BE GROUP; ưu đãi và lợi ích từ Đối Tác.

2. Để sử dụng Điểm Tích Luỹ để “Đổi điểm thành cuốc xe thưởng”, Hội Viên thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thực hiện thao tác đặt chuyến xe với các dịch vụ đặt chuyến xe nội thành, giao hàng.

 • Bước 2: Ở mục chọn hình thức thanh toán, lựa chọn “Quy đổi bằng điểm bePoint”

 • Bước 3: Điểm bePoint sẽ được trừ tương ứng với số tiền được trả cho chuyến đi.

Số điểm bePoint được sử dụng để đổi lợi ích, ưu đãi sẽ được trừ đi tương ứng từ tổng điểm bePoint của Hội viên được quy đổi.

3. Trọng phạm vi giới hạn của chương trình:

Hội viên, ngoài các điều khoản điều kiện của Quy chế này, phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện của các Ưu đãi do bên cung cấp Ưu đãi đó quy định.

beGroup sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Hội Viên không thể đổi thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do các Đối Tác ngừng hợp tác tham gia chương trình; hoặc do thay đổi hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; hoặc do thay đổi chính sách trả thưởng của các đối tác chương trình; hoặc do các lý do khác tùy từng điểm được beGroup công bố.

Không chịu trách nhiệm và giải quyết đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc Hội Viên sử dụng điểm bePont đổi và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Đối Tác.

Điều 8. Thời hạn sử dụng của điểm

Điểm bePoint mà Hội viên được quy đổi từ cước vận tải trong một Kỳ Xét Hạng (“Kỳ T”) sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của Kỳ Xét Hạng tiếp theo (“Kỳ T+1”).

Điều 9. Quy định về Ưu đãi

 • Ưu Đãi được đổi từ điểm bePoint sẽ được sử dụng theo các điều kiện của Ưu đãi đó.
 • Ưu Đãi được đổi từ điểm bePoint tùy thuộc vào sự sẵn có của sản phẩm/ dịch vụ/ nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Điều 10. Vi phạm Quy chế Chương trình beLoyalty

 1. Các hành vi vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn:
  a) Có những hành động gây thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại về uy tín, thương hiệu) cho Chương trình beLoyalty, BE GROUP, hoặc các đối tác của BE GROUP.
  b) Có những hành động xúc phạm, hành hung nhân viên hoặc đối tác BE GROUP.
  c) Hội viên thực hiện chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp Hạng Hội viên, Điểm tích lũy khi chưa được sự chấp thuận của BE GROUP.
  d) Hội viên vi phạm các quy định, quy chế và các điều khoản, điều kiện sử dụng quy định tại Be – Ứng dụng gọi xe Việt hoặc trên ứng dụng Be.
  e) Có những hành động khác mà BE GROUP cho rằng đã vi phạm Quy chế Chương trình.
 2. BE GROUP sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng điểm khi phát hiện ra Hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm Quy chế Chương trình hoặc hủy bỏ số điểm tích lũy đã được cộng, hạ Hạng Hội viên, đóng tài khoản Hội viên khi xác định được số điểm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống hoặc vi phạm các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Chấm dứt tư cách Hội Viên

1. Các trường hợp chấm dứt:

a) Hội viên không còn nhu cầu tham gia chương trình và gửi yêu cầu chấm dứt tư cách Hội viên cho beGroup qua ứng dụng be.

b) Hội viên qua đời, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

c) Do hội viên vi phạm quy định pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định, các điều khoản và điều kiện được beGroup công bố tịa website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt

d) Khi Chương trình khách hàng thường xuyên này chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

e) Hội Viên không cung cấp đúng, đầy đủ các thông tin bắt buộc của Hội Viên (họ và tên, số CMND/CCCD; năm sinh).

f) Các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo quyết định/yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các bước thực hiện chấm dứt:

a) Chấm dứt bởi Hội viên:

Cách 1: Hội viên gửi yêu cầu chấm dứt qua email được beGroup công bố trên website trong từng thời kỳ.

Cách 2: Gửi yêu cầu chấm dứt qua Ứng dụng be:

 • Bước 1: Chọn beLoyalty trong thanh menu của Ứng dụng be.
 • Bước 2: Chọn mục “Chấm dứt” và bấm xác nhận “Đồng ý” để gửi yêu cầu chấm dứt tư cách Hội viên.
 • Bước 3: Thông qua yêu cầu của Hội viên, beGroup sẽ xem xét và chấm dứt tư cách Hội viên của Hội viên.

b) Chấm dứt bởi beGroup: beGroup sẽ gửi thông báo cho Hội viên thông qua ứng dụng be.

3. Hậu quả chấm dứt:

Trong mọi trường hợp chấm dứt tư cách Hội viên, các điểm thưởng, thứ hạng (Thành viên, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương) và các đặc quyền liên quan sẽ bị mất và không thể khôi phục, đồng thời beGroup sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bồi thường, bồi hoàn hay bất kỳ trách nhiệm nào đối với điểm bePoint, các ưu đãi, lợi ích mà cá nhân chấm dứt tư cách Hội Viên chưa sử dụng tính đến thời điểm chấm dứt tư cách Hội Viên. Trường hợp có thể đăng ký tham gia chương trình trở lại, điểm số bePoint sẽ được tính lại từ đầu.

Điều 12. Miễn trách nhiệm của BE GROUP

BE GROUP không chịu trách nhiệm đối với Hội viên trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp như sau:

 • Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của BE GROUP.
 • Khi tài khoản Be bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin do lỗi của Hội viên dẫn đến mất mát hoặc điểm bePoint được sử dụng không đúng mục đíc của Hội viên mà Hội viên khoản không kịp thời thông báo cho BE GROUP.
 • BE GROUP không thể chuyển điểm bePoint/ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của BE GROUP.
 • Do Hội viên vi phạm quy định pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định, các điều khoản và điều kiện được BE GROUP công bố tại website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt
 • Trong trường hợp bất khả kháng khác theo quy định pháp luật.

Điều 13. Điều khoản chung

 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, Quy chế và các chính sách khác được công bố trên website Be – Ứng dụng gọi xe Việt có thể được sửa đổi/điều chỉnh/tạm ngưng/chấm dứt theo quyết định riêng của BE GROUP và sẽ (có hoặc không) thông báo trước.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các Điều Khoản và Điều Kiện này và các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo của Be liên quan đến Quy chế Chương trình beLoyalty thì Quy chế Chương trình beLoyalty này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Hội viên tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc Hội viên được hưởng các lợi ích từ chương trình.
 • Hội viên chịu trách nhiệm về các chuyến đi/ dịch vụ thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản). Hội viên cần cảnh giác với các email rác, lừa đảo và không chia sẻ thông tin tài khoản với tài khoản mail tới từ các địa chỉ trái phép.
 • Giải quyết tranh chấp: Quy chế này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Khi Hội viên truy cập và sử dụng website / Ứng dụng Be (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến) cam kết đã đọc và hiểu rằng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của Quy chế này./.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG GÓI HỘI VIÊN

I-QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Điều khoản và điều kiện sử dụng Gói Hội Viên này được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group, mã số thuế: 0108269207, địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là: “Be Group”) và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Quý Khách hàng chấp thuận đồng ý sử dụng Gói Hội Viên.
 2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung điều khoản và điều kiện này để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh và bổ sung. Be Group sẽ niêm yết các thông báo thay đổi, điều chỉnh và bổ sung tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng Be. Vì vậy Quý Khách hàng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.
 3. Các điều khoản và điều kiện này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: www.be.com.vn. Những nội dung nào không được quy định tại các điều khoản và điều kiện Gói Hội Viên này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT be và quy định của pháp luật. Bằng việc chấp thuận và đồng ý sử dụng Gói Hội Viên, Quý Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại các điều khoản và điều kiện Gói Hội Viên này.

II – QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GÓI HỘI VIÊN

 1. Be Group triển khai chương trình khuyến mại “Gói Hội Viên”, Quý Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá (cước) các dịch vụ được cung cấp thông qua ứng dụng Be khi mua (đã thanh toán đầy đủ) Gói Hội Viên để sử dụng dịch vụ.
 2. Chương trình Gói Hội Viên chỉ dành cho những Quý Khách hàng nhận được thông báo tham gia chương trình.
 3. Số lượng Gói Hội Viên có giới hạn. Khi Gói Hội Viên đã được mua hết thì sẽ không được hiển thị trên ứng dụng Be hoặc Quý Khách hàng không thể tiếp tục mua Gói Hội Viên.
 4. Để mua Gói Hội Viên, Quý Khách hàng thực hiện các bước sau:

Lưu ý:

 • Trường hợp Gói Hội Viên là Gói có thể tự động gia hạn thời hạn sử dụng với đầy đủ và các điều kiện của Gói Hội Viên đó, trước khi chọn “Thanh toán” tại Bước 5, ứng dụng be hiển thị tính năng cho phép tự động gia hạn Gói Hội Viên vào kỳ tiếp theo sau khi Gói Hội Viên đã mua hết thời hạn sử dụng.
 • Trường hợp Quý Khách hàng từ chối tự động gia hạn thời hạn Gói Hội Viên, trước khi thực hiện chọn “Thanh toán” tại Bước 5, Quý Khách hàng có thể bỏ chọn dấu tích tại dòng Tự động gia hạn vào ký tiếp theo” hiển thị trên màn hình ứng dụng Be. Khi đó, tính năng tự động gia hạn sẽ bị hủy và Khách hàng không thể tiếp tục sử dụng Gói Hội Viên khi hết thời hạn sử dụng.
 • Trường hợp Quý Khách hàng không bỏ chọn dấu tích tại dòng Tự động gia hạn vào ký tiếp theo” trước khi nhấn chọn “Thanh toán” tại Bước 5 có nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý và chấp thuận tính năng tự động gia hạn Gói Hội Viên. Đồng thời, Quý Khách hàng đồng ý và chấp thuận rằng Be Group sẽ được tự động khấu trừ một số tiền từ Thẻ Tín dụng/Ghi nợ của Quý Khách hàng bằng số tiền trị giá của Gói Hội Viên được gia hạn.
 • Trong trường hợp Gói Hội Viên là Gói có thể tự động gia hạn, trước khi Gói Hội Viên hết thời hạn sử dụng, Quý Khách hàng có thể bật hoặc tắt tính năng tự động gia hạn thời hạn của Gói Hội Viên. Nếu Gói Hội Viên là Gói không thể tự động gia hạn, Quý Khách hàng không thể bật hoặc tắt tính năng tự động gia hạn thời hạn của Gói Hội Viên.

 • Tính năng tự động gia hạn có thể không hoạt động do nhiều yếu tố khác nhau như: Thẻ Tín dụng/Ghi nợ của Quý Khách hàng không đủ điều kiện để thanh toán; hệ thống ứng dụng Be gặp trở ngại khách quan; lỗi mạng/Internet; … do đó, trong mọi trường hợp, Be Group sẽ không chịu trách nhiệm nếu Gói Hội Viên của Quý Khách hàng không được tự động gia hạn và sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
 • Hóa đơn sẽ được cung cấp cho Quý Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng vận chuyển.

5. Hình thức thanh toán: trả trước; thanh toán bằng: Thẻ Tín dụng/Ghi nợ (Thẻ Credit, Thẻ Debit (Nội địa hoặc Quốc tế) hoặc hình thức thanh toán khác (nếu có) hiện thị trên ứng be. Chỉ áp dụng đối với đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng (VND). Quý Khách hàng phải thanh toán toàn bộ và một lần trị giá Gói Hội Viên theo giá được hiển thị trên ứng ụng be.

6. Có thể có nhiều Gói Hội Viên khác nhau kèm theo các điều kiện sử dụng riêng dành cho gói đó. Do vậy, Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ thông tin và các điều kiện áp dụng riêng của Gói Hội Viên trước khi thực hiện mua Gói Hội Viên. Tất cả Gói Hội Viên đã được Quý Khách hàng mua (đã thanh toán) đều không được hoán đổi với Gói Hội Viên khác, không được hoàn lại tiền trong mọi trường hợp. Đối với mỗi loại dịch vụ (beBike, beCar, beDelivery, …), nếu Quý Khách hàng đã mua một Gói Hội Viên thì sẽ không thể mua Gói Hội Viên khác nếu Gói Hội Viên đã mua trước đó vẫn còn thời hạn sử dụng, khi Gói Hội Viên đã mua không còn thời hạn sử dụng, Quý Khách hàng có thể mua bất kỳ một Gói Hội Viên nào hiển thị trên ứng dụng Be. (Ví dụ: Với dịch vụ beBike, Quý Khách hàng đã mua Gói Hội Viên ưu đãi giảm giá 15% sử dụng từ 01-07/06/2020 thì không thể mua thêm Gói Hội Viên ưu đãi giảm giá 20% trong khoảng thời gian 01-07/06/2020. Sau ngày 07/06/2020 Quý Khách hàng có thể mua bất kỳ một Gói Hội Viên nào của dịch vụ beBike hiển thị trên ứng dụng be).

7. Để sử dụng ưu đãi của Gói Hội Viên, Quý Khách hàng chọn mục “Khuyến mại” tại thanh Menu của ứng dụng be, tìm ưu đãi tương ứng từ Gói Hội Viên mà Quý Khách hàng đã mua tại mục “Ưu đãi của tôi và chọn “Dùng ngay”.

8. Gói Hội Viên có thời hạn sử dụng. Để xem thời hạn sử dụng của Gói Hội Viên mà Quý Khách hàng đã mua, Quý Khách hàng vào mục “Khuyến mại” tại thanh Menu của ứng dụng be và chọn ưu đãi tương ứng với Gói Hội Viên mà Quý Khách hàng đã mua.

9. Các chuyến đi có sử dụng ưu đãi của Gói Hội Viên vẫn được tích điểm bePoint theo chương trình chăm sóc Quý Khách hàng thường xuyên beLoyalty.

10. Tất cả các Gói Hội Viên đã mua không được mua/bán, tăng, cho, thừa kế, cho vay, cho mượn; không được ủy quyền cho bên thứ ba bất kỳ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ quyền sở hữu; không được dùng để thực hiện các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, thương mại của Hội Viên hoặc bên thứ ba bất kỳ, đồng thời Gói Hội Viên không có giá trị quy đổi thành tiền.

11. Trường hợp Quý Khách hàng đăng nhập tài khoản ứng dụng be của Quý Khách hàng trên thiết bị di động khác, Gói Hội Viên còn thời hạn sử dụng vẫn có thể tiếp tục sử dụng với thời hạn sử dụng còn lại. Tuy nhiên, thiết bị di động sau khi thay đổi phải đáp ứng điều kiện: không cài đặt ứng dụng đã bị sửa đổi, không có khả năng thay đổi trải nghiệm sử dụng dịch vụ/Gói Hội Viên hoặc không can thiệp vào quyền riêng tư, bảo mật tài khoản ứng dụng be của Quý Khách hàng.

12. Be Group có quyền từ chối/ngừng cung cấp ưu đãi/Gói Hội Viên, nếu Quý Khách hàng:

 • Vi phạm các quy chế, quy định, điều khoản và điều kiện sử dụng của ứng dụng be (bao gồm cả điều khoản và điều kiện Gói Hội Viên này) được công bố tại website: www.be.com.vn;
 • Quý Khách hàng thực hiện mua/bán, cho vay, cho mượn; ủy quyền cho bên thứ ba bất kỳ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ quyền sở hữu; sử dụng để thực hiện các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, thương mại, … mà không được BeGroup chấp thuận.
 • Be Group có căn cứ cho rằng Quý Khách hàng có hành vi gây ảnh hưởng, thiệt hại (bao gồm cả thiệt hại về uy tín, thương hiệu) của Be Group, ứng dụng be và/hoặc đối tác của Be Group); hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp các thắc mắc, khiếu nại, Quý Khách hàng có thể thực hiện bằng cách gọi điện thoại tới hotline: 1900 23 23 45 hoặc gửi email tới: [email protected] để được hỗ trợ.

I QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Điều khoản và điều kiện Bảo hiểm Đơn hàng vận chuyển dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá bằng xe mô tô, xe gắn máy 02 bánh được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be (sau đây gọi là: “Điều khoản”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group.
 2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực (một phần/toàn bộ) nội dung Điều khoản để phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt. Be Group sẽ hiển thị/thông báo thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực này tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng Be. Vì vậy quý Khách hàng nên truy cập thường xuyên vào trang thông tin điện tử của Be Group để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.
 3. Điều khoản này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be và quy định của pháp luật có liên quan hiện hành. Bằng việc sử dụng Bảo hiểm Delivery được giới thiệu đến Khách hàng thông qua ứng dụng Be, quý Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.
 4. Không có bất kỳ nội dung của Điều khoản này, dù là minh thị hay hàm ý, bắt buộc khách hàng phải tham gia bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào để sử dụng dịch vụ vận tải được kết nối cung cấp qua ứng dụng Be.

II ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 1. Mục đích

Nhằm gia tăng sự an tâm của Khách hàng/hành khách và để giảm nhẹ một phần thiệt hại về mặt tài chính gây nên bởi những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be, Be Group mong muốn tìm kiếm và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, hữu ích trên cơ sở nhu cầu và tự nguyện chọn lựa của Khách hàng cho mỗi chuyến (cuốc) xe.

Sau khi Khách hàng tự nguyện quyết định chọn lựa sử dụng Dịch vụ Giao hàng – beDelivery và đồng ý mua Bảo hiểm Đơn hàng được cung cấp bởi Doanh nghiệp bảo hiểm, Khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm tương ứng của Sản Phẩm Bảo Hiểm công bố bởi Doanh nghiệp bảo hiểm và được Be Group giới thiệu qua ứng dụng Be trong từng thời kỳ.

Bảo hiểm Đơn hàng vận chuyển có tên thương mại là Delivery Care.

 1. Phạm vi áp dụng

Sản phẩm Bảo hiểm Delivery Care theo Điều khoản này chỉ được Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho các chuyến xe thuộc phạm vi loại hình Dịch vụ Giao hàng – beDelivery trên ứng dụng Be.

 1. Thông tin sản phẩm bảo hiểm
  • Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm trong Điều khoản này, là Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (sau đây gọi tắt là: “OPES”). Khi có bổ sung, thay đổi Doanh nghiệp bảo hiểm, Be Group sẽ thông báo trước khi áp dụng.

 • Quy tắc bảo hiểm

Theo Quy tắc bảo hiểm Đơn hàng vận chuyển ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-TGĐ ngày 06/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES.

 • Sự kiện bảo hiểm

Là sự kiện Hàng hóa được giao theo Đơn hàng bị mất do nguyên nhân: Trộm cắp hoặc Cướp; hoặc bị hư hỏng theo các nguyên nhân còn lại (trừ Trộm cắp hoặc Cướp) được quy định tại Mục 3.4 dưới đây.

 • Hàng hóa được bảo hiểm theo Đơn hàng

Là hàng hóa hoặc tài sản được thể hiện dưới dạng vật chất, vật dụng, đồ dùng, Tài liệu … được Khách hàng đặt Dịch vụ giao hàng – beDelivery của Be Group để chuyển Hàng hóa từ Điểm đi đến Điểm đến theo Lịch trình. Hàng hóa được giao theo Đơn hàng không phải là hàng hóa hoặc tài sản của Tài xế.

Trong đó Tài liệu là một loại Hàng hóa (vật) mang tin bao gồm văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, tài liệu công trình nghiên cứu, sổ sách, mẫu biểu thống kê, bản thảo tác phẩm văn học nghệ thuật, sổ dùng để ghi chép viết tay, tranh vẽ hoặc tranh in, ấn phẩm và vật mang tin có hình thức tương tự khác.

OPES sẽ từ chối bồi thường nếu biển số xe thực tế của Tài xế khác với biển số xe được thông báo hoặc hiển thị trên ứng dụng Be. Do đó Người mua bảo hiểm khi đặt Dịch vụ giao hàng cần kiểm tra và giao Hàng hóa đúng biển số xe như được thông báo/hiển thị trên màn hình ứng dụng Be để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.

 • Phạm vi bảo hiểm

Trừ những trường hợp đã loại trừ bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc bảo hiểm được Quy định tại Mục 3.2 trên, OPES chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng sử dụng dịch vụ beDelivery trên Ứng dụng Be với số tiền bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra Sự kiện bảo hiểm trong Thời hạn bảo hiểm (thời gian giao hàng từ điểm nhận đến điểm giao hàng) do hậu quả trực tiếp của một trong các nguyên nhân sau đây:

 • Cháy hoặc nổ;
 • Các rủi ro do thiên tai, thảm họa thiên nhiên (Động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần và sét đánh);
 • Cây gãy đổ, các công trình kiến trúc bị sập đổ bao gồm cầu cống, đường hầm, và các công trình khác;
 • Phương tiện vận chuyển bị lật đổ, đâm va vào phương tiện khác;
 • Tài xế xảy ra Tai nạn (chỉ áp dụng với Hàng hóa bị mất do Trộm cắp);
 • Cướp (chỉ áp dụng đối với Hàng hóa bị mất do Cướp).

Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm theo Quyền lợi bảo hiểm này là Việt Nam.

OPES sẽ không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu không thuộc phạm vi bảo hiểm và các điều kiện khác nêu tại Điều khoản này.

 • Các hàng Hoá bị loại trừ bảo hiểm

OPES không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Hàng hoá là:

 • Thiết bị kỹ thuật, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, phương tiện chuyên dụng dùng trong quân sự , công an, lực lượng vũ trang như súng, đạn dược, vũ khí, quân trang, linh kiện/ bộ phận/ phụ tùng/ vật tư/ công nghệ chuyên dùng để chế tạo chúng;
 • Súng săn, đạn súng săn, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ; Đồ chơi nguy hiểm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội;
 • Ma túy, chất kích thích tinh thần, chất gây nghiện; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm; Thuốc lá, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm nhập lậu;
 • Hàng hóa bị cấm lưu hành hoặc chưa được cấp phép sử dụng và/xuất nhập khẩu tại Việt Nam., cấm buôn bán/ hạn chế lưu thông theo quy định của chính phủ; Các ấn phẩm văn hóa phẩm đồi trụy, mêm tín dị đoan, phản động, các tài liệu chống lại an ninh công cộng/ Nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Hàng hóa vật liệu chưa chất gây cháy nổ, hoặc có chưa chất hóa học/ phóng xạ/ vi trùng dịch bệnh độc hại có nguy cơ xâm hại đến tính mạng và/ hoặc tài sản công dân, gây mất trật tự an toàn xã hội;
 • Kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim,…), đá quý, các sản phẩm được chế biến từ kim loại quý và/ đá quý;
 • Tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ và chứng từ có gia trị như tiền;
 • Các hàng hóa do hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua bảo hiểm mà có;
 • Các hàng hóa mà BE GROUP từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng hóa được giao cho lái xe. (Quý khách hàng xem Quy chế dịch vụ Giao hàng – beDelivery tại đây: https://be.com.vn/ho-tro/quy-che-dich-vu/)

Quý Khách hàng xem thêm Chi tiết về Điều khoản lại trừ trách nhiệm tại Quy tắc điều khoản sản phẩm Bảo hiểm Đơn hàng vận chuyển tại đây: https://opes.com.vn/congbo/sanpham/delivery

 • Người mua bảo hiểm

Người mua bảo hiểm là người sử dụng ứng dụng Be để yêu cầu dịch vụ beDelivery và đồng ý chọn mua Sản Phẩm Bảo Hiểm được giới thiệu trên ứng dụng Be và theo trình tự giao dịch tại Mục 4 dưới đây.

 • Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm sẽ được tính từ thời điểm tài xế đến điểm lấy hàng từ người giao, kiểm tra và xác nhận Bắt đầu giao hàng (“Bắt Đầu Giao Hàng”) đến thời điểm tài xế đến địa điểm giao hàng cho người nhận và xác nhận giao hàng thành công cho khách hàng nhận (“Xác Nhận Giao hàng”) được ghi nhận bởi ứng dụng Be với điều kiện chuyến đi thực tế (Không phải chuyến xe đặt ảo, chuyến xe nhằm trục lợi bảo hiểm và bất kỳ hình thức gian lận nào khác).

 • Quyền lợi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Lưu ý: Do đặc thù của chương trình bảo hiểm, các bên không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khi chuyến đi đã bắt đầu được thực hiện.

 1. Quy trình tham gia sản phẩm bảo hiểm

 1. Các điều khoản sử dụng
 • Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm cùng hình thức thanh toán cước phí chuyến đi bằng tiền mặt, thẻ, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán hợp lệ khác được hiển thị trên ứng dụng Be. Be Group thu hộ phí Bảo hiểm Delivery Care từ Người mua bảo hiểm cho OPES theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Be Group và Doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Khách hàng không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau khi chuyến đi đã bắt đầu được thực hiện.
 • Trường hợp chuyến xe bị hủy bởi Tài xế và/hoặc Khách hàng trước thời điểm Bắt Đầu Chuyến Đi (bao gồm cả trường hợp hủy chuyến do không đúng biển số nêu tại điều khoản 5.3 Mục này), OPES sẽ không cấp GCNBH và không tính phí bảo hiểm cho chuyến xe này.
 • Trường hợp Tài xế tiếp nhận chuyến đi đúng hiển thị trên ứng dụng Be vẫn thực hiện Bắt Đầu Chuyến Đi mà không có hàng hoá nào được giao, Hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu và OPES sẽ hoàn trả lại phí 100% khi khách hàng có yêu cầu.
 • Chi tiết về Quy tắc điều khoản và các thông tin khác sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể truy cập tại đây: https://opes.com.vn/congbo/sanpham/delivery để biết thêm thông tin.
 • Điều khoản và quy tắc sản phẩm bảo hiểm có thể thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bởi OPES. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ đối với điều khoản và quy tắc sản phẩm bảo hiểm của OPES. Khách hàng cần tìm hiểu, đọc kỹ và hiểu rõ thông tin về sản phẩm bảo hiểm trước khi thực hiện việc mua sản phẩm bảo hiểm.
 1. Cách tra cứu giấy chứng nhận Bảo hiểm Delivery

Giấy chứng nhận bảo hiểm của chuyến đi (GCNBH) sẽ được OPES giao cho Người mua bảo hiểm nhằm xác nhận hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết. GCNBH sẽ được giao và hiển thị dưới dạng điện tử; GCNBH dưới dạng điện tử có giá trị như bản văn bản, không bị chối bỏ và phủ nhận. Người mua bảo hiểm có thể xem GCNBH theo hướng dẫn sau:

 1. Yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
 • Đơn vị tiếp nhận và chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm

OPES là doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu bồi thường và chi trả toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm.

 • Hướng dẫn yêu cầu bồi thường
 • Bước 1:

Lưu ý: Khách hàng cần phải xác nhận thông tin tổn thất/ khai báo yêu cầu bồi thường bảo hiểm như hướng dẫn ở bước 2 bên trên trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm Kết thúc chuyến đi, quá thời hạn nêu trên OPES sẽ từ chối yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

 

 1. Tiếp nhận thông tin và khiếu nại
 • Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến sản phẩm bảo hiểm

Người mua bảo hiểm vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặc khiếu nại trực tiếp cho OPES qua các kênh tiếp nhận của OPES gồm:

 • Hotline của OPES: 1800 55 88 55 (miễn phí).
 • Hoặc email: [email protected]
 • Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến dịch vụ vận chuyển hành khách

Người sử dụng ứng dụng Be hoặc hành khách vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặc khiếu nại trực tiếp cho Be Group qua các kênh tiếp nhận của Be Group gồm:

 • Hotline Be Group: 1900 23 23 45.
 • Hoặc email: [email protected]
 • Qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Be.
 • Quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn

Để yêu cầu xuất hóa đơn, khách hàng vui lòng kết nối với OPES chậm nhất trong vòng 07 ngày làm việc kể từ lúc kết thúc chuyến đi #be để được hỗ trợ qua:

 • Trung tâm dịch vụ khách hàng OPES
 • Đường dây nóng: 1800 55 88 55 (miễn phí)
 • Email: [email protected]
 • Livechat: trên website opes.com.vn
 • Facebook Messenger: Page OPES
 • Thời gian: 8h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30 các ngày làm việc từ thứ Hai – thứ Sáu.

Lưu ý:

– Quý khách vui lòng cung cấp chính xác các thông tin Tên doanh nghiệp/ Mã số thuế/ Địa chỉ để tránh trường hợp phải điều chỉnh hóa đơn sau này. Trường hợp Quý khách cung cấp thông tin mã số thuế chưa chính xác và hóa đơn GTGT đã kê khai thuế thì OPES không chịu trách nhiệm thu hồi hóa đơn đã xuất, chỉ hỗ trợ biên bản và hóa đơn điều chỉnh theo quy định hiện hành.

– OPES chỉ xuất hóa đơn cho các khách hàng đăng ký trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc chuyến đi có liên quan. Mọi vấn đề liên quan đến việc xuất hóa đơn sau thời điểm trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.”.

III. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

 1. Điều khoản và điều kiện Chương trình Bảo hiểm Delivery này được công bố vào ngày 17/05/2021 và sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử Be – Ứng dụng gọi xe Việt
 2. Khách hàng cam kết tuân thủ Điều khoản này, Quy chế hoạt động ứng dụng Be và các chính sách, điều khoản điều kiện do BE GROUP ban hành tùy từng thời điểm và các quy định pháp luật liên quan.

I QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Quy định sản phẩm beTix này được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi tắt là: “Be Group”).
 2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung Quy định này để phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh và bổ sung. Be Group sẽ niêm yết các thông báo thay đổi, điều chỉnh và bổ sung tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng Be. Vì vậy, Người dùng nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.
 3. Quy định này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: Be – Ứng dụng gọi xe Việt. Những nội dung nào không được quy định tại Quy định này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be và quy định của pháp luật liên quan. Bằng việc sử dụng sản phẩm beTix trên ứng dụng Be, người dùng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.
 4. Các định nghĩa và diễn giải
 • Vé xe khách/ Vé là tờ xác nhận hành trình do Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối xuất cho người mua bằng giấy hoặc điện tử, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến xe và các thông báo khác cho hành trình.
 • Người dùng là bất kỳ người nào đã đăng ký tài khoản truy cập và được Be Group chấp thuận cho sử dụng ứng dụng Be khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Be Group.
 • Hành khách là bất kỳ người nào được vận chuyển trên xe với sự chấp thuận của Hãng vận chuyển, trừ nhân viên phục vụ của Hãng vận chuyển trên xe đó.
 • Hãng vận chuyển là các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh vận tải hành khách với loại hình kinh doanh phù hợp tại Việt Nam.
 • Đơn vị phân phối là các đơn vị được Hãng vận chuyển ủy quyền phân phối vé xe khách và tiếp nhận xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Vé đã mua. Các đơn vị này có hợp tác giao cho Be Group làm đại lý bán vé trên cơ sở hợp đồng… Các đơn vị có hợp tác với Be Group sẽ hiển thị, công bố trên ứng dụng Be trong từng thời kỳ.
 • Giá Vé/ Giá cước vận chuyển là giá được Nhà xe hoặc Đơn vị phân phối công bố và được Be Group cho hiển thị trên ứng dụng Be từng thời điểm.
 • Điều kiện vận chuyển là những quy định vận chuyển hành khách của Hãng vận chuyển ban hành, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, là bộ phận cấu thành thỏa thuận vận chuyển hành khách giữa Hãng vận chuyển và Hành khách.
 • Giao dịch là giao dịch đặt mua Vé trên ứng dụng Be.
 • Giao dịch hợp lệ là Giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình đặt Vé do Be Group công bố, không có yếu tố gian lận, giả mạo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Giao dịch thành công là Giao dịch hợp lệ, Người dùng đã thanh toán và Be Group đã gửi xác nhận thanh toán và Vé cho Người dùng.

II QUY TRÌNH ĐẶT VÉ

Để mua Vé, Người dùng thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1. Truy cập ứng dụng Be

Người dùng sử dụng tài khoản để truy cập vào ứng dụng Be. Tại giao diện màn hình ứng dụng, Người dùng chọn tính năng “Vé xe khách” để bắt đầu thực hiện đặt Vé.

Bước 2. Tìm chuyến xe

Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu: điểm khởi hành, điểm đến, ngày đi, ngày về (nếu chuyến xe khứ hồi), các thông tin khác (nếu có), sau đó chọn “Tìm chuyến xe” để tìm chuyến xe phù hợp.

Bước 3: Chọn chuyến xe

Màn hình ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các chuyến xe theo thông tin tìm kiếm chuyến xe Người dùng đã cung cấp. Người dùng xem và lựa chọn chuyến xe phù hợp.

Bước 4: Chọn ghế ngồi

Sau khi Người dùng chọn chuyến xe phù hợp, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị vị trí chỗ ngồi còn trống. Người dùng bấm chọn chỗ ngồi phù hợp và chọn “Tiếp tục” để tiếp tục.

Tại bước này, Người dùng có thể chọn mua nhiều Vé bằng cách chọn các chỗ mong muốn với tối đa 6 chỗ. Số chỗ tối đa có thể thay đổi từng thời kỳ bởi Be Group mà không cần thông báo.

Bước 5: Chọn điểm lên và điểm xuống xe

Sau khi người dùng chọn được chỗ ngồi phù hợp, màn hình ứng dụng sẽ hiển thị điểm lên xe/xuống xe kèm theo thời gian. Người dùng bấm chọn lựa chọn phù hợp và chọn “Tiếp tục” để tiếp tục.

Bước 6: Nhập thông tin Hành khách

Người dùng nhập đầy đủ, chính xác thông tin Hành khách và chọn “Tiếp tục” để xác nhận thông tin Hành khách. Nếu có từ hai Hành khách trở lên, Người dùng cần nhập đầy đủ, chính xác thông tin của từng Hành khách.

Bước 7: Xác nhận thông tin

Màn hình ứng dụng hiển thị toàn bộ thông tin chuyến xe, thông tin Hành khách, tổng số tiền để Người dụng kiểm tra lại các thông tin và tiến hành thanh toán. Chọn “Tiếp tục” để tiến hành thanh toán.

Bước 8: Thanh toán

Người dùng bấm chọn phương thức thanh toán phù hợp và chọn “Xác nhận” để hoàn thành thủ tục thanh toán.

Kết thúc quy trình đặt Vé.

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Phí Dịch vụ và thanh toán

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Người dùng sẽ chi trả thêm khoản phí cho Be Group (“Phí Dịch vụ”). Trừ khí có quy định khác đi, giá cả hiển thị trên ứng dụng Be khi Người dùng đặt Vé và thanh toán là giá đã bao gồm Giá Vé và Phí Dịch vụ.

Người dùng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán hiển thị trên ứng dụng Be. Bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí giao dịch ngân hàng phải trả cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ được tính cho Người dùng và nếu có sự thiếu hụt trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó Be Group có thể thông báo qua email hoặc phương thức khác cho Ngươi dùng về khoản thiếu hụt đó để Người dùng thanh toán bổ sung cho Be Group.

Trong trường hợp Người dùng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, Be Group có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền Người dùng đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi Be Group trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của Người dùng theo các thủ tục do Be Group quy định. Khi có thắc mắc về Dịch vụ, Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Be Group trong thời gian làm việc do Be Group quy định. Đối với các yêu cầu hoàn vé khác, tùy thuộc vào quyền lợi thuộc về Người dùng, cũng như chính sách của Be Group, Hãng vận chuyển và Đơn vị phân phối, Be Group trước tiên sẽ kiểm tra và xác minh mã đặt chỗ trước khi hoàn lại số tiền mà Người dùng đã trả, trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào Be Group ghi nhận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phụ phí xử lý và quản lý, phí thanh toán ngân hàng, phí thanh toán ví điện tử, phí thẻ tín dụng, v.v.. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành xác nhận hành trình không thực hiện được nào do Khách hàng thanh toán số tiền không chính xác.

 1. Thông tin, dữ liệu Người dùng và Hành khách

Bằng việc đặt Vé trên ứng dụng Be, Người dùng đồng ý cung cấp cho Be Group các thông tin, dữ liệu của Người dùng, Hành khách bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, năm sinh, số CMND/ CCCD, giới tính để Be Group xử lý giao dịch theo yêu cầu của Người dùng.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ các thông tin, dữ liệu mà Người dùng đã cung cấp cho Be Group khi thực hiện Giao dịch.

Người dùng chấp thuận tuân thủ các quy định tại Chính sách bảo mật được Be Group ban hành, sửa đổi, bổ sung và công bố từng thời kỳ.

 1. Trách nhiệm của Người dùng
 • Cung cấp đúng, đủ, trung thực và chịu trách nhiệm đối với các thông tin, dữ liệu như quy định tại Khoản 2 Mục III này.
 • Đọc, hiểu rõ và tuân thủ Điều lệ vận chuyển của Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối trước khi thực hiện đặt Vé trên ứng dụng Be.
 • Có mặt ít nhất 30 phút (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60 phút) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của Hãng vận chuyển.
 • Khi mua Vé tại ứng dụng Be, Người dùng và Hành khách đã đồng ý cho phép Be Group, Hãng vận chuyển và Đơn vị phân phối gọi điện, email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc mua Vé.
 • Khi mua Vé tại ứng dụng Be, Người dùng và Hành khách đồng ý rằng Be Group sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của Người dùng, tuy nhiên, Be Group không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Việc sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách có thể xảy ra vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Tuân thủ các quy chế hoạt động sàn thương mại điện tử của Be Group được ban hành, sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ.
 • Tạo và tự quản lý tài khoản truy cập ứng dụng Be. Thừa nhận và đồng ý rằng, bất kỳ Giao dịch đặt Vé nào được thực hiện trên ứng dụng Be đều được nhân danh và thực hiện bởi Người dùng.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối và của pháp luật hiện hành có liên quan.
 1. Trách nhiệm của Be Group
 • Đảm bảo cung cấp Dịch vụ cẩn trọng, trung thực cho Người dùng.
 • Sau khi Người dùng thực hiện Giao dịch thành công, cung cấp cho Người dùng theo đúng các thông tin, dữ liệu Người dùng cung cấp trên ứng dụng Be.
 • Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của Người dùng liên quan đến Dịch vụ, trừ các yêu cầu, thắc mắc khiếu nại của Người dùng liên quan đến thay đổi thông tin Vé, hoàn trả Vé và hoặc các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Nhà xe hoặc Đơn vị phân phối vé xe khách.
 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hóa đơn.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
 1. Các trường hợp miễn trách nhiệm

Be Group được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau:

 • Các khiếu nại, khiếu kiện, mất mát, chi phí và tổn thất gây ra do: bất kỳ thông tin, dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi Người dùng; bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc của Hành khách; bất kỳ sai trái nào của Hành khách; bất kỳ thay đổi của Hãng vận chuyển.
 • Các tổn thất gây ra do Be Group không cung cấp Dịch vụ vì: (i) không thể truy cập hay phối kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, mạng lưới, người sử dụng dịch vụ hay các nguồn thông tin qua mạng Internet; (ii) lỗi phần cứng hoặc phần mềm ngoài tầm kiểm soát của Be Group hay (iii) các tổn thất do lỗi mạng Internet, lỗi máy móc, hay lỗi khi bảo trì hệ thống.
 • Các tổn thất trực tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả, hay tổn thất do pháp luật quy định đối với Người dùng vì bất kỳ nguyên nhân nào mà không phải do lỗi của Be Group cho dù đã được thông báo về những tổn thất đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) chi phí cho việc thay thế hàng hóa/dịch vụ, (ii) tổn thất hay trách nhiệm gây ra từ các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Be Group hoặc từ những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Các tổn thất liên quan đến mất cắp thông tin, dữ liệu do lỗi của Người dùng.
 • Dịch vụ được cung cấp bao gồm cả khả năng truyền dữ liệu qua các hệ thống không thuộc Be Group, bao gồm dịch vụ của nhà nước và tư nhân. Việc sử dụng hệ thống khác để truyền dữ liệu phải được sự chấp nhận của các bên có liên quan và phải tuân theo các qui định áp dụng cho các hệ thống đó. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm về việc xin cấp phép hay việc vi phạm các quy định đó.
 • Các tổn thất liên quan đến các giao dịch giả mạo phát sinh từ tài khoản truy cập ứng dụng Be của Người dùng; các tổn thất liên quan đến các giao dịch bị tra soát khiếu nại và không thu hồi được tiền từ Nhà xe hoặc Đơn vị phân phối vé xe khách và/hoặc các đơn vị có liên quan.
 • Các khiếu nại, khiếu kiện, mất mát, chi phí và tổn thất gây ra trong quá vận chuyển hành khách bởi Hãng vận chuyển.

IV CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN VÉ, HOÀN TRẢ VÉ

 1. Thay đổi Vé

Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vé như: ngày giờ khởi hành, điểm đi, điểm đến, tên Hành khách phải được thông báo và được xử lý giải quyết bởi Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối. Do vậy Người dùng hoặc Hành khách vui lòng liên hệ qua tổng đài hoặc liên hệ trực tiếp với Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối vé xe khách để được giải quyết.

Việc thay đổi Vé có thể làm phát sinh các khoản chi phí theo quy định của Hãng xe hoặc Đơn vị phân phối hoặc theo chính sách phí dịch vụ của Be Group. Khi đó, Người dùng hoặc người được Người dùng ủy quyền phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh đó cho bên thụ hưởng. Be Group có thể thu hộ khoản chi phí phát sinh nếu được Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối ủy quyền.

 1. Chính sách hoàn trả Vé

Việc hoàn trả Vé được thực hiện theo quy định của Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối ban hành từng thời điểm. Trong mọi trường hợp, Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối là người quyết định cuối cùng giao dịch của Người dùng có được hoàn trả hay không.

Be Group chỉ có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho Người dùng sau khi có yêu cầu hợp lệ của Hãng vận chuyển hoặc Đơn vị phân phối. Trường hợp cần hỗ trợ hoàn trả Vé, Người dùng có thể liên hệ với tổng đài Chăm sóc khách hàng của Be Group để được trợ giúp cung cấp thông tin.

V ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

 1. Quy định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử Be – Ứng dụng gọi xe Việt và ứng dụng Be.
 2. Be Group bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Quy định này này và công bố qua ứng dụng Be, website của Be Group trước khi áp dụng những thay đổi.
 3. Người dùng cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Quy định này này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm./.