QUY CHẾ HỢP TÁC KHUYẾN MẠI BEFOOD (beFood Co-Promotion)

Thứ ba, 13/09/2022 18:17 (GMT+7)

Quy chế Hợp Tác Khuyến Mại beFood (beFood Co-Promotion) này quy định các điều khoản và các điều kiện áp dụng đối với các Bên (gồm BE GROUP và Thương nhân) khi thực hiện Hợp tác Khuyến mại beFood và áp dụng đối với Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại thông qua Sàn TMĐT Be (beFood) nhằm xúc tiến, thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của Thương nhân và BE GROUP.

Hợp tác Khuyến mại beFood (Co-Promotion) trong Quy chế này được hiểu là BE GROUP và Thương nhân cùng hợp tác thực hiện (các) Chương trình Khuyến dành cho Khách hàng mua Thực Phẩm qua Sàn Sàn TMĐT Be (beFood) với nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng Bên tham gia thực hiện trong từng Chương trình khuyến mại theo Quy chế này và thỏa thuận khác giữa các Bên (nếu có).

Quy chế này là một phần không tách rời của Quy chế Hoạt động Sàn TMĐT Be, Quy chế beFood.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ beFood và tham gia Chương trình Khuyến mại beFood, Thương nhân, Khách hàng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện quy định trong Quy chế này, và các thể lệ của Chương trình Khuyến mại cụ thể triển khai trên Sàn TMĐT Be (beFood).

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Quy chế này, các từ ngữ, thuật ngữ được viết hoa sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Quy chế BeFood, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be.

Trong Quy chế này, các từ ngữ, định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:

 • BE GROUP, Thương nhân và Khách hàng trên Sàn TMĐT Be (beFood) sau đây được gọi riêng là “Bên”/ “Một Bên” và gọi chung là “Các Bên”. BE GROUP và Thương nhân sau đây được gọi chung là “Hai Bên”.
 • Khuyến mại beFood là hoạt động xúc tiến thương mại cùng thực hiện bởi BE GROUP và (các) Thương nhân thông qua Sàn TMĐT Be nhằm xúc tiến, khuyến khích việc mua bán Thực Phẩm bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định thông qua (các) Chương trình Khuyến mại theo Quy chế này.
 • Chương trình Khuyến mại beFood (còn gọi tắt là “Chương trình Khuyến mại”) là chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá Thực Phẩm dành cho Khách hàng trên Sàn TMĐT Be thực hiện thông qua việc hợp tác giữa BE GROUP và từng (các) Thương có đăng ký và chấp thuận tham gia theo quy trình được quy định theo Quy chế này. Theo đó Thương nhân và Be Group cùng thực hiện khuyến mại trên nguyên tắc chia sẻ chi phí khuyến mại theo tỷ lệ xác định, tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại Thể lệ của từng Chương trình Khuyến mại theo Quy chế này và các chính sách, chương trình khuyến mại khác do BE GROUP ban hành tùy từng thời kỳ sẽ được thông báo cho Thương nhân và Khách hàng thông qua ứng dụng Be (beFood).
 • Mã khuyến mại beFood (gọi tắt là “Mã khuyến mại” hoặc “Mã Giảm giá) là một dãy ký tự được mã hóa để Khách hàng hưởng ưu đãi giảm giá khi mua Thực Phẩm trên mỗi Đơn Hàng beFood có gắn với thông tin giảm giá trên từng món Đồ ăn, Thức uống theo từng Chương trình Khuyến mại đang còn hiệu lực, được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán Đơn Hàng beFood, do Be Group đại diên cho Thương nhân cung cấp trực tiếp Mã khuyến mại cho Khách hàng trên Ứng dụng Be (beFood).
 • Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử (gọi tắt là “Hợp đồng”) là hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử beFood và các phụ lục hợp đồng, văn bản kèm theo hợp đồng, được ký kết giữa Be Group và Thương nhân nhằm cung cấp và sử dụng Dịch vụ beFood.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung

Một Bên, Hai Bên và/hoặc Các Bên khi tham gia hoạt động Khuyến mại beFood theo Quy chế này, phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau đây:

 • Thương nhân tham gia Chương trình Khuyến mại beFood được tự do cân nhắc quyết định việc đăng ký tham gia, trên cơ sở trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác. Khi Thương nhân đã lựa chọn tham gia Chương trình Khuyến mại cụ thể thì phải thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết nêu trong từng Thể lệ của Chương trình Khuyến mại cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và các quy định về sử dụng Dịch vụ beFood của Be Group từng thời kỳ.
 • Thương nhân tham gia Chương trình Khuyến mại beFood phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình theo Quy chế này và quy định của pháp luật pháp khuyến mại hiện hành của Việt Nam.
 • Thực Phẩm được khuyến mại theo Quy chế này sẽ không bao gồm: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc); hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 • Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị Thực Phẩm được khuyến mại theo Quy chế này không được vượt quá 50% giá của đơn vị Thực Phẩm được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp pháp luật thương mại hiện hành cho phép.
 • Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ (hoặc tiền) dùng để khuyến mại mà Thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của Thực Phẩm được khuyến mại theo Quy chế này, trừ trường hợp pháp luật thương mại hiện hành cho phép.
 • Mức giảm giá tối đa đối với Thực Phẩm (từng món Đồ ăn, Thức uống) được khuyến mại không được vượt quá 50% giá Thực Phẩm đó ngay trước thời gian khuyến mại theo từng Chương trình Khuyến mại cụ thể.
 • Trong các trường hợp tổ chức các Chương trình Khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với Thực Phẩm (từng món Đồ ăn, Thức uống) được khuyến mại là 100%.
 • Nghiêm cấm việc Thương nhân lợi dụng hình thức khuyến mại theo Quy chế này để bán phá giá Thực Phẩm, dịch vụ.
 • Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu Thực Phẩm, dịch vụ theo Quy chế này không được vượt quá 120 ngày trong một năm.
 • Các Bên, Hai Bên ngoài việc tuân thủ tất cả các nội dung trong Quy chế này thì phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

III. NỘI DUNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BEFOOD

1. Mục đích Khuyến mại beFood

BE GROUP và Thương nhân đồng ý cùng hợp tác để triển khai Khuyến mại beFood nhằm cùng nhau thúc đẩy Khách hàng mua bán Thực Phẩm và sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng khác giao dịch qua Sàn TMĐT Be (beFood); hỗ trợ quảng bá thương hiệu, truyền thông tới Khách hàng, qua đó, thúc đẩy kinh doanh của Mỗi Bên.

2. Thể lệ Chương trình Khuyến mại beFood

Thể lệ của một Chương trình Khuyến mại beFood cụ thể phải đáp ứng đầy đủ các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Tên của Thương nhân thực hiện khuyến mại: Khi Thương nhân đăng ký tham gia và thực hiện từng (các) Chương trình Khuyến mại beFood cụ thể thì phải thông báo, hiển thị đầy đủ Tên của Thương nhân bằng phương thức phù hợp có triển khai Chương trình Khuyến mại. Các hoạt động khuyến mại theo Quy chế này phải thông báo, hiển thị đầy đủ Tên của Thương nhân thực hiện Khuyến mại đối với Thực Phẩm đang được khuyến mại.

b) Tên Chương trình Khuyến mại: “Chương trình Khuyến mại beFood” hoặc “Chương trình Khuyến mại Đồng tài trợ beFood”.

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại: Các tỉnh/thành phố nơi BE GROUP cung cấp Dịch vụ beFood trong từng thời kỳ và thực hiện khuyến mại thông qua Sàn TMĐT Be (beFood).

d) Hình thức khuyến mại giảm giá: Giảm giá Tiền Thực Phẩm trên mỗi Đơn Hàng beFood (Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó). Trường hợp, áp dụng hình thức khuyến mại khác, sẽ được BE GROUP thông báo trên Sàn TMĐT Be (beFood) trước khi áp dụng.

e) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: (các) món/loại Thực Phẩm được mua bán qua Sàn TMĐT Be (beFood). Để tránh hiểu nhầm, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động khuyến mại theo Quy chế này Không áp dụng cho các Sản phẩm, Dịch vụ khác của beFood (Dịch vụ TMĐT, Dịch vụ giao nhận thực phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng khác của BE GROUP).

f) Thời gian thực hiện khuyến mại: Mỗi một Chương trình Khuyến mại cụ thể được BE GROUP quyết định thời gian thực hiện khuyến mại cụ thể, tùy tình hình thực tế của thị trường và mục tiêu của Dịch vụ beFood trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện khuyến mại của từng Chương trình phải hiển thị rõ ràng trên ứng dụng Be về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đồng thời tuân thủ tổng thời gian thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật khuyến mại hiện hành.

g) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng mua Thực Phẩm của Thương nhân đang triển khai Chương trình Khuyến mại theo Quy chế này, việc giao dịch mua bán được kết nối thực hiện thông qua ứng dụng Be (beFood). Đơn hàng được áp dụng Mã khuyến mại giảm giá thuộc Chương trình Khuyến mại khi thực hiện thanh toán tiền mua Thực Phẩm đang được khuyến mại.

h) Điều kiện chung của Mã khuyến mại giảm giá:

 – Mã khuyến mại không được quy đổi ra tiền mặt hoặc hoàn tiền/trả tiền thừa dưới bất kỳ hình thức gì trong mọi trường hợp.

– Mã khuyến mại không được quy đổi 100% thành Thực Phẩm, Sản phẩm, Dịch vụ khác của BE GROUP và không được chuyển nhượng, chuyển giao cho bất kỳ tổ chức, cá nhân (bên thứ ba) khác.

– Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc mua Thực Phẩm, sử dụng dịch vụ cho BE GROUP và/hoặc Thương nhân.

– Khách hàng phải thanh toán giá trị Đơn Hàng Thực Phẩm còn lại (nếu có) cho Thương nhân sau khi đã sử dụng Mã khuyến mại.

– Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của BE GROUP cùng thời gian, cùng Đơn Hàng; không cộng dồn giá trị các các Mã khuyến mại.

– Mã khuyến mại được áp dụng đối với các hình thức thanh toán bằng tiền mặt, bằng thẻ ngân hàng (giao dịch thanh toán trực tuyến tự động) và các ví điện tử tích hợp trong Ứng dụng Be.

i) Giá trị khuyến mại giảm giá tài trợ cho Khách hàng bởi Thương nhân được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch khi Thương nhân thanh toán cước phí giao nhận Thực Phẩm, phí dịch vụ TMĐT cho BE GROUP. Mức thanh toán cụ thể sẽ được BE GROUP và từng Thương nhân thống nhất bằng phương thức phù hợp thông qua Thư điện tử, Văn bản hoặc Tài khoản beMerchant dành cho Thương nhân.

j) Các nội dung chi tiết khác của từng Chương trình Khuyến mại sẽ được hiển thị qua ứng dụng Be (beFood) gắn với từng món Thực Phẩm đang được khuyến mại thuộc một Chương trình Khuyến mại beFood cụ thể trong từng thời kỳ.

k) Các điều khoản và điều kiện chung khác của Thể lệ Chương trình khuyến mại beFood:

– Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại beFood triển khai theo Quy chế này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thể lệ Chương trình mà mình tham gia và các nội dung thay đổi liên quan đến Thể lệ Chương trình mà mình tham gia (nếu có).

– BE GROUP được quyền thay đổi và điều chỉnh mức khuyến mại; thay đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của từng/các Chương trình khuyến mại trong thời gian diễn ra Chương trình theo quyền quyết định của mình và sẽ được cập nhật, công bố trên ứng dụng Be (beFood) theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Trong trường hợp nội dung của từng/các Chương trình khuyến mại theo Quy chế này có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, Chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

– BE GROUP có toàn quyền từ chối/thu hồi một phần hoặc toàn bộ (các) khoản khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào khi BE GROUP phát hiện số tiền khuyến mại chuyển sai/thừa cho Khách hàng so với Thể lệ Chương trình; phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin mạo danh về Chương trình làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của BE GROUP hoặc gian lận bao gồm nhưng không giới hạn: (i) sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường về các thông tin nhận biết khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký và sử dung tài khoản ứng dụng Be, (ii) các giao dịch có nghi ngờ gian lận nhằm nguỵ tạo giao dịch thành công để được hưởng khuyến mãi hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế này.

– BE GROUP là bên xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt Khách hàng thỏa mãn điều kiện để được nhận khuyến mại từng Chương trình khuyến mại theo Quy chế này.

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến (các) Chương trình khuyến mại theo Quy chế này, BE GROUP và/hoặc Thương nhân có trách nhiệm trực tiếp giải quyết nếu tranh chấp, khiếu nại đó thuộc trách nhiệm của mình theo Quy chế này, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Các điều khoản và điều kiện khác, do BE GROUP quyết định, được thông báo qua ứng dụng Be (beFood) trước khi áp dụng.

IV. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BEFOOD ÁP DỤNG CHO THƯƠNG NHÂN

1. Tại một thời điểm, BE GROUP có thể triển khai đồng thời các Chương trình khuyến mại cụ thể áp dụng đối với nhóm loại Thực Phẩm nhất định, dành cho các Thương nhân nhất định thể hiện trên Ứng dụng Be dành cho Thương nhân.

2. Trong giai đoạn hiện nay, Chương trình Khuyến mại beFood chỉ dành cho các Thương nhân đã giao kết Hợp đồng Dịch vụ TMĐT beFood với BE GROUP hợp lệ; nhưng chưa triển khai đối với các Thương nhân mới chỉ tham gia, trải nghiệm Dịch vụ Listing (chưa giao kết hợp đồng Dịch vụ TMĐT beFood với BE GROUP).

3. Thương nhân muốn tham gia Chương trình Khuyến mại beFood cụ thể, phải thực hiện đầy đủ các bước sau trên ứng dụng beMerchant:

 • Bước 1: Thương nhân truy cập vào Ứng dụng Be – Dành cho Thương nhân (beMerchant) => Vào Thư mục Khuyến mại.

Bước 2: Trước khi Thương nhân Nhấp (Click) nút chọn Tham gia Chương trình khuyến beFood thì Thương nhân có trách nhiệm đọc Quy chế này tại đường dẫn hiển thị tại góc phải màn hình sau:

Nếu đồng ý tham gia Chương trình khuyến mại beFood thì Thương nhân thực hiện bước giao dịch tiếp theo. Nếu không đồng ý thì kết thúc quy trình tại bước này.

  • Bước 3: Khách hàng sau khi xem xét nội dung của từng Chương trình Khuyến mại, nếu đồng ý tham gia chương trình nào thì Thương nhân Nhấp (Click) nút chọn Tham gia Chương trình khuyến mại cụ thể mà BE GROUP đang hoặc sắp triển khai, đang hiển thị trên ứng dụng beMerchant.Tại một thời kỳ, Thương nhân có thể chọn một hoặc nhiều Chương trình Khuyến mại cụ thể dành cho loại Món ăn, Thức uống cụ thể mà BE GROUP đang triển khai để tham gia thực hiện.Bằng việc tiếp tục thực hiện đầy đủ các bước đăng ký, chấp nhận tham gia Chương trình Khuyến mại beFood tại Mục này, Thương nhấn chấp nhận vô điểu kiện chịu sự điều chỉnh và ràng buộc pháp lý đối với toàn bộ nội dung Quy chế này và từng Chương trình mà mình chọn tham gia.

 • Bước 4: BE GROUP xét duyệt chấp nhận cho Thương nhân tham gia bằng việc gửi Thông báo qua thư điện tử (Email dùng trong giao dịch mà Thương nhân đã đăng ký với BE GROUP.

Khi được BE GROUP chấp thuận thì Thương nhân đã hoàn thành thủ tục đăng ký.

Kể từ thời điểm này, Thương nhân có nghĩa vụ xác lập giao dịch Mua bán Thực Phẩm với Khách hàng có áp dụng Chương trình Khuyến mại đã được Thương nhân đăng ký tham gia cho Khách hàng.

Lưu ý và ràng buộc khác:

+ Từng Chương trình Khuyến mại có thể chấm dứt trước thời hạn theo Quyết định của Be hoặc theo đề nghị của (nhiều) Thương nhân thông qua việc gửi thông báo chấm dứt chương trình gửi cho BE GROUP qua hộp thư điện tử: [email protected].

+ Thương nhân có thể chấm dứt việc tham gia từng Chương trình khuyến mại cụ thể bằng việc tạm dừng giao dịch Bán đối với món Thực Phẩm đang được khuyến mại theo Chương trình mà mình không muốn tham gia.

+ Những Chương trình mà triển khai mà có nhiều Thương nhân cùng tham gia Chương trình thì mọi thương nhân đã đăng ký tham gia không được chấm dứt trước hạn trừ khi được BE GROUP chấp thuận.

+ Be Group là bên có toàn quyền, bên cuối cùng trong việc xét duyệt Thương nhân thỏa mãn điều kiện để được tham gia từng Chương trình Khuyến mại cụ thể theo Quy chế này.

V. CHI PHÍ KHUYẾN MẠI, ĐỐI SOÁT, THANH TOÁN

1. Chi phí khuyến mại

 • Chi phí khuyến mại beFood được tài trợ bởi Thương nhân được quy định như sau:

Chi phí khuyến mại tài trợ bởi Thương nhân = Giá trị khuyến mại thực tế x A% (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng).

Trong đó:

 • Giá trị khuyến mại thực tế là số tiền khuyến mại Khách hàng thực tế được giảm trừ trực tiếp vào giá trị của từng Đơn Hàng beFood Thành Công.
 • A% là tỷ lệ chi phí khuyến mại tài trợ bởi Thương nhân, được xác định và thông báo đến Thương nhân theo bởi Be Group theo thông báo đề nghị tham gia Chương trình.
 • Phần chi phí khuyến mại tài trợ bởi Thương nhân đề cập tại Điều này được xem là một khoản chi phí khuyến mại, ưu đãi Thương nhân thực hiện cho Khách hàng khi tính phí dịch vụ thương mại điện tử theo Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết giữa Thương nhân và Be Group.
 • BE GROUP là Bên có toàn quyền quyết định Mức khuyến mại giảm giá áp dụng; Mức ưu đãi Giảm phí dịch vụ TMĐT beFood dành cho Thương nhân tham gia từng Chương trình khuyến mại. Các mức Phí này được thông báo cho Thương nhân qua ứng dụng beMerchant/qua email giao dịch hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa Hai Bên.

2. Đối soát chi phí khuyến mại

 • Be Group sẽ tổng kết và gửi Bảng kê chi tiết chi phí khuyến mại (“Bảng tổng kết”) cho Thương nhân theo chu kỳ đối soát trên Hợp đồng Dịch vụ TMĐT beFood mà Hai Bên đã giao kết.
 • Chi phí khuyến mại tài trợ bởi Thương nhân sẽ được Be Group tổng hợp Bảng tổng kết (bao gồm: Giấy báo nợ và Báo cáo thống kê chi tiết chi phí khuyến mại) và gửi cho Thương nhân định kỳ hàng tháng qua thư điện tử (email) của Thương nhân theo chu kỳ đối soát quy định tại Điều 2 của Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết giữa Thương nhân và Be Group.
 • Trong vòng 505 ngày (dương lịch) kể từ ngày Be Group gửi Bảng tổng kết, Thương nhân có nghĩa vụ phản hồi và xác nhận kết quả đối soát Bảng tổng kết cho BE GROUP. Nếu quá thời hạn này và Be Group không nhận được phản hồi nào từ Thương nhân thì Hai Bên hiểu là Thương nhân đồng ý với kết quả đối soát này. Be Group sẽ thực hiện việc tính chi phí khuyến mại tài trợ bởi Thương nhân dựa trên kết quả của Bảng tổng kết.

3. Thông tin liên hệ của BE GROUP liên quan đến Chương trình

Mọi thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Chương trình, khách hàng cần liên hệ qua số Hotline – 1900 232345 hoặc gửi email qua [email protected] để được xem xét giải quyết.

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Thương nhân

a) Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại:

 • Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trước khi bắt đầu từng Chương trình, Thương nhân sẽ thực hiện và hoàn tất các thủ tục chấp thuận cần thiết hay đăng ký với các ban ngành có liên quan ở Việt Nam để thực hiện và hoàn thành Chương trình, để tuân thủ đúng quy tắc, điều lệ và nghị định (bao gồm nhưng không giới hạn theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Việt Nam) và chịu toàn bộ các chi phí cho các công việc này, nếu pháp luật Việt Nam hiện hành có yêu cầu.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về Chương trình khuyến mại đăng ký thực hiện theo Quy chế này.
 • Cung cấp cho Khách hàng, BE GROUP và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai sau đây: (i) Tên của hoạt động khuyến mại; (ii) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng; (iii) Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại; (iv) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại; (v) Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện; (vi) Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại bằng hình thức giảm giá; (vii) các thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Bảo đảm tất cả các Khách hàng nhận được lợi ích Khuyến mại đã công bố trong từng Chương trình và theo Quy chế này.
 • Bảo đảm không có thay đổi nội dung từng Chương trình đã công bố cho Khách hàng (bao gồm cả ngày) mà không có sự đồng ý trước của BE GROUP. Bất kỳ đề xuất thay đổi nào cũng phải được đồng ý bằng văn bản của BE GROUP.

b) Việc thông báo khuyến mại theo quy định tại Mục 1.a trên đây được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây: Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán và/hoặc trên Gian Hàng trên Sàn TMĐT Be của Thương nhân hoặc Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

c) Thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong bản Quy chế này.

d) Đối soát giao dịch phát sinh được hưởng ưu đãi trong tất cả các Chương trình triển khai theo Quy chế này.

e) Thanh toán chi phí chuyến mại tài trợ bởi Thương nhân cho Be Group theo điều khoản điều kiện của từng Chương trình triển khai theo Quy chế này.

f) Thương nhân có thể sử dụng nhãn hiệu của BE GROUP (“Nhãn hiệu của BE GROUP”) tại các tài liệu truyền thông, tiếp thị và thông tin và các loại khác được phát triển hoặc sản xuất bởi Thương nhân cho mục đích thực hiện Chương trình và trong Thời hạn khuyến mại của từng Chương trình và phải được sự đồng ý trước của BE GROUP. Để tránh hiểu nhầm, Nhãn hiệu của BE GROUP bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, biểu trưng … mà BE GROUP có quyền sử dụng hợp pháp.

g) Việc giới thiệu, truyền thông các Chương trình ưu đãi đến Khách hàng của Thương nhân qua các phương tiện sẵn có của Thương nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phương tiện sau: đăng tải thông tin Chương trình ưu đãi trên trang thông tin điện tử, trên website nội bộ của Thương nhân, gửi thư điện tử đến Khách hàng của mình. Đảm bảo Khách hàng hiểu rõ về Chương trình ưu đãi và các thao tác để được hưởng ưu đãi. Các nội dung truyền thông, quảng cáo có sử dụng tên, hình ảnh, thông tin của Be Group (nếu có) phải được Be Group phê duyệt trước khi in ấn, phát hành, đăng tải.

h) Thương nhân có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến (các) Chương trình khuyến mại theo Quy chế này, các vấn đề phát sinh với Khách hàng do lỗi của Thương nhân và các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm của Thương nhân, Be Group không có trách nhiệm giải quyết hoặc bồi thiệt hại nào trong trường hợp này.

i) Thương nhân thực hiện khuyến mại theo Quy chế này có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

j) Thương nhân thực hiện khuyến mại phải đảm bảo: Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác; Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

k) Thương nhân thực hiện (các) Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

l) Tuân thủ điều khoản, điều kiện theo Quy chế này và các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại với BE GROUP (nếu có).

m) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Be Group

a) Thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong bản Quy chế này.

b) Xây dựng, thực hiện và quản lý (các) Chương trình như được quy định tại Quy chế này.

c) Toàn quyền kiểm soát về nội dung và thực hiện hoạt động tiếp thị, thông tin và công bố thông tin về Chương trình theo Quy chế này trên Sàn TMĐT Be và bằng bất kỳ phương thức chính thống tại Kênh khuyến mại tới những người dùng của của BE GROUP (nếu thấy cần thiết).

d) Thương nhân chấp thuận cho BE GROUP được sử dụng nhãn hiệu của Thương nhân (“Nhãn hiệu của Thương nhân”) tại các tài liệu truyền thông, tiếp thị và thông tin và các loại khác được phát triển hoặc sản xuất bởi BE GROUP cho mục đích thực hiện (các) Chương trình và trong thời hạn khuyến mại và không cần phải được sự đồng ý trước của Thương nhân. Để tránh hiểu nhầm, Nhãn hiệu của Thương nhân bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, biểu trưng mà Thương nhân có quyền sử dụng hợp pháp.

e) Thông báo đầy đủ chi tiết nội dung thể lệ của từng Chương trình khuyến mãi trên các kênh sau: Ứng dụng Be, Ứng dụng beMerchant và website https://merchant.be.com.vn.

f) Được quảng cáo sản phẩm của mình tới các Khách hàng của Thương nhân và đảm bảo các nội dung quảng cáo này không gây phiền hà hoặc bất cứ sự không thoải mái nào cho Khách hàng của Thương nhân.

g) Hỗ trợ cung cấp các thông tin đối soát cho Thương nhân để tiến hành đối soát nội dung thuộc Chương trình ưu đãi này.

h) Đảm bảo có đầy đủ chức năng, thẩm quyền, năng lực pháp lý để thực hiện, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong Chương trình và các sản phẩm do Thương nhân cung cấp không trong tình trạng tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền về sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Thương nhân chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Be Group, Khách hàng và các bên liên quan (nếu có) về những tổn thất và trách nhiệm, uy tín liên quan đến các khiếu nại về những vi phạm này.

i) Be Group có quyền chấm dứt Chương trình này mà không cần báo trước cho Thương nhân.

j) Chỉ được sử dụng tên của Thương nhân cho Chương trình này. Ngoài phạm vi Chương trình này, không sử dụng tên và/hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào của Thương nhân dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của Thương nhân.

k) Tuân thủ điều khoản, điều kiện theo Quy chế này và các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại với Thương nhân (nếu có).

l) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

VII. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Quy chế này là một phần không tách rời của Quy chế beFood, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be. Quy chế này có hiệu lực sau khi được công bố, cập nhật trên trang thông tin điện tử be.com.vnvà ứng dụng Be.

2. Những nội dung được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng so với Quy chế beFood, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be. Những nội dung liên quan chưa được quy định trong Quy chế này sẽ áp dụng theo Quý chế beFood, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be.

3. Trường hợp có bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn nào về cùng một vấn đề giữa Quy chế này, Quy chế beFood, Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be, và/hoặc Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết giữa Be Group với Thương nhân, bao gồm các phiên bản được sửa đổi, bổ sung của các tài liệu này, thứ tự ưu tiên áp dụng các quy định để điều chỉnh các giao dịch liên quan đến hoặc phát sinh từ các giao dịch theo Quy chế này này như sau:

 • Các điều khoản & điều kiện liên quan của Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết giữa Be Group với Thương nhân và/hoặc thỏa thuận liên quan khác bằng văn bản (nếu có).
 • Các điều khoản, điều kiện liên quan tại Quy chế này.
 • Các điều khoản, điều kiện liên quan của Quy chế beFood.
 • Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be.

4. Be Group bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Quy chế beFood này và công bố qua trang thông tin điện tử be.com.vnvà ứng dụng Be trước khi áp dụng. Người Mua, Người Bán và Tài xế cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Quy chế beFood này để hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm.

—–o0o—–