THÔNG BÁO: Chương Trình Hợp Tác Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Áp Dụng Từ ngày 01/04/2020

Thứ ba, 24/12/2019 05:00 (GMT+7)

Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi tắt là “beGroup”) thông báo đến Quý Lái xe, DN/HTX Vận tải về chương trình hợp tác kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô dưới 09 (chín) chỗ ngồi và xe mô tô, xe gắn máy với nội dung như sau:/

1. Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến hết 31/12/2020 hoặc khi có thông báo mới.

2. Địa bàn áp dụng: tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi beGroup có cung cấp dịch vụ vận tải.

3. Đối tượng áp dụng: tất cả lái xe ô tô dưới 09 (chín) chỗ ngồi và lái xe xe mô tô, xe gắn máy có tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, giao nhận hàng hóa kết nối qua ứng dụng be.

4. Nội dung chương trình:
4.1 Nội dung hợp tác kinh doanh: Lái xe và beGroup cùng nhau hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe ô tô dưới 09 (chín) chỗ ngồi và xe mô tô, xe gắn máy trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải theo Hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng be (beBike, beCar, beDelivery, beExpress, …) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2 Tỉ lệ phân chia kết quả hợp tác kinh doanh theo hợp đồng HTKD:

a) Đối với hợp tác kinh doanh vận tải bằng xe ô tô dưới 09 (chín) chỗ ngồi

– Lái xe được phân chia 75% của Doanh thu dịch vụ vận tải (cước vận tải) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế của từng chuyến xe.

– beGroup được phân chia 25% của Doanh thu dịch vụ vận tải (cước vận tải) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế của từng chuyến xe.

– Tỉ lệ phân chia kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp/HTX vận tải mà Phương tiện mang phù hiệu của đơn vị sẽ được beGroup quyết định căn cứ vào phạm vi trách nhiệm hợp tác theo hợp đồng HTKD ký kết.

– Đối với Phí sử dụng ứng dụng, beGroup được quyền thu Phí sử dụng Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng be) đối với Khách hàng mà không phải phân chia cho Lái xe.

b) Đối với hợp tác kinh doanh vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy

– Lái xe được phân chia Kết quả kinh doanh bằng 75% của Doanh thu dịch vụ vận tải (cước vận tải) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế của từng chuyến xe.
– beGroup được phân chia 25% của Doanh thu dịch vụ vận tải đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế hiển thị trên ứng dụng be của từng chuyến xe thành công, hợp lệ.

– Đối với Phí sử dụng ứng dụng, beGroup được quyền thu Phí sử dụng Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng be) đối với Khách hàng mà không phải phân chia cho Lái xe.

4.3 Xuất hóa đơn dịch vụ vận tải và khuyến mại cho Khách hàng:

– beGroup có trách nhiệm lập hóa đơn tài chính cho Khách hàng khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật đối với Doanh thu dịch vụ vận tải (Kết quả kinh doanh) được phân chia của beGroup theo hợp đồng HTKD đã ký kết.

– DN/HHT Vận tải, Lái xe ủy nhiệm cho beGroup lập hóa đơn tài chính cho Khách hàng khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật đối với Doanh thu dịch vụ vận tải (Kết quả kinh doanh) được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD đã ký kết.

– Số tiền khuyến mại cho Khách hàng sẽ được tính và ghi nhận trên hóa đơn tài chính được beGroup cung cấp cho Khách hàng như sau: beGroup đại diện theo ủy quyền của Lái xe /DN/HTX Vận tải thực hiện chương trình chiết khấu thương mại, giảm giá (nếu có) cho Khách hàng. Theo đó, số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá được thể hiện trên hóa đơn tài chính theo tỷ lệ 25:75 tương ứng đối với phần doanh thu được phân chia của beGroup và phần doanh thu được phân chia của Lái xe//DN/HTX Vận tải.

4.4 Các khoản nghĩa vụ tài chính, thuế của Lái xe:

– Các Lái xe có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng (gọi tắt là: “Doanh thu tính thuế”) thì phải khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

– Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ngành nghề vận tải theo quy định hiện hành như sau:

(i) Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3% tính trên doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD.

(ii) Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5% tính trên doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD.

(iii) Đối với các khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu thì không tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân là 1% tính trên tiền thưởng nhận được.

(iv) Đối với các khoản tiền thưởng chất lượng, hỗ trợ khác nếu có mức từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì thuế thu nhập cá nhân là 10% tính trên tiền thưởng/tiền hỗ trợ.

– Lái xe ủy nhiệm vô điều kiện, không hủy ngang cho beGroup khai thuế và nộp thuế thay cho Lái xe đối với Kết quả kinh doanh được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD; các khoản khuyến khích, hỗ trợ, thưởng kinh doanh khác (nếu có) Lái xe nhận được trong quá trình hợp tác kinh doanh với beGroup (gọi chung là: “Nghĩa Vụ Tài Chính’’).

– Lái xe ủy quyền vô điều kiện, không hủy ngang cho beGroup thay mặt và nhân danh Lái xe để làm việc với cơ quan thuế về việc tiến hành các thủ tục lập tờ khai, trích, nộp thuế, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác của Lái xe phải nộp phát sinh từ hợp đồng HTKD.

– beGroup có quyền và nghĩa vụ tạm trích và giữ lại để nộp thay cho Lái xe về các Nghĩa Vụ Tài Chính đối với Kết quả kinh doanh được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD của mỗi chuyến xe hoàn thành qua ứng dụng be và các Nghĩa Vụ Tài Chính tính trên các khoản thưởng, khuyến khích, hỗ trợ khác của Lái xe nhận được trong quá trình hợp tác kinh doanh với beGroup.

– Đến hết năm tài chính 2020 (Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020), nếu doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD lũy kế chưa đạt mức Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành thì beGroup sẽ hoàn trả cho Lái xe số tiền thuế tạm trích và giữ lại theo quy định của pháp luật.

– Trong năm tài chính 2020, (Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020), nếu doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD lũy kế đạt mức Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành thì beGroup có trách nhiệm khai thuế và nộp thay thuế kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Khi quy định của pháp luật thay đổi về nghĩa vụ tài chính, mức thuế, phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước thì beGroup có quyền trích giữ lại, thay đổi tỷ lệ trích cho phù hợp mà không cần phải có sự chấp thuận của Lái xe nhưng sẽ thông báo kịp thời cho Lái xe biết trước khi thực hiện.

4.5 Đăng ký và cung cấp mã số thuế cá nhân

Lái xe khi tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup có trách nhiệm tự mình thực hiện thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. beGroup có quyền, nhưng không có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký mã số thuế cá nhân thay cho Lái xe.

5. Điều kiện tham gia và tiếp tục hợp tác

– Đối với Lái xe đã giao kết hợp đồng HTKD trước ngày 01/04/2020 thì beGroup sẽ gửi thông báo cho từng Lái xe thông qua Email, ứng dụng be về chương trình này. Khi lái xe phản hồi chấp thuận thì chương trình này có giá trị pháp lý áp dụng đối với cả Hai Bên, trở thành nội dung không tách rời của hợp đồng HTKD đã giao kết giữa Hai Bên. Nếu Lái xe không phản hồi thông báo và vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh thì chương trình này mặc nhiên có giá trị pháp lý áp dụng đối với cả Hai Bên.

– Đối với các Lái xe tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup kể từ ngày 01/04/2020 thì Hai Bên sẽ sử dụng Mẫu hợp đồng HTKD được beGroup ban hành. Hai Bên sẽ giao kết Hợp đồng điện tử theo quy định hiện hành có giá trị pháp lý như ký kết bằng văn bản.

6. Hiệu lực áp dụng:

– Trong trường hợp có sự khác nhau giữa chương trình hợp tác kinh doanh hiện hành và Thông báo này thì nội dung của Thông báo này sẽ được áp dụng.

– Những nội dung khác không quy định tại Thông báo này thì thực hiện theo chương trình hợp tác kinh doanh hiện hành và theo hợp đồng HTKD đã giao kết giữa Lái xe và beGroup.

– Các điều khoản, điều kiện khác của Chương trình hiện hành không bị sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành với các Lái xe và beGroup.

– beGroup bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực áp dụng chương trình hợp tác kinh doanh theo Thông báo này và công bố qua ứng dụng be, website của beGroup.

7. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc về chương trình, Lái xe vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, gửi email về địa chỉ [email protected] hoặc liên hệ tổng đài 1900232345.

8. Ví Dụ:

Lưu ý: Cước phí vẫn không thay đổi, vui lòng tham khảo bảng cước phí chính thức tại đây.

Trân trọng,
Công ty Cổ phần BE GROUP.