ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH “BẢO HIỂM CHUYẾN ĐI”

Thứ tư, 21/10/2020 06:03 (GMT+7)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Điều khoản và điều kiện Chương trình Bảo hiểm chuyến đi dành cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be (sau đây gọi là: “Điều khoản”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Be Group (sau đây gọi là: “Bảo hiểm chuyến đi”).

2. Be Group có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực (một phần/toàn bộ) nội dung Điều khoản để phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hiệu lực ngay sau khi thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt. Be Group sẽ hiển thị/thông báo thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực này tại trang thông tin điện tử của Be Group và/hoặc qua ứng dụng Be. Vì vậy quý Khách hàng nên truy cập thường xuyên vào trang thông tin điện tử của Be Group để cập nhật những điều khoản mới được thay đổi, điều chỉnh và bổ sung.

3. Điều khoản này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be đã được Be Group công bố tại địa chỉ website: www.be.com.vn. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản này thì áp dụng theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT Be và quy định của pháp luật có liên quan hiện hành. Bằng việc sử dụng Bảo hiểm chuyến đi được giới thiệu đến Khách hàng thông qua ứng dụng Be, quý Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Điều khoản này.

4. Không có bất kỳ nội dung của Điều khoản này, dù là minh thị hay hàm ý, Bảo hiểm chuyến đi này có tính chất bắt buộc/điều kiện để sử dụng được dịch vụ vận tải được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be.

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích

Nhằm gia tăng sự an tâm của Khách hàng/hành khách và để giảm nhẹ một phần thiệt hại về mặt tài chính gây nên bởi những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách được kết nối cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng Be, Be Group mong muốn tìm kiếm và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp, hữu ích trên cơ sở nhu cầu và tự nguyện chọn lựa của Khách hàng cho mỗi chuyến (cuốc) xe.

Sau khi Khách hàng tự nguyện quyết định chọn lựa việc mua sản phẩm bảo hiểm được cung cấp bởi Doanh nghiệp bảo hiểm, Khách hàng/hành khách sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm tương ứng của Sản Phẩm Bảo Hiểm công bố bởi Doanh nghiệp bảo hiểm được Be Group giới thiệu qua ứng dụng Be trong từng thời kỳ.

2. Phạm vi áp dụng

Các Sản Phẩm Bảo Hiểm theo Điều khoản này chỉ được Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp trong phạm vi các dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy hai bánh (beCar,

beBike… không áp dụng cho be đi tỉnh, thuê theo giờ) được Khách hàng chọn mua bảo hiểm trong khi thực hiện lệnh đặt xe (yêu cầu dịch vụ) trên ứng dụng Be.

Các Sản Phẩm Bảo Hiểm theo Điều khoản này sẽ không áp dụng cho lái xe (người trực tiếp điều khiển phương tiện kinh doanh).

3. Thông tin sản phẩm bảo hiểm

3.1 Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm trong Điều khoản này, là Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (sau đây gọi tắt là: “OPES”). Khi có bổ sung, thay đổi Doanh nghiệp bảo hiểm, Be Group sẽ thông báo trước khi áp dụng.

3.2 Phạm vi bảo hiểm

Bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam (không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hiểm quy định tại Quy tắc điều khoản bảo hiểm) và chỉ khi Người được bảo hiểm đang ở trên xe/trong khi lên xe hoặc trong khi xuống xe trong chuyến đi đã được mua bảo hiểm bởi Người mua bảo hiểm.

3.3 Người mua bảo hiểm

Người mua bảo hiểm là người sử dụng ứng dụng Be để yêu cầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách (đặt xe) và đồng ý, chọn mua Sản Phẩm Bảo Hiểm được giới thiệu trên ứng dụng Be và theo trình tự giao dịch tại Mục 4 dưới đây.

3.4 Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm là hành khách thuộc Phạm vi bảo hiểm tại Mục 2.2 trên đây. Người được bảo hiểm trong bất cứ trường hợp nào sẽ không bao gồm lái xe thực hiện vận chuyển. Người được bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Người được bảo hiểm không bị tâm thần, phong; và

– Người được bảo hiểm không bị Thương Tật Vĩnh Viễn từ 50% trở lên.

OPES sẽ không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 2.4 này. Trong trường hợp này, OPES sẽ hoàn lại phí bảo hiểm mà Người mua bảo hiểm đã thanh toán.

3.5 Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu chuyến đi hợp lệ (“Bắt Đầu Chuyến Đi”) đến thời điểm kết thúc chuyến đi hợp lệ (“Kết Thúc Chuyến Đi”) được ghi nhận bởi ứng dụng Be với điều kiện chuyến đi thực tế (không phải chuyến xe đặt ảo, chuyến xe nhằm trục lợi bảo hiểm).

3.6 Quyền lợi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

(*) Chi trả theo tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm quy định tại của bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Quy tắc, điều khoản Sản phẩm Bảo hiểm. Chi tiết xem tại đây

4. Quy trình đặt mua sản phẩm bảo hiểm

4.1. Đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 02 bánh (beBike)

4.2 Đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô (beCar, beTaxi, be đi tỉnh, thuê theo giờ)

5. Các điều khoản sử dụng

5.1 Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm bằng tiền mặt, thẻ, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán khác được hiển thị trên ứng dụng Be. Be Group thu hộ phí bảo hiểm chuyến đi từ Người mua bảo hiểm cho OPES theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên.

5.2 Khách hàng không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau khi Bắt Đầu Chuyến Đi.

5.3 OPES sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu biển số xe thực tế của chuyến đi khác với biển số xe được thông báo/hiển thị trên ứng dụng Be. Do đó, Khách hàng và hành khách đi xe cần phải kiểm tra và lên đúng xe có biển số xe như được thông báo/hiển thị trên màn hình ứng dụng Be. Nếu biển số xe thực tế của chuyến đi khác với biển số xe được hiển thị/thông báo trên ứng dụng Be, Khách hàng vui lòng hủy chuyến đi có biển số xe không đúng và thực hiện lại yêu cầu đặt xe.

5.4 Trường hợp chuyến xe bị hủy bởi lái xe và/hoặc Khách hàng trước thời điểm Bắt Đầu Chuyến Đi (bao gồm cả trường hợp hủy chuyến do không đúng biển số nêu tại điều khoản 5.3 Mục này), OPES sẽ không cấp GCNBH và không tính phí bảo hiểm cho chuyến xe này.

5.5 Trường hợp lái xe tiếp nhận chuyến đi đúng hiển thị trên ứng dụng Be vẫn thực hiện Bắt Đầu Chuyến Đi mà không có hành khách, Hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu và OPES sẽ hoàn trả lại phí 100% khi khách hàng có yêu cầu.

5.6 Đối với beCar, OPES sẽ bồi thường độc lập đến hạn mức quy định trên chương trình bảo hiểm cho mỗi người ngồi trên xe và tối đa số chỗ ngồi quy định trên đăng kiểm xe (trừ lái xe) theo quy định của pháp luật.

5.7 Đối với beBike, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường độc lập đến hạn mức quy định trên chương trình bảo hiểm cho mỗi người ngồi trên xe bao gồm 1 người lớn (trừ lái xe) và 1 trẻ em dưới 14 tuổi (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5.8 Chi tiết về Quy tắc điều khoản và các thông tin khác sản phẩm bảo hiểm, Khách hàng có thể truy cập tại đây để biết thêm thông tin.

5.9 Điều khoản và quy tắc sản phẩm bảo hiểm có thể thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bởi OPES. Be Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ đối với điều khoản và quy tắc sản phẩm bảo hiểm của OPES. Khách hàng cần tìm hiểu, đọc kỹ và hiểu rõ thông tin về sản phẩm bảo hiểm trước khi thực hiện việc mua sản phẩm bảo hiểm.

6. Cách tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm chuyến đi

Giấy chứng nhận bảo hiểm của chuyến đi (GCNBH) sẽ được OPES giao cho Người mua bảo hiểm nhằm xác nhận hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết. GCNBH sẽ được giao và hiển thị dưới dạng điện tử; GCNBH dưới dạng điện tử có giá trị như bản văn bản, không bị chối bỏ và phủ nhận. Người mua bảo hiểm có thể xem GCNBH theo các cách sau:

Cách 1: Xem tại phần lịch sử chuyến đi

Cách 2: Tra cứu trên trang web của OPES

7. Yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm

7.1 Đơn vị tiếp nhận và phụ trách chi trả quyền lợi bảo hiểm

OPES là doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm.

7.2 Hướng dẫn yêu cầu bồi thường

Trong trường hợp Tai nạn xảy ra trong Chuyến đi, phát sinh sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng phải thông báo ngay cho OPES về sự kiện bảo hiểm trong vòng 30 ngày để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Kênh tiếp nhận thông báo của OPES gồm:

· Hotline Công ty cổ phẩn bảo hiểm OPES: 1800 55 88 55 (miễn phí). · Hoặc email: [email protected]

7.3 Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Để yêu cầu bồi thường, Khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như sau:

· Thư yêu cầu bồi thường bảo hiểm (theo mẫu của OPES).

· Bản tường trình tai nạn (theo mẫu của OPES).

· Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Sổ hộ khẩu) (Bản photo).

· Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (trường hợp tử vong).

· Trường hợp tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn bắt buộc phải có kết luận về nguyên nhân tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn của cơ quan công an điều tra từ cấp huyện trở lên (trừ trường hợp tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh có hồ sơ chứng từ y tế).

· Xác nhận của cơ quan y tế/Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trở lên về tình trạng thương tật của Người được bảo hiểm (Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn không phải do mất/đứt rời bộ phận cơ thể).

· Chứng từ y tế: Hồ sơ/Trích sao hồ sơ bệnh án; Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ, các chứng từ y tế khác liên quan tới điều trị và phẫu thuật của cơ quan y tế có thẩm quyền.

· Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và Quy tắc bảo hiểm.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng không cung cấp được bằng chứng, kết luận về nguyên nhân tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn hợp lệ, Công Ty Cổ Phẩn Bảo Hiểm OPES sẽ không giải quyết bồi thường.

8. Tiếp nhận thông tin và khiếu nại

8.1 Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến sản phẩm bảo hiểm

Người mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặcc khiếu nại trực tiếp cho OPES qua các kênh tiếp nhận của OPES gồm:

· Hotline của OPES: 1800 55 88 55 (miễn phí). · Hoặc email: [email protected]

8.2 Đối với thông tin, khiếu nại liên quan đến dịch vụ vận chuyển hành khách

Người sử dụng ứng dụng Be hoặc hành khách vui lòng gửi thông tin, góp ý hoặc khiếu nại trực tiếp cho Be Group qua các kênh tiếp nhận của Be Group gồm:

· Hotline Be Group: 1900 23 23 45. · Hoặc email: [email protected]

· Qua mục hỗ trợ trên ứng dụng Be.

III. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

1. Điều khoản và điều kiện Chương trình Bảo hiểm chuyến đi này được công bố vào ngày 12/11/2020 và sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử www.be.com.vn

2. Khách hàng cam kết tuân thủ Điều khoản này, Quy chế hoạt động ứng dụng Be và các chính sách, điều khoản điều kiện do BE GROUP ban hành tùy từng thời điểm và các quy định pháp luật liên quan.