Tích lũy beCoin

Thứ ba, 16/06/2020 11:44 (GMT+7)

Mỗi chuyến xe, mỗi hoạt động của Tài xế sẽ được quy đổi thành điểm tích lũy beCOIN. Vào mỗi cuối tháng, #be sẽ tổng hợp số điểm beCOIN Tài xế tích lũy được trong tháng.

Số điểm beCOIN tích lũy cùng với các điều kiện về tỷ lệ hoạt động, số sao trung bình, tham dự các khóa đào tạo sẽ quyết định hạng Tài xế ở tháng tiếp theo.

Chuyến xe / Hoạt động Tích lũy beCOIN
Hoàn thành chuyến xe beBike, beCar4, beCar7, beDelivery +1
Hoàn thành chuyến xe be Đi Tỉnh, Thuê theo giờ +5
Chuyến dài >= 8Km
(*Chỉ áp dụng cho chuyến beBike, beCar4, beCar7)
+1
Chuyến đi phát sinh trong giờ cao điểm +1
Giới thiệu thành công 01 Tài xế mới +10
01 tháng dán quảng cáo xe +100